ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Investigation of the parenting behaviors of fathers in the postpartum period [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(3): 191-196 | DOI: 10.5222/buchd.2016.191  

Investigation of the parenting behaviors of fathers in the postpartum period

Hava Özkan, Ayda Çelebioğlu, Zehra Demet Üst, Fatma Kurudirek
Atatürk University Faculty of Health Sciences, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to investigate the parenting behavior of fathers in the postpartum period.
METHODS: This comparative and descriptive study was carried out with 130 fathers of healthy babies in a maternity hospital between April 15, 2012 and September 25, 2012. The data were collected using a questionnaire and the Postpartum Parenting Behavior Scale (PPBS). Higher scores taken in the scale indicate that parent has more positive parenting behavior toward the baby. Prior to conduct the study, the approval of the ethics committee and permission from the institution have been obtained. The data were assessed using percentage distribution, mean, variance analysis, and independent samples t-test.
RESULTS: Of the fathers, 46.9% was in the 20-29 age group, 42.3% was primary school graduate, 80.0% was employed, and 91.5% was found to want this pregnancy. The average score of the fathers in the scale was found to be 3.11±2.03. The difference between the mean PPBS scores was found to be significant in terms of the education level of fathers (p<0.05), and family type, infant's gender, income status, and the number of living children were found to have no effect on the mean PPBS scores (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was revealed that fathers' mean parenting behavior score is at medium levels, and education status and wanted pregnancy status were found to affect the mean score.

Keywords: Father, parenting, parenting behavior.


Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi

Hava Özkan, Ayda Çelebioğlu, Zehra Demet Üst, Fatma Kurudirek
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Karşılaştırmalı tanımlayıcı nitelikte olan araştırma; Kadın-Doğum Hastanesinde 15 Nisan-25 Eylül 2012 tarihleri arasında sağlıklı bebeğe sahip olan 130 baba ile tamamlanmıştır. Veriler; anket formu ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği (DSEDÖ) ile toplanmıştır. Ölçekten alınan toplam puanın yüksek olması ebeveynin bebeğine karşı olumlu ebeveynlik davranışına sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul kararı ve kurumdan izin alınmıştır. Veriler, yüzdelik dağılım, ortalama, varyans analizi ve bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Babaların %46.9’unun 20-29 yaş aralığında olduğu, %42.3’ünün ilköğretim mezunu %80.0’ının çalıştığı, %91.5’inin bu gebeliği istediği belirlenmiştir. Babaların ölçek toplam puan ortalaması 3.11±2.03 olarak bulunmuştur.
Babaların; eğitim durumlarına ve gebeliği isteme durumlarına göre DSEDÖ puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu (p<0.05), aile tipi, bebeğin cinsiyeti, gelir durumu ve yaşayan çocuk sayısının DSEDÖ puan ortalamalarını etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Babaların, ebeveynlik davranışı puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, eğitim ve gebeliğin istenmesinin puan ortalamalarını etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Baba, ebeveynlik, ebeveynlik davranışı.


Hava Özkan, Ayda Çelebioğlu, Zehra Demet Üst, Fatma Kurudirek. Investigation of the parenting behaviors of fathers in the postpartum period. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(3): 191-196

Corresponding Author: Zehra Demet Üst, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (34 accesses)
 (2164 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital