E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Retrospective Analysis of Hashimoto’s Thyroiditis in Children and Adolescents: A Single Center Experience [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 314-320 | DOI: 10.5222/buchd.2021.97513  

Retrospective Analysis of Hashimoto’s Thyroiditis in Children and Adolescents: A Single Center Experience

Selma Tunç1, Behzat Özkan2
1Diyarbakır Children Hospital, Diyarbakir, Turkey
2Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, Clinic of Pediatric Endocrinology, İzmir, Turkey

Objective: Hashimoto’s thyroiditis is an organ-specific autoimmune disease and the most common cause of goiter and acquired hypothyroidism in children and adolescents in regions devoid of endemic iodine deficiency. In this study, it was aimed to examine the epidemiological, clinical and laboratory features of Hashimoto’s thyroiditis and autoimmune diseases accompanying Hashimoto’s thyroiditis in children and adolescents.
Methods: We retrospectively examined thyrotropin, free thyroxin, thyroid autoantibodies (thyroid peroxidase and thyroglobulin antibodies), immunoglobulin A (IgA), anti-tissue transglutaminase antibodies (IgA-tTG), and thyroid ultrasonography findings of 108 cases aged 5-18 years with positive anti-thyroid antibodies.
Results: The female/male ratio was 80/28 and 68% of the patients were adolescents. The most common admission complaint was goiter. At the time of diagnosis, the cases had euthyroidism (44.4%), subclinical hypothyroidism (35%), overt hypothyroidism (16.6%), and hyperthyroidism (3.7%). Goiter was detected in 58 (53.7%) cases by thyroid ultrasonography. During the follow-up, overt hypothyroidism developed in 6 patients who had subclinical hypothyroidism and subclinical hypothyroidism developed in 8 patients who had euthyroidism. All patients with hyperthyroidism became euthyroid. Levothyroxine treatment was administered to 47 (43.5%) patients. Celiac disease was detected in 2 and type 1 diabetes mellitus in 1 patient.
Conclusions: The prevalence of Hashimoto’s thyroiditis increases with age both in childhood and adolescence, and thyroid functions tend to deteriorate over time. Therefore, close follow-up and appropriate treatment are important. Although the prevalence of celiac disease is higher in children and adolescents with Hashimoto’s thyroiditis compared to healthy children, the true prevalence of autoimmune diseases accompanying Hashimoto’s thyroiditis will be revealed in studies to be conducted in larger patient populations.

Keywords: Hashimato tiroiditi, çocuk ve ergenler, tiroid fonksiyonu, guatr


Hashimoto Tiroiditinin Çocuklarda ve Ergenlerde Geriye Dönük Analizi: Tek Merkez Deneyimi

Selma Tunç1, Behzat Özkan2
1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Hashimato tiroiditi, organa özgü otoimmun bir hastalık olup çocuk ve ergenlerde endemik iyot eksikliğinin bulunmadığı bölgelerde guatr ve kazanılmış hipotiroidinin en sık nedenidir. Bu çalışmada çocuk ve ergenlerde Hashimato tiroiditinin epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri ve en sık eşlik eden otoimmun hastalıkları irdelemek amaçlandı.
Yöntem: Tiroid otoantikorları (tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorları) pozitif olan 5-18 yaş arası 108 olgunun tirotropin, serbest tiroksin, doku transglutaminaz Ig A antikoru (dTG-igA) ve tiroid ultrasonografi bulguları retrospektif olarak incelendi. Tiroid fonksiyon durumuna göre gruplandırılan olgular karşılaştırıldı.
Bulgular: Bu çalışmada olguların %68’i ergen ve kadın/erkek oranı 80/28 idi. En yaygın başvuru şıkayeti guatr idi. Tanı anında vakaların %44,4’ünde ötiroidizm, %35’inde subklinik hipotiroidizm, %16,6’sında aşıkar hipotiroidizm ve yaklaşık %3,7’sinde hipertiroidizm saptandı. Olguların 58’inde (%53,7) tiroid ultrasonografi (US) ile guatr tespit edildi. Takip sırasında, ötiroidisi olan 8 hastada subklinik hipotiroidi ve subklinik hipotiroidisi olan 6 hastada aşıkar hipotiroidi gelişti. Hipertiroidili tüm hastalar takipte ötiroid hale geldi. Olguların %43,5’i (n=47) levotiroksin tedavisi alıyordu. Hashimato tiroiditli 2 hastada çölyak hastalığı, 1 hastada tip 1 diabetes mellitus eşlik ediyordu.
Sonuç: Çocukluk ve ergenlik döneminde Hashimato tiroiditi prevelansı yaşla birlikte artarken, tiroid fonksiyonları zamanla bozulma eğilimindedir. Bu nedenle bu hastalarda yakın takip ve uygun tedavi önemlidir. Hashimato tiroiditli çocuk ve ergenlerde çölyak hastalığı prevalansı sağlıklı çocuklara göre daha yüksek saptanmakla birlikte Hashimato tiroiditine eşlik eden otoimmün hastalıkların gerçek prevalansının belirlenmesi, daha geniş katılımlı çalışmalar ile mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hashimoto’s thyroiditis, children and adolescents, thyroid function, goiter


Selma Tunç, Behzat Özkan. Retrospective Analysis of Hashimoto’s Thyroiditis in Children and Adolescents: A Single Center Experience. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 314-320

Corresponding Author: Selma Tunç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (171 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital