E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
To Evaluate the Diagnostic Efficacy of Urinalysis for the Diagnosis of Childhood Urinary Tract İnfection [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 88-94 | DOI: 10.5222/buchd.2015.088  

To Evaluate the Diagnostic Efficacy of Urinalysis for the Diagnosis of Childhood Urinary Tract İnfection

Mehmet Tekin, Çapan Konca, Habip Almış, İbrahim Hakan Bucak, Yeliz Genç, Ahmet Gündüz, Mehmet Turğut
Department Of Pediatrics, Adiyaman University School Of Medicine, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: Urinalysis and urine culture are commonly used as investigation methods to diagnosis urinary tract infection (UTI). In this study, we sought to determine the diagnostic value of urinalysis and microscopic examination in children with suspected UTI.
METHODS: The study included 183 patients, and consisted of 111 positive and 72 negative urine cultures. The symptoms, such as fever, vomiting, anorexia, pollakiuria and abdominal pain, were considered as signs of UTI. The diagnostic accuracy of the test parameters that were, obtained from chemical and microscopic examination of the urine and, that may be indicators of UTI, were calculated.
RESULTS: Leukocyte esterase activity had the highest sensitivity (98.1%) but low specificity (54.6%). Nitrate positivity had the highest specificity (100%) but low sensitivity (45.2%). In general, a combined assessment produced increased specificity but decreased sensitivity. The highest specificity was detected through the combination of nitrite and leukocyte esterase (97.4%); however, this combination showed low sensitivity (56.8%). Nitrite positivity was the best parameter for positive predictive value (100%), but had a low negative predictivity (21.6%). Leukocyte esterase positivity (98.6%) and presence of leukocytes greater than five in per microscopic field (93.1%) were the best parameters for negative predictive values, but had low positive predictivity (46.8 and 50.5%, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found many parameters and microscopic urinalysis data had a high sensitivity for UTI diagnosis, however all of these parameters also had low specificity. Since there was no single urinalysis parameter that simultaneously possessed high sensitivity and specificity, we believe that the UTI diagnosis should be confirmed by culture.

Keywords: Sensitivity, specificity, urinalysis, urine culture, urinary tract infection


Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısında Tam İdrar Tetkikinin Tanısal Etkinliğinin İrdelenmesi

Mehmet Tekin, Çapan Konca, Habip Almış, İbrahim Hakan Bucak, Yeliz Genç, Ahmet Gündüz, Mehmet Turğut
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağ. Ve Hast. Anabilim Dalı, Adıyaman, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Tam idrar analizi ve idrar kültürü idrar yolu enfeksiyonu (İYE) tanısı için sıklıkla kullanılan inceleme yöntemleridir. Bu çalışmada çocuk yaş grubunda İYE şüphesi olan hastalarda tam idrar tetkiki ve mikroskobik incelemenin tanısal değerinin irdelenmesini amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 111 idrar kültürü pozitif ve 72 kültür negatif olmak üzere toplam 183 hasta alındı. Ateş, kusma, iştahsızlık, sık idrar yapma ve karın ağrısı gibi yakınmalar İYE düşündüren bulgular olarak kabul edildi. İdrarın kimyasal ve mikroskopik incelemesinde İYE göstergesi olabilecek testlerin tanısal doğruluk parametreleri hesaplandı.
BULGULAR: Lökosit esteraz aktivitesi, en yüksek duyarlılığa (% 98,1) sahip parametre iken özgüllüğü düşük (% 54,6) idi. Nitrat pozitifliği ise en yüksek özgüllüğe (% 100) sahip olmasına karşın duyarlılığı düşük (% 45,2) bir parametre idi. Genel olarak, kombine değerlendirmelerde özgüllük artarken duyarlılık azalıyordu. En yüksek özgüllük değerinin nitrit+ lökosit esteraz kombinasyonunda olduğu (% 97,4) ancak duyarlılığın düşük (% 56,8) olduğu saptandı. Nitrit pozitifliği, en iyi pozitif prediktif değere sahip olan parametre (% 100) iken negatif prediktivite açısından zayıf bir parametre (% 21,6) idi. Negatif prediktif değeri en iyi parametreler lökosit esteraz pozitifliği (% 98,6) ve mikroskopide her sahada beşin üstünde lökosit saptanması (% 93,1) iken bunların da pozitif prediktif değerleri düşük (sırasıyla % 46,8 ve % 50,5) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda tam idrar tetkikinde bakılan birçok parametre ve mikroskobik verinin İYE tanısında yüksek duyarlılığa sahip olduklarını, ancak özgüllüklerinin düşük olduğunu saptadık. Hiçbir tam idrar tetkiki parametresi eşzamanlı olarak hem yüksek duyarlılık hem de yüksek özgüllüğe sahip olmadığı için, İYE tanısının kültürle doğrulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Duyarlılık, idrar kültürü, özgüllük, tam idrar analizi, idrar yolu enfeksiyonu


Mehmet Tekin, Çapan Konca, Habip Almış, İbrahim Hakan Bucak, Yeliz Genç, Ahmet Gündüz, Mehmet Turğut. To Evaluate the Diagnostic Efficacy of Urinalysis for the Diagnosis of Childhood Urinary Tract İnfection. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(2): 88-94

Corresponding Author: Mehmet Tekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (56 accesses)
 (1282 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital