E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Is Multiple Pregnancy Really a Risk Factor? The Results of Fetal Echocardiography in a Tertiary Care Center [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 1-5 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.98624  

Is Multiple Pregnancy Really a Risk Factor? The Results of Fetal Echocardiography in a Tertiary Care Center

Tülay Demircan1, Barış Güven1, Ali Rahmi Bakiler1, Halil Gürsoy Pala2, Ayşe Şimşek3, Nazmi Narin4, Cem Karadeniz4
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Perinatology, İzmir, Turkey
3Buca Gynecology and Pediatrics Hospital, Clinic of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
4İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey

Objective: The aim of this study was to analyze the frequency and results of congenital heart defects (CHD) in multipl pregnancies by fetal echocardiography. Among these, to evaluate critical congenital heart diseases such as hypoplastic left heart syndrome, interrupted aorta, and pulmonary atresia etc that require care in a tertiary center.
Method: This retrospective cohort study was conducted in pregnant women who admitted for fetal echocardiography. The data of the pregnancy were obtained retrospectively from the hospital records. A total of 9,440 pregnant women were enrolled in this study between January 2016 and September 2019. Two hundred and forty-one of them were multiple pregnancies (232 twins, 7 triplets and 2 quadruplets).
Results: Congenital heart disease rate was 4.31% in singleton pregnancies and 8.7% in multiple pregnancies. The prevalence of CHD was significantly higher in multipl pregnancies (p=0.05). There was no statistically significant difference between the two groups with respect to rate of critical congenital heart disease (p=0.32).
Conclusion: Multiple pregnancies had increased congenital heart defect risk compared with singleton. Therefore, it is important to refer for fetal echocardiography when necessary. Fetal echocardiography is routinely recommended in high-risk pregnancies such as monocarionic twin pregnancies. However, in pregnant women without risk factors for CHD is also seen. Postnatal follow-up of congenital heart disease is important, and early diagnosis of these diseases with fetal echocardiography is important.

Keywords: Congenital heart defect, fetal echocardiography, multipl pregnancy


Çoğul Gebelik Gerçekten Bir Risk Faktörü mü? Üçüncü Basamak Merkezde Fetal Ekokardiyografi Sonuçları

Tülay Demircan1, Barış Güven1, Ali Rahmi Bakiler1, Halil Gürsoy Pala2, Ayşe Şimşek3, Nazmi Narin4, Cem Karadeniz4
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir/ Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Bölümü, İzmir/ Türkiye
3Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, İzmir/ Türkiye
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir/ Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çoğul gebeliklerde doğumsal kalp hastalığı (DKH) sıklığını fetal ekokardiyografi ile değerlendirmek ve sonuçlarını incelemektir. Bunlar arasında hipoplastik sol kalp sendromu, kesintili aort ve pulmoner atrezi vb. gibi üçüncü basamak bir merkezde bakım gerektiren kritik DKH’yi değerlendirmektir.
Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışması, fetal ekokardiyografi için başvuran gebelerde gerçekleştirildi. Gebelerin verileri geriye dönük olarak hastane kayıtlarından elde edildi. Ocak 2016 ile Eylül 2019 arasında toplam 9.440 gebe çalışmaya alındı. Bunların 241’i çoğul gebelikti (232 ikiz, 7 üçüz ve 2 dördüz).
Bulgular: Doğuştan kalp hastalığı oranı tekil gebelerde %4,31 ve çoğul gebelerde %8,7 idi. Çoğul gebeliklerde doğuştan kalp hastalığı prevalansı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,05). Kritik doğuştan kalp hastalığı oranı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,32).
Sonuç: Çoğul gebelikler, tekil gebeliklere göre daha yüksek DKH riskine sahipti. Bu nedenle gerektiğinde fetal ekokardiyografiye başvurmak önemlidir. Monokariyonik ikiz gebelikler gibi yüksek riskli gebeliklerde rutin olarak fetal ekokardiyografi önerilmektedir. Ancak doğuştan kalp hastalıkları risk faktörü olmayan gebelerde de görülmektedir. Doğuştan kalp hastalığının doğum sonrası takibi önemlidir ve bu hastalıkların fetal ekokardiyografi ile erken teşhisi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Doğumsal kalp hastalığı, fetal ekokardiyografi, çoğul gebelik


Tülay Demircan, Barış Güven, Ali Rahmi Bakiler, Halil Gürsoy Pala, Ayşe Şimşek, Nazmi Narin, Cem Karadeniz. Is Multiple Pregnancy Really a Risk Factor? The Results of Fetal Echocardiography in a Tertiary Care Center. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 1-5

Corresponding Author: Tülay Demircan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (39 accesses)
 (221 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital