E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Quadratus Lumborum Block versus Wound Infiltration for Pediatric Unilateral Inguinal Hernia Repair; A Prospective, Randomized Study [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 177-183 | DOI: 10.5222/buchd.2020.93446  

Quadratus Lumborum Block versus Wound Infiltration for Pediatric Unilateral Inguinal Hernia Repair; A Prospective, Randomized Study

Erkan Cem Çelik1, Özgür Çağlar2, Elif Oral Ahiskalioglu1, Muhammed Enes AYDIN1, İrem Ateş1, Binali Fırıncı2, Suna Mehtap Çelik1, Ali Ahiskalioglu3
1Ataturk University, Medical Faculty, Deparment Of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum, Turkey
2Ataturk University, Medical Faculty, Deparment Of Pediatric Surgery, Erzurum, Turkey
3Clinical Research, Development and Design Application and Research Center, Ataturk University, Erzurum, Turkey.

INTRODUCTION: The inguinal hernia repair has an important place among the lower abdominal surgeries regarding the daily pediatric surgery practice. This study was aimed to compare the postoperative analgesic effects of the surgical wound infiltration and transmuscular quadratus lumborum (TQL) in inguinal hernia surgery in the pediatric age group.
METHODS: After ethical board approval 50 patients between the ages of 2 months and 7 years ungoing elective unilateral inguinal hernia repair were randomized to TQL block (Group TQL, n=26) or to wound infiltration (Group I, n=24). Group TQL received ultrasound- guided transmuscular quadratus lumborum block with 0.25% bupivacaine 0.5 ml/kg and Group I received wound infiltration with 0.25% bupivacaine 0.5 ml/kg before surgery. Pain scores (FLACC), parental satisfication, block complications and additional analgesia requirements were recorded.
RESULTS: It was determined a significant decrease in the FLACC pain scores in the TQL group for the 2nd (p<0.001) and 4th (p<0.05) hours compared to the infiltration group. However, there was no statistically significant difference between the groups for other hours (p>0.05). The paracetamol requirement was statistically lower in the Group TQL than Group I (6/20 vs 14/10 respectively, p=0.020). There was no statistically difference between groups for fentanyl consumption (p>0.05). There was no statistically significant difference between the groups regarding the parental satisfaction evaluation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study evaluated TQL was reported to provide effective analgesic activity in the first hours after surgery and decrease analgesic consumption in patients. We believe that TQL is an analgesic solution alone compared to infiltration analgesia in pediatric inguinal hernia surgery.

Keywords: Ultrasonography, Quadratus lumborum block, inguinal hernia, postoperative analgesia, parental satisfaction


Pediatrik Unilateral İngüinal Herni Onarımında Kuadratus Lumborum Plan Bloğu ve Yara Yeri İnfiltrasyonunun Karşılaştırılması; Prospektif Randomize Çalışma

Erkan Cem Çelik1, Özgür Çağlar2, Elif Oral Ahiskalioglu1, Muhammed Enes AYDIN1, İrem Ateş1, Binali Fırıncı2, Suna Mehtap Çelik1, Ali Ahiskalioglu3
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İngüinal herni onarımı, günlük çocuk cerrahisi pratiğinde alt batın ameliyatları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada pediyatrik yaş grubunda inguinal herni cerrahisinde cerrahi yara yeri infiltrasyonu ve transmusküler quadratus lumborum'un (TQL) ameliyat sonrası analjezik etkileri karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Etik kurul onayı alındıktan sonra 2 ay ile 7 yaşları arasında, elektif tek taraflı inguinal herni tamiri olan 50 hasta randomize edilerek TQL bloğu (Grup TQL, n = 26) veya yara infiltrasyonu (Grup I, n = 24) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. TQL grubuna ameliyat öncesi % 0.25 bupivakain 0.5 ml / kg ile ultrason eşliğinde transmusküler kuadratus lumborum bloğu, infiltrasyon grubuna ise ameliyattan önce % 0.25 bupivakain 0.5 ml / kg ile cerrahi yara yeri infiltrasyonu uygulandı. Ağrı skorları (FLACC), ebeveyn memnuniyeti, blok komplikasyonlar ve ek analjezi gereksinimleri kaydedildi.
BULGULAR: İnfiltrasyon grubuna göre 2. (p <0.001) ve 4. (p <0.05) saatlerde TQL grubunda FLACC ağrı skorlarında anlamlı bir azalma saptandı. Ancak diğer saatler arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Parasetamol gereksinimi TQL grubunda infiltrasyon grubuna kıyasla istatistiksel olarak daha düşüktü (sırasıyla 6/20 ve 14/10, p = 0.020). Fentanil tüketimi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05). Gruplar arasında ebeveyn memnuniyeti değerlendirmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Transmuscular kuadratus lumborum bloğunun etkinliğinin değerlendirildiği bu çalışmada ameliyattan sonraki ilk saatlerde etkili analjezik aktivite sağladığı ve hastalarda analjezik tüketimini azalttığı görülmüştür. TQL'in pediatrik ingüinal herni cerrahisinde infiltrasyon analjezisine kıyasla tek başına analjezik bir çözüm olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ultrasonografi, Kuadratus lumborum bloğu, ingüinal herni, postoperatif analjezi, evebeyn memnuniyeti


Erkan Cem Çelik, Özgür Çağlar, Elif Oral Ahiskalioglu, Muhammed Enes AYDIN, İrem Ateş, Binali Fırıncı, Suna Mehtap Çelik, Ali Ahiskalioglu. Quadratus Lumborum Block versus Wound Infiltration for Pediatric Unilateral Inguinal Hernia Repair; A Prospective, Randomized Study. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 177-183

Corresponding Author: Erkan Cem Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (33 accesses)
 (665 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital