ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
When should transient myeloproliferative disorder of the newborn with Down syndrome be treated? Case report [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 147-150 | DOI: 10.5222/buchd.2013.147  

When should transient myeloproliferative disorder of the newborn with Down syndrome be treated? Case report

Özlem Gül1, Yalçın Göksügür1, Mehmet Davutoğlu1, Mesut Garipardıç2
1Kahramanmaraş Sutcuimam Univercity Medicine Faculty, Department Of Pediatric
2Van Yuzuncu Yıl Univercity Medicine Faculty, Department Of Pediatric Haematology And Oncology

Transient Myeloproliferative Disorder (TMD), an important hematological disorder, seen in newborns with Down syndrome, is often self-limiting and spontaneous remission within 3 months. Leukocytosis, thrombocytopenia, anemia, hepatosplenomegaly, the presence of cutanoz noduls and blasts in the peripheral blood are characteristic findings. We presented a TMD case of newborn with Down syndrome and wanted to emphasize the importance of early diagnosis and therapy of these patients

Keywords: Down syndrome, transient myeloproliferative disease, newborn


Down sendromlu yenidoğanın geçici myeloproliferatif hastalığını ne zaman tedavi edelim? Olgu sunumu

Özlem Gül1, Yalçın Göksügür1, Mehmet Davutoğlu1, Mesut Garipardıç2
1Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilimdalı
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bölümü

Down sendromlu yenidoğanlarda görülen önemli bir hematolojik problem, çoğu zaman kendi kendini sınırlayan ve sıklıkla 3 ay içinde spontan remisyonla sonlanan ‘Geçici Myeloproliferatif Bozukluk’ (TMD) olarak adlandırılan durumdur. TMD’de lökositoz, trombositopeni, anemi, hepatosplenomegali, kutanoz noduller ve periferik kanda blastların varlığı karakteristik bulgulardır. Biz down sendromlu geçici myeloproliferatif hastalık tanısı alan yenidoğan olgumuzu sunduk. Bu hastaların erken dönemde tanı alması ve tedavilerinin başlamasının önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, geçici myeloproliferatif hastalık, yenidoğan


Özlem Gül, Yalçın Göksügür, Mehmet Davutoğlu, Mesut Garipardıç. When should transient myeloproliferative disorder of the newborn with Down syndrome be treated? Case report. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2013; 3(2): 147-150

Corresponding Author: Özlem Gül, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (1824 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital