» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Evaluation of Immunhistochemical ERG Tissue Expression in Wilms Tumor [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 65-70 | DOI: 10.5222/buchd.2020.94759  

Evaluation of Immunhistochemical ERG Tissue Expression in Wilms Tumor

Gulden Diniz1, İsmail Eren Birol2, Haldun Öniz3, Canan Vergin4, Safiye Aktas5
1Izmir Democracy University, Department of Pathology
2Karaman State Hospital, Pathology Laboratory
3SBU Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Oncology
4SBU Izmir Dr. Behcet Uz Children
5DEU Oncology Institute, Department of Basic Oncology

INTRODUCTION: The ETS-associated gene (ERG) is an oncogene that encodes one of the erythroblast transformation-specific (ETS) transcription factors. Although there are many studies on the effects of different malignancies, especially prostate cancer, Ewing sarcoma and acute myeloid leukemia, its association with Wilms tumor has never been investigated. The aim of this study was to evaluate ERG tissue expression in Wilms tumors.


METHODS: ERG expression and its association with clinicopathological features were evaluated in tissue sections obtained from 53 children with Wilms tumors.
RESULTS: The mean age of the patients was 3.21 ± 2 years. This series consisted of 25 boys (47.2%) and 28 girls (52.8%). The mean tumor size was 9.1 ± 2.9 cm. The mean kidney weight was 474.5 ± 310.7 g. Thirteen (24.5%) cases were stage I, 20 (37.7%) were stage II, 7 (14%) were stage III and 6 (11.3%) were stage IV. Forty-two cases were alive (79.2%) and were in follow-up. The mean survival time was 65.3 ± 40.2 (2-148) months. Nuclear ERG expression was detected in 21 (39.6%) cases. In 8 (15.1%) cases, ERG expression was limited to pure blastemal component. Eleven cases (20.8%) had ERG expression in blastemal and mesenchymal components. Two patients (3.8%), one of which with bilateral tumors, had diffuse nuclear ERG expression. There was no correlation between ERG expression and prognostic factors except tumor bilaterality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrates that nuclear ERG expression is not related to the pathogenesis of Wilms tumor. Although there was no statistically significant p value; since ERG expression is more common in bilateral tumors, it is thought that ERG may have a supporting role in the development of WT.

Keywords: Wilms Tumor, nephroblastoma, ERG, ETS, Transcription factor


Wilms Tümöründe İmmünhistokimyasal ERG Doku Ekspresyonun Değerlendirilmesi

Gulden Diniz1, İsmail Eren Birol2, Haldun Öniz3, Canan Vergin4, Safiye Aktas5
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı
2Karaman Devlet Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı
3SBÜ Izmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Onkoloji Kliniği
4SBÜ Izmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatrik Onkoloji Kliniği
5DEÜ Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: ETS ile ilişkili gen (ERG), eritroblast transformasyonuna spesifik (ETS) transkripsiyon faktörlerinden birini kodlayan bir onkogendir. Başta prostat kanseri, Ewing Sarkom ve akut myeloid lösemi olmak üzere farklı malignitelerin gelişiminde etkisine dair birçok yayın bulunmakla birlikte, Wilms tümörü ile ilişkisi hiç araştırılmamıştır. Bu çalışmada, Wilms tümörlerinde ERG doku ekspresyonunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elli üç Wilms tümörlü çocuktan elde edilen tümör kesitinde ERG ekspresyonu ve olguların klinikopatolojik özellikleriyle ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların ortalama yaşları 3,21 ± 2 yıldı. Seri 25 erkek ( %47,2) ve 28 kız (%52,8) çocuğundan oluşuyordu. Ortalama tümör boyutu 9,1±2,9 cm idi. Böbrek ağırlığı ortalama 474,5±310,7 gr bulundu. On üç (%24,5) olgu evre I, 20 olgu (%37,7) evre II, 7 olgu (%14) evre III ve 6 olgu (%11,3) evre IV idi. Kırk iki olgu sağ (%79,2) ve izlemdeydi. Ortalama sağ kalım süresi 65,3±40,2 (2-148) aydı. Nükleer ERG ekspresyonu 21 (% 39,6) olguda saptandı. Olguların 8’inde (%15,1) nükleer ERG ekspresyonu salt blastemal komponente sınırlıydı. On bir olguda (%20,8) blastemal ve mezenkimal komponentte nükleer ekspresyon saptandı. Biri bilateral tümörlü 2 olguda (%3,8) tümörde yaygın nükleer ERG ekspresyonu mevcuttu. ERG ekspresyonu ve prognostik faktörler arasında, tümör bilateralitesi dışında korelasyon yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma nükleer ERG ekspresyonunun Wilms tümörünün patogeneziyle ilişkili olmadığını göstermektedir. İstatistiksel olarak anlamlı p değeri bulunmamakla birlikte; bilateral tümörde ERG ekspresyonunun daha fazla bulunması nedeniyle ERG’nin WT gelişiminde destekleyici rolü olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Wilms Tümörü, nefroblastom, ERG, ETS, Transkripsiyon Faktörü


Gulden Diniz, İsmail Eren Birol, Haldun Öniz, Canan Vergin, Safiye Aktas. Evaluation of Immunhistochemical ERG Tissue Expression in Wilms Tumor. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 65-70

Corresponding Author: Gulden Diniz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (77 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.