ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Relationship Between Intraoperative Cerebral Desaturation and Postoperative Complications In Pediatric Patients Undergoing Congenital Heart Surgery: Prospective Cohort Study [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 43-52 | DOI: 10.5222/buchd.2021.91489  

Relationship Between Intraoperative Cerebral Desaturation and Postoperative Complications In Pediatric Patients Undergoing Congenital Heart Surgery: Prospective Cohort Study

Cengiz Sahutoglu, Seden Kocabas, Fatma Zekiye Askar
Ege University School Of Medicine, Department of Anesthesiology And Reanimation, İzmir

Amaç: Biz bu çalışma ile bir yıl içinde konjenital kalp cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda serebral desatürasyon oranlarını ve serebral desatürasyon ile komplikasyonlar arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışma prospektif gözlemsel olarak bir üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Çalışmaya konjenital kalp cerrahisi geçirecek 18 yaş altındaki 115 hasta dahil edildi. Serebral desatürasyon bazal değere göre %25’lik doku oksijen satürasyonunda azalma (alt alarm limiti) olarak tanımlandı. Süre (sn), hastanın düşük alarm limitinin altında kaldığı saniye olarak, derinlik (%) hastanın serebral doku satürasyonu (rSO2) ile düşük alarm limiti altındaki rSO2 farkı arasındaki yüzdeyi ifade etmekteydi. Serebral desatürasyon skoru (eğri altında kalan alan) %*sn kullanılarak hesaplandı. Hastalar iki gruba ayrıldı: grup 1 (desatürasyon skoru >3000 %sn) ve grup 2 (desatürasyon skoru ≤% 3000 %sn). Gruplar demografik veriler, intraoperatif ve postoperatif değişkenler, postoperatif komplikasyonlar, yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmada 59 hastayı (%51.3) erkekler oluşturmakta iken, 28 hastanın (%24.3) siyanotik kalp hastalığı mevcuttu. Ellibeş hastada (%47.8) desatürasyon skoru 3000 %sn üzerinde idi. Postoperatif komplikasyonlar Grup 1’de anlamlı olarak fazla idi (% 71 vs % 3.3; χ²=57.119, p<0.001). Logistik regresyon analizinde desaturasyon skorunun >3000 %sn (p<0.001) olmasının, düşük vücüt yüzey alanının (p=0.001) ve uzamış kardiyopulmoner baypas süresinin (p=0.006) postoperatif komplikasyonlarla ilişkili olduğu saptandı.
Sonuç: Konjenital kalp cerrahisi geçiren hastalarda serebral desatürasyon skorunun 3000 %sn üzerinde olması hasta prognozunda negatif sonuçlara neden olmaktadır.

Keywords: Cardiac surgical procedures, congenital heart defects, cerebral hypoxia, complications, spectroscopy, near-infrared.


Konjenital Kalp Cerrahisi Geçiren Pediatrik Hastalarda Serebral Desatürasyon İle Komplikasyonlar Arasındaki İlişki: Prospektif Kohort Çalışması

Cengiz Sahutoglu, Seden Kocabas, Fatma Zekiye Askar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Objective: In this study, we aimed to investigate the incidence of cerebral desaturation and the possible relationship between intraoperative cerebral desaturation and postoperative complications.
Methods: A prospective, observational study was performed 115 patients under 18 years of age who required open heart surgery in a university hospital. Cerebral desaturation was defined as a 25% decrease in cerebral saturation (low alarm limit) when compared with the basal value. Duration (second) was referred to the amount of time the patient stays below low alarm limit. Depth (%) was referred to gap between the patient’s cerebral regional oxygen saturation (rSO2) level and the rSO2 low alarm limit. The cerebral desaturation score was calculated using the %*seconds. The patients were divided into two groups: group 1 (desaturation score >3000 %sec) and group 2 (desaturation score ≤ 3000 %sec). The groups were compared in terms of demographic data, intraoperative and postoperative variables, postoperative complications, and duration of intensive care and hospital stays.
Results: In the study, 59 patients (51.3%) were male and 28 patients (24.3%) had cyanotic heart disease. A total of 55 patients (47.8%) experienced over 3000 %sec desaturation. Postoperative complications were found to be increased in group 1 (71% vs 3.3%; χ²=57.119, p<0.001). In the multiple logistic regression analysis, desaturation score>3000 %sec (p<0.001), low body surface area (p=0.001) and prolonged cardiopulmonary bypass (p=0.006) were found to be associated with postoperative complications.
Conclusion: In patients undergoing congenital heart surgery, cerebral desaturation score >3000 %sec is associated with a negative effect on patient prognosis.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak cerrahi işlemler, doğumsal kalp kusurları, serebral hipoksi, komplikasyonlar, spektroskopi, yakın kızıl ötesi.


Cengiz Sahutoglu, Seden Kocabas, Fatma Zekiye Askar. Relationship Between Intraoperative Cerebral Desaturation and Postoperative Complications In Pediatric Patients Undergoing Congenital Heart Surgery: Prospective Cohort Study. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 43-52

Corresponding Author: Cengiz Sahutoglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (141 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital