E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Frequency of Smoking Use and Factors Related to Alcohol and Substance Use Among High School Students in İzmir [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 16-22 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.92259  

The Frequency of Smoking Use and Factors Related to Alcohol and Substance Use Among High School Students in İzmir

Osman Hasan Tahsin Kılıç1, Ihsan Aksoy2, Afra Sevde Çetin1, Güven Güvendi3, Istemihan Çoban4, Berna Dirim Mete5
1İzmir Democrasy University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, İzmir, Turkey
2Ankara Atatürk Sanatory Education and Research Hospital, Clinic of Psychiatry, Ankara, Turkey
3İzmir Democrasy University Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, İzmir, Turkey
4İzmir Democrasy University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, İzmir, Turkey
5İzmir Democrasy University Faculty of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey

Objective: To determine the frequency of cigarette use and the sociodemographic and psychological factors that may be related to alcohol and substance use and in all public high schools in Karabağlar district of İzmir province of Turkey.
Method: Sociodemographic variables, the self-confidence scale (SCS) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) were applied to 1,697 high school students online and their results were analyzed.
Results: Of the students, 159 (9.4%) were using cigarettes. The mean score of SCS was found to be 3.85±0.63. The mean score of MSPSS was found to be 64.51±16.71. The total MSPSS score of the students who smoke (61.51±17.30) was found to be significantly lower than non-smokers (64.82±16.62). Absenteeism rate and disciplinary punishment were found to be higher in smoking students. There was no significant relationship between students’ SCS scores and smoking. The MSPSS scores of students who had friends who use alcohol or substances were lower than those who did not.
Conclusion: We have found that presence of any type of whether alcohol, substance or cigarette user in family incresed the risk of cigarrette use in students. MSPSS scores of cigarette users and who had alcohol or substance user friend was found lower in our study. These findings shows us strong relationship with addictive behaviours and social support. It is important to know factors associated with alcohol-substance use disorder and related factors in order to prevent this psychosocial problem.

Keywords: Cigarette, alcohol, substance, adolescent


İzmir İlinde Lise Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığı ve Alkol-Madde Kullanımı ile İlişkili Faktörler

Osman Hasan Tahsin Kılıç1, Ihsan Aksoy2, Afra Sevde Çetin1, Güven Güvendi3, Istemihan Çoban4, Berna Dirim Mete5
1Demokrasi Üniversitesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İzmir
2Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri, Ankara
3Demokrasi Üniversitesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
4Demokrasi Üniversitesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İzmir
5Demokrasi Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı, İzmir ili Karabağlar ilçesinde yer alan tüm devlet liselerinde sigara kullanım sıklığı ve alkol-madde kullanımı ile ilişkili olabilecek sosyodemografik ve psikolojik faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Sosyodemografik veri formu, Özgüven Ölçeği (SCS) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS), 1.697 lise öğrencisine online olarak uygulanmış ve sonuçları analiz edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin 159’u (%9,4) sigara kullanmaktaydı. SCS puan ortalaması 3,85±0,63 olarak bulundu. MSPSS puan ortalaması 64,51±16,71 olarak bulundu. Sigara içen öğrencilerin toplam MSPSS puanı (61,51±17,30), içmeyenlere (64,82±16,62) göre anlamlı derecede düşük bulundu. Sigara içen öğrencilerde devamsızlık oranı ve disiplin cezası daha yüksek bulundu. Öğrencilerin SCS puanları ile sigara içme arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Alkol veya madde kullanan arkadaşları olan öğrencilerin MSPSS puanları kullanmayanlara göre daha düşüktü.
Sonuç: Ailede veya arkadaşlarda her türlü sigara alkol ya da madde kullanıcısının bulunmasının öğrencilerde sigara kullanım riskini artırdığını saptadık. Çalışmamızda sigara ve alkol ya da madde kullanan arkadaşları olan öğrencilerin MSPSS puanları daha düşük bulundu. Bu bulgular bize bağımlılık yapan davranışlar ve sosyal destek ile güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Alkol-madde kullanım bozukluğu ile ilişkili faktörlerin ve ilişkili faktörlerin bilinmesi bu psikososyal sorunu önlemek için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, alkol, madde, adölesan


Osman Hasan Tahsin Kılıç, Ihsan Aksoy, Afra Sevde Çetin, Güven Güvendi, Istemihan Çoban, Berna Dirim Mete. The Frequency of Smoking Use and Factors Related to Alcohol and Substance Use Among High School Students in İzmir. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 16-22

Corresponding Author: Ihsan Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (75 accesses)
 (346 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital