E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Assosiation of Cranial Magnetic Resonance Imaging and Clinical Findings of Children with Cerebral Palsy [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 119-126 | DOI: 10.5222/buchd.2016.119  

Assosiation of Cranial Magnetic Resonance Imaging and Clinical Findings of Children with Cerebral Palsy

Mustafa Kartal, Gürkan Gürbüz, Ünsal Yılmaz, Aycan Ünalp
Dr Behcet Uz Children

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the assosiation with kranial magnetic resonance imaging (MRI) findings and clinic comorbities of cerebral palsy (CP) like gross motor classification system(GMFCS) level, mental retardation, hearing disabilities, visuel disabilities, epilepsy.
METHODS: The medical records (ages, genders gestational age, gestational weight, the delivery method, intrauterine presentation, relationship of parents, similar medical history of family members, cranial MRI findigs, and clinical subtype of CP, motor impairment level, mental retardation, visuel and hearing disabilities, epilepsy) of the patients who were followed up in Pediatric Neurology Department at Izmir Dr Behçet Uz Children’s Hospital between January 2012 and November 2013 were examined retrospectively.
RESULTS: In this study totally 128 patients of which 73 male (57%) and55 female (43%) were included. 115 patients (89.8% had documented cranial MRI abnormalities; the most common which were periventricular white matter injury PVWMI(53.1%), cerebral malformation (11.7%), gray matter injury (11.7%), cerebrovascular event (10.9%). Also 0.8% of the patients had non-spesific radiolojic findings. The most coexisiting disorder with cerebral palsy was mental retardation (81.4%), also epilepsy (55.5%), visuel diasabilities (27.9%), hearing disabilities (8.6%) were the other comorbidies. The relationship between MRI findings and subtype of CP, mental retardation, visuel disabilities, epilepsy was insignificant (p>0.05). We found only grey matter injury as a MRI finding was significiantly linked with hearing disability and motor impairment severity (GMFCS).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although CP is known as a disease with motor disability early diagnosis and treatment of theese comorbidities will affect positively quality of life of these childeren.

Keywords: Cerebral palsy, cranial MRI, mental retardation, hearing diasbilities, visuel diasbilities, epilepsy, GMFCS


Serebral Palsi Tanısıyla İzlenen Çocukların Beyin MRG Bulgularının ve Klinik Bulgularının İlişkilendirilmesi.

Mustafa Kartal, Gürkan Gürbüz, Ünsal Yılmaz, Aycan Ünalp
Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-i̇zmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı serebral palsili (SP) çocuklarda hastalığa eşlik eden epilepsi, zeka geriliği, işitme, görme problemleri ile motor kısıtlılık (KMSS seviyesi) gibi bozuklukların hastaların beyin MRG bulgularıyla ilişkisini saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastane etik kurulundan izin alındıktan sonra İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatrik Nöroloji Polikliniğine Ocak 2012 ile Kasım 2013 tarihleri arasında başvurmuş serebral palsi tanılı hastaların kayıtları (yaş, cinsiyet, doğum haftası, doğum ağırlığı, doğum şekli, intrauterin presentasyon, akraba evliliği varlığı, ailede benzer öykü varlığı, beyin MRG bulguları, SP klinik alt tipi, motor kısıtlılık düzeyleri (KMSS), zeka geriliği, görme bozukluğu, işitme bozukluğu, epilepsi) retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Bu çalışmada73 erkek (%57) ve 55 kız (%43,1) olmak üzere toplam 128 hasta incelendi. Hastaların 68 inde periventriküler lökomalazi (%53.1), 15 inde serebral malformasyon (%11.7), 15 inde unda gri cevher hastalığı (%11.7), 14 ünde serebrovasküler olay (%10.9), 2 sinde bazal ganglion tutulumu (%1.6), 1 inde (%0.8) tanısal olmayan bulgular saptandı. En sık görülen SP alt tipi kuadriplejik SP idi. SP’ye eşlik eden bozukluklar zeka geriliği (%81.4), epilepsi (%55.5), görme bozukluğu (%29.7) işitme bozukluğu (%8.6) olarak saptandı. Beyin MRG sinde GCH saptanmasının işitme bozukluğu görülmesi ve motor fonksiyon kısıtlılığı (kmss) ile anlamlı bir ilişkisinin olduğunu saptadık. (p<0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: SP daha çok motor işlevlerle ilgili bir hastalık olarak algılansa da zeka geriliği, görme ve işitme problemleri ve epilepsi gibi ikincil sorunlar sıklıkla hastalığa eşlik etmektedir. Bu bozuklukların erken tanı ve tedavisi hastaların hayat kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Serebral Palsi, beyin MRG, Zeka Geriliği, görme bozuklukları, işitme bozuklukları, epilepsi, KMSS


Mustafa Kartal, Gürkan Gürbüz, Ünsal Yılmaz, Aycan Ünalp. Assosiation of Cranial Magnetic Resonance Imaging and Clinical Findings of Children with Cerebral Palsy. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 119-126

Corresponding Author: Aycan Ünalp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (10123 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital