E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Typhoid epidemic in Hakkari - March 2007: Evaluation of affected pediatric patients [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(3): 137-140 | DOI: 10.5222/buchd.2012.137  

Typhoid epidemic in Hakkari - March 2007: Evaluation of affected pediatric patients

Rahmi Özdemir1, Emine Kayataş2
1Dr. Behçet Uz Child Disease And Surgery Training And Research Hospital, Izmir
2Izzet Baysal State Hospital Unite Of Ostetrics And Children, Bolu

OBJECTIVE: Salmonella typhi is a food and water-borne human disease, and transmitted by faecal-oral route. In the presence of inadequate infrastructure facilities; poor sanitation and health care; outbreaks of typhoid fever via contamination of drinking water were reported.
Within this study; pediatric cases of typhoid fever outbreak were reviewed in Hakkari and emphasized that typhoid fever is still a serious health problem in East and Southeast Anatolia region.
METHODS: In this article children who were diagnosed and treated for typhoid fever were reviewed. Totally 118 children who were admitted to Hakkari State Hospital and a private medical center, diagnosed as typhoid fever were included during the period of march 5 to 30 in 2007. The diagnosis of typhoid fever depended on Gruber Widal agglutination tests.
RESULTS: Sixty eight patients were male (57.6%) and 50 were female (42.4%). Mean age was 8.4 years (10 months-17 years). Presenting symptoms in order of frequency were fever (100%), malaise (100%), headache (74%), abdominal pain (39.8%), vomiting (29.6%), diarrhea (21.1%), cough (16.9%), and epistaxis (5%). Hepatomegaly was remarkable compared to splenomegaly in physical examination of the cases. The most common laboratory features were elevated acute phase reactants, anemia (81%), leukopenia (56%),thrombocytopenia (3.5%), elevated transaminase levels (28%).
CONCLUSION: Fourty four patients (37.2%) were hospitalized and treated for deydration due to vomiting and poor oral intake. One patient had developed a clinical picture of subileus a complication.

Keywords: Epidemic, typhoid fever, East and Southeast Anatolia region, presenting symptoms, complication


Hakkari ilinde tifo salgını - Mart 2007: Etkilenen pediatrik olguların değerlendirilmesi

Rahmi Özdemir1, Emine Kayataş2
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Ünitesi, Bolu

AMAÇ: Salmonella typhi daha çok gıda ve sularla, fekal-oral bulaşır ve sadece insanda enfeksiyon yapan bir bakteridir. Alt yapı tesislerinin yeterli ve sağlıklı olmadığı yerlerde kanalizasyon sularının içme ve kullanma sularına karışması sonucu tifo salgınları görülebilir.
Bu çalışmada Hakkari ilinde görülen tifo salgınındaki pediatrik olgular incelenerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde tifoid ateşin halen ciddi bir sağlık sorunu olduğu vurgulanmıştır.
YÖNTEMLER: Hakkari Devlet Hastanesi ve bir özel tıp merkezine 5 Mart 2007 ve 30 Mart 2007 tarihleri arasında başvuran, klinik ve laboratuvar özellikleriyle tifo kabul edilen 118 olgu değerlendirildi. Tanıda Gruber Widal aglutinasyon testinden faydalanıldı.
BULGULAR: Hastaların 68’ i erkek (%57,6) ve 50’si kızdı (%42,4). Ortalama yaşları 8,4 yıl (10 ay-17 yıl) saptandı. Başvuru yakınmaları sıklık sırasına göre ateş (%100), halsizlik (%100), baş ağrısı (%74), karın ağrısı (%39,8), kusma (%29,6), ishal (%21,1), öksürük (%19,9) ve burun kanaması (%5) şeklindeydi. Olguların fizik bakılarında hepatomegali splenomegaliye oranla daha dikkat çekiciydi. Laboratuvar incelemelerinde akut faz reaktanlarının yüksekliği dışında en sık anemi saptanırken, lökopeni %56, trombositopeni %3,5, transaminaz yüksekliği %28 oranındaydı.
SONUÇ: Hastaların 44 tanesi (%37.2) genel durum bozukluğu, kusma, oral alımın yetersiz olması nedeniyle hospitalize edilerek tedavi edildi, bir olguda komplikasyon olarak subileus gelişti diğerleri şifa ile taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Salgın, tifoid ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, başvuru yakınmaları, komplikasyon


Rahmi Özdemir, Emine Kayataş. Typhoid epidemic in Hakkari - March 2007: Evaluation of affected pediatric patients. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2012; 2(3): 137-140

Corresponding Author: Rahmi Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (35 accesses)
 (2171 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital