E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A common public health problem: corrosive ingestion in children [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 184-188 | DOI: 10.5222/buchd.2018.93823  

A common public health problem: corrosive ingestion in children

Mehmet Emin Çelikkaya1, Ahmet Atıcı1, Çiğdem El2, Bülent Akçora1
1Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine Department Of Pediatric Surgery, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine Department Of Pediatrics, Hatay, Turkey

INTRODUCTION: INTRODUCTION: Corrosive substances are both histological and functional damaging agents when contacted with the mucosa. Corrosive substance ingestion is still one of the most important and frequent home accidents because of the reasons such as the storage of corrosives in food containers which children can reach easily and in colored packages.

METHODS: 125 patients who were diagnosed as drinking corrosive substances Between 2014 and 2017 were retrospectively reviewed. Patients were evaluated according to age, gender, type of corrosive substance and type of treatment.
RESULTS: 63 were girls (50.4%), 62 were males (49.6%). The average age of the cases is 4.1 years. The most common corrosive substances among the corrosives were laundry bleach (48%) in 61 patients, vinegar (17%) in 21 patients, drain opener (12,8%) in 16 patients, washing liquid (9%) in 11 patients, olive sweetener(caustic) in 3 patients(2.4%), lime dissolver (3.2%)in 4 patients, salicylic acid (2.4%) in 3 patients, oil solvent(1.6%) in 2 patients, wart drug (1.6%) in 2 patients, acetonide (1.6%) in 2 patients. Esophagoscopy was performed only in patients with symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Prevention of the drinking of corrosives is much simpler and more economical when compared long and expensive treatment processes.It is necessary that everyone who cares about children is must be carefull. Corrosive substances must kept in sealed packages even in locked cabinets. Also, packages containing corrosive substances should not contain interesting colors and designs for children.

Keywords: Child, Esophagus, Corrosive


Yaygın bir halk sağlığı sorunu: çocuklarda koroziv madde içimi

Mehmet Emin Çelikkaya1, Ahmet Atıcı1, Çiğdem El2, Bülent Akçora1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Hatay

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroziv maddeler, mukoza ile temas ettiğinde hem histolojik hem de fonksiyonel zarar veren maddelerdir. Koroziflerin içecek-yiyecek kutularında, renkli ambalajlarda ve çocukların kolayca ulaşabilecekleri yerlerde muhafaza edilmesi gibi sebeplerden dolayı çocukluk çağında korozif madde içilmesi önemli ve sık görülen ev kazalarından biridir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2017 yılları arasında korozif madde içilmesi tanısıyla izlenen 125 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, içilen koroziv maddenin türü ve tedavi şekline göre değerlendirildi.
BULGULAR: 125 olgunun 63’ü kız (%50,4) 62’si erkek (%49,6) idi. Olguların yaş ortalaması 4,1 yıldı. İçilen korozif maddeler içinde en sık olanlar sırayla 61 hastada çamaşır suyu (%48), 21 hastada sirke(%17), 16 hastada lavabo açıcılar(%12,8), 11 hastada bulaşık deterjanı(%9), 3 hastada zeytin tatlandırıcı(kostik)(%2.4), 4 hastada kireç çözücü(%3.2), 3 hastada tuz ruhu(%2.4), 2 hastada yağ çözücü(%1.6),2 hastada siğil ilacı(%1.6), 2 hastada asetondu(%1.6). Yalnızca semptomu olan hastalara özefagoskopi yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Korozivlerin içilmesinin önlenmesi, komplikasyonları ve uzun ve pahalı tedavi süreçleri düşünüldüğünde çok daha basit ve ekonomiktir.
Koroziv maddelerin gıda kapları içinde değil kapalı ambalajlarda hatta kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi ve çocukların bakımı ile ilgilenen herkesin bu konuda bilinçlendirilmesi gereklidir. Ayrıca koroziv madde içeren ambalajların çocuklar için ilgi çekici renk ve tasarımlar içermemesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Özefagus, Koroziv


Mehmet Emin Çelikkaya, Ahmet Atıcı, Çiğdem El, Bülent Akçora. A common public health problem: corrosive ingestion in children. J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 184-188

Corresponding Author: Mehmet Emin Çelikkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (1766 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital