E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Morphometric Analysis of Corpus Callosum with Magnetic Resonance Imaging in Children; Correlation with Age and Gender [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 277-285 | DOI: 10.5222/buchd.2021.93709  

Morphometric Analysis of Corpus Callosum with Magnetic Resonance Imaging in Children; Correlation with Age and Gender

Hatice Arıöz Habibi1, Ozan Berk Gül2, Emine Calışkan3, Mehmet Öztürk2
1Private Varisson Radiology Center, Radiology Department, Antalya
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Konya
3University of Health Sciences, Kartal Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Department of Radiology, İstanbul

Objective: Corpus Callosum (CC) is a dynamic organ that undergoes morphological modifications throughout life which must be taken into account for appropriate evaluation of CC. The objectives of this study were to provide normative data about the morphological modifications in CC during childhood and to evaluate possible differences related to age and sex.
Methods: In this retrospective study, cranial MRI studies of 320 children (160 boys, and 160 girls) between 2 to 17 years old with normal neurologic examination findings were reviewed. We divided the age groups as increments of 1 year, and included 10 girls and 10 boys, in each age group. The following parameters were measured on midsagittal T1-weighted images: area of CC (CCA), supracallosal area (SCA), length of CC (LCC), genu thickness (GT), body thickness (BT), splenium thickness (ST), ratio of genu thickness to splenium thickness (GT/ST) and a novel parameter termed callosal index (CCA/SCA). These parameters were correlated with age and sex.
Results: All parameter values increased with age. After age 10, there was no evident age or gender-related changes between groups, except for the 15-year-old group. When we appraised all age groups, we determined that CCA and SCA were larger in boys but the callosal index did not differ between genders.
Conclusion: This is the first study which used the modified callosal index in the pediatric age group. Callosal index gives the opportunity to make brain size corrections according to the individual and allows a more accurate and personal measurement in the follow-up of the same individual. This study offers an objective assessment measure.

Keywords: corpus callosum, Magnetic resonance imaging, biometry, callosal index, pediatrics.


Çocuklarda Korpus Kallozumun Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Morfometrik Analizi; Yaş ve Cinsiyetle Korelasyon

Hatice Arıöz Habibi1, Ozan Berk Gül2, Emine Calışkan3, Mehmet Öztürk2
1Özel Varisson Radyoloji Merkezi, Radyoloji Bölümü, Antalya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Lüfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Korpus Kallozum (KK), yaşam boyu morfolojik değişiklikler gösteren dinamik bir organdır. Günlük pratikte KK değerlendirmesi subjektif yapılsa da daha doğru değerlendirme yapabilmek yaş ve cinsiyete göre hazırlanmış referans değerlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda yaş grubuna göre referans değerleri sağlamanın yanı sıra ve yaş ve cinsiyet farklılıklarını değerlendirmektir. Ek olarak kişinin kendi KK’si ile beyin alanını oranlayarak kişiselleştirilmiş ölçüm yapılmasına imkan veren Modifiye Kallozal İndeksi çocuklarda değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Retrospektif dizayn edilmiş çalışmamızda, nörolojik muayene bulguları normal olan 2-17 yaş arası 320 çocuğun (160 erkek, 160 kız) kraniyal MRG’leri incelendi. Midsagittal planda T1 görüntülerde: KK alanı (CCA), suprakallozal alan (SCA), KK uzunluğu (LCC), genu kalınlığı (GT), gövde kalınlığı (BT), splenium kalınlığı (ST), genu kalınlığının splenium kalınlığına oranı (GT / ST) ve callosal indeksi (CCA / SCA) olarak adlandırılan yeni bir parametre değerlendirildi. Bu parametrelerin yaş ve cinsiyet ile ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Değerlendirilen tüm parametreler yaşla artış göstermiştir. 10 yaşından sonra 15 yaşındaki grup dışında, gruplar arasında yaş veya cinsiyetle ilgili istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Tüm yaş gruplarını değerlendirdiğimizde, erkek çocuklarda CCA ve SCA’nın daha büyük olduğunu ancak kallozal indeksin cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediğini belirledik.
Sonuç: Çalışmamız, KK değerlendirilirken yaşa ve cinsiyete göre gösterdiği değişikliği göz önünde bulundurarak objektif ölçüme olanak sağlayan bir referans değer belirlemesi açısından önemlidir. Ayrıca kantitatif modifiye kallozal indeksi çocuklarda kullanan ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: korpus kallozum, Manyetik rezonans görüntüleme, biyometri, kallozal indeks, pediatri.


Hatice Arıöz Habibi, Ozan Berk Gül, Emine Calışkan, Mehmet Öztürk. Morphometric Analysis of Corpus Callosum with Magnetic Resonance Imaging in Children; Correlation with Age and Gender. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 277-285

Corresponding Author: Hatice Arıöz Habibi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (57 accesses)
 (113 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital