E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Transcatheter closure of patent ductus arteriosus using ADO and ADO II devices in children: A single center experience [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 177-183 | DOI: 10.5222/buchd.2015.177  

Transcatheter closure of patent ductus arteriosus using ADO and ADO II devices in children: A single center experience

Murat Muhtar Yılmazer1, Rahmi Özdemir1, Timur Meşe1, Savaş Demirpençe2, Barış Güven3, Taliha Öner4, Önder Doksöz1, Vedide Tavlı2
1Izmir Dr.Behçet Uz Children's Hospital, Department of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
2İzmir Şifa Medical University, Department of Pediatric Cardiology, İzmir, Turkey
3İzmir University Hospital, Division of Pediatric Cardiology
4Sisli Etfal Training and Research Hospital, Division of Pediatric Cardiology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: With development of newer devices and techniques, transcatheter closure of patent ductus arteriosus (PDA) has been established as a first choice treatment. In this study, cases with PDA who were closed using Amplatzer duct occluder (ADO) and Amplatzer Duct occluder (ADO II) are presented, and the efficacy and safety of closure of PDA using these devices are discussed.
METHODS: Eighty-two patients (13 ADO, 69 ADO II) underwent transcatheter closure between January 2010 and April 2015, PDA closure was successful in 81 patient. We retrospectively reviewed these cases.
RESULTS: Median age was 3 years. Narrowest diameter of PDA was 2.39±0.91 mm. Procedure duration and fluoroscopy time were 55 minutes and 11 minutes, respectively. Procedure was successful in 98.8% of cases. In successful 81 cases, ADO was used in 12, ADO II was used in 69 cases. As a minor complication, only 5 patients had minimal residual shunt during the acute period. Residual shunt was completely disappeared in 4 patients. Only major complication in our study was device embolisation which was occurred in one patient who were closed with ADO. In this case, device was removed using snare, and PDA was closed with surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PDA closure has been currently succeeded in many centres. In this study, we reviewed cases who were underwent PDA closure using ADO and ADO II devices during last five years. Based on our findings, we suggest that transcatheter closure of PDA using these devices is safe and reliable option with low complication rate which is consistent with literature.

Keywords: Patent ductus arteriosus, amplatzer duct occluder; percutaneous closure, child


Transkatater yöntemle ADO ve ADO II cihazları kullanılarak çocuklarda patent duktus arteriosus kapatılması: Tek merkez deneyimi

Murat Muhtar Yılmazer1, Rahmi Özdemir1, Timur Meşe1, Savaş Demirpençe2, Barış Güven3, Taliha Öner4, Önder Doksöz1, Vedide Tavlı2
1İzmir Dr.behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
3İzmir Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
4Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Transkatater yöntemle patent duktus arteriosus (PDA) kapatılması yeni cihaz ve tekniklerin gelişimi ile birlikte tedavide ilk seçenek olarak yerini almıştır. Bu çalışmada Amplatzer dukt okluder (ADO) ve Amplatzer dukt okluder II (ADO II) kullanılarak kapatılmış vakalarımız sunulmuş, çocuklarda bu cihazlarla PDA kapamanın etkinlik ve güvenilirliği tartışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Çocuk Kardiyoloji Kliniği’nde Ocak 2010-Nisan 2015 tarihleri arasında toplam 82 hastaya (13 ADO, 69 ADOII) cihazı uygulanmış, 81 hastada PDA kapama başarıyla yapılmıştır. Bu olgular retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Hastalarımızın ortanca yaşı 3 yıl (7 ay-16 yaş) idi. PDA en dar çapı ortalama 2.39±0.91 mm idi.. İşlem süresi ve floroskopi süresi ortanca değerleri sırasıyla 55 dk ve 11 dk’dır. Vakaların %98.8’inde işlem başarılı olmuştur. Başarılı olan 81 hastanın 12’sinde ADO, 69’unda ADO II cihazı kullanılmıştır.Minör komplikasyonlardan yalnız 5 hastada akut dönemde minimal rezidü şant saptanmıştır. Bu 5 hastanın 4’ünde takipte rezidü şant tamemen kaybolmuş 1’inde ise minimal düzeyde devam etmiştir. Çalışmamızda tek major komplikasyon ADO uygulanan 1 hastada görülen cihaz embolizasyonudur. Bu vakada cihaz snare yardımıyla çıkartılmış ve PDA cerrahi yöntemle kapatılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transkatater PDA kapatma artık birçok merkezde başarıyla uygulanabilmektedir. Biz de bu çalışmada son 5 yılda ADO ve ADO II cihazıyla yaptığımız PDA kapatma vakalarını değerlendirdik.. Çalışmamızın sonucunda literatürle de uyumlu olarak, çocuklarda transkatater yöntemle ADO ve ADO II cihazları kullanılarak yapılan PDA kapamanın düşük komplikasyon oranıyla etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu göstermiş olduk.

Anahtar Kelimeler: Patent duktus arteriosus, amplatzer dukt okluder, perkütan kapatma, çocuk


Murat Muhtar Yılmazer, Rahmi Özdemir, Timur Meşe, Savaş Demirpençe, Barış Güven, Taliha Öner, Önder Doksöz, Vedide Tavlı. Transcatheter closure of patent ductus arteriosus using ADO and ADO II devices in children: A single center experience. J Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(3): 177-183

Corresponding Author: Murat Muhtar Yılmazer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (1735 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital