ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Long-Term Follow-up Results of Children Undergoing Achalasia Surgery [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. Ahead of Print: BUCHD-93284 | DOI: 10.5222/buchd.2021.93284  

Long-Term Follow-up Results of Children Undergoing Achalasia Surgery

Kutay Bahadır, Ergun Ergun, Anar Jafarov, Merve Bülbül, Gulnur Gollu, Meltem Bingöl-koloğlu, Aydin Yagmurlu, Ahmet Murat Cakmak, Ufuk Ates
Ankara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Ankara, Turkey

Objective: Achalasia is a disease characterized by lower esophageal sphincter motility disorder. Whereas there is no clear algorithm in treating achalasia in children, Heller myotomy is known to be as the most effective method. Gastroesophageal reflux after myotomy is a frequently reported complication. Therefore, the fundoplication procedure should be added to the myotomy simultaneously. Our study aimed to present the results of patients who underwent Heller myotomy and fundoplication for achalasia.
Materails and Methods: Twelve patients who underwent laparoscopic Heller myotomy with the diagnosis of achalasia between the 2006 and 2019 have been included in the study.
Results: There were 12 children. 75% of them were male, and 25% were female. Laparoscopic Heller myotomy and antireflux procedure were applied to all patients. The average nasogastric withdrawal time was 1.75 days, the average time to start feeding was 2.25 days. The average hospital stay was 6.75 days. Dysphagia persisted in 3 patients who underwent Dor fundoplication and in 1 patient who underwent Toupet fundoplication at postoperative 3rd-week controls. It was observed that the symptoms improved after the one-time endoscopic dilatation procedure.
Conclusion: Heller myotomy is gold standard method in the treatment of achalasia in children.We believe that partial fundoplication added to myotomy reduces the risk of GER.

Keywords: Esophageal Achalasia, Heller Myotomy, Fundoplication


Akalazya Nedeniyle Ameliyat Edilen Çocukların Uzun Dönem Sonuçları

Kutay Bahadır, Ergun Ergun, Anar Jafarov, Merve Bülbül, Gulnur Gollu, Meltem Bingöl-koloğlu, Aydin Yagmurlu, Ahmet Murat Cakmak, Ufuk Ates
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilimdalı, Ankara Türkiye

Amaç: Akalazya, alt özofagus sfinkterinde motilite bozukluğuyla karaterize bir hastalıktır. Çocuklarda akalazya tedavisinde net bir algoritma olamamakla birlikte Heller miyotomisi en etkili yöntem olarak kabul edilmektedir. Miyotomi sonrası gastroözofageal reflü sık bildirilen bir komplikasyondur. Bu nedenle miyotomiye eş zamanlı olarak fundoplikasyon prosedürü eklenebilir. Çalışmamızda akalazya nedeniyle Heller myotomi ve fundoplikasyon yapılan hastaların sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Kliniğimizde 2006-2019 yılları arasında akalazya tanısı ile laparoskopik Heller miyotomisi uygulanan 12 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Olguların %75’i erkek, %25’i kızdı. Hastalara laparoskopik Heller miyotomisi ve antireflü prosedürü uygulandı. Ortalama nazogastrik çekilme süresi 1,75 gün, ortalama beslenmeye başlama zamanı 2,25 gündü. Ortalama hastane yatış süresi 6,75 gündü. Dor fundoplikasyonu uygulanan 3 hastada ve Toupet fundoplikasyonu uygulanan 1 hastada postoperatif 3. hafta kontrollerinde disfajinin devam ettiği görüldü. Tek seferlik endoskopik dilatasyon işlemi sonrası semptomların düzeldiği izlendi.
Sonuç: Heller miyotomi çocuklarda akalazya tedavisinde altın standart yöntemdir. Miyotomiye eklenen parsiyel fundoplikasyonun GÖR riskini azalttığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Özofageal akalazya, Heller Miyotomi, Fundoplikasyon
Corresponding Author: Ufuk Ates, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (2 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital