E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Food Protein-induced Enterocolitis Syndrome: A Single-center Experience [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 49-53 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.90922  

Food Protein-induced Enterocolitis Syndrome: A Single-center Experience

Semiha Bahçeci1, Pınar Kuyum Töz2, Murat Ayar3
1İzmir Bakırçay University Faculty of Medicine, Çiğli Training and Research Hospital, Department of Pediatric Immunology and Allergy, İzmir, Turkey
2Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Gastroenterology, İzmir, Turkey
3Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Turkey

Objective: Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) is an uncommon, non-IgE (immunoglobulin E) -mediated food allergy that mainly affects infants and young children. Our study aims to evaluate the etiology, clinical phenotypes, and tolerance status of our cases with FPIES.
Method: The file records of the patients who were followed up with the diagnosis of FPIES in the Departments of Pediatric Allergy and Gastroenterology of our hospital, between September 2016 and June 2022 were examined, and families who could not attend follow-up visits regularly were contacted by phone.
Results: Twelve (66.66%) of 18 cases with a mean age of admission of 33.0±27.5 (2-108) months were boy. The triggers of FPIES were fish in 66.66%, cow’s milk in 16.66%, eggs in 5.55%, eggs and milk in 5.55%, and potato in 5.55% of the patients. While 94.44% of the cases had acute FPIES, and 44.4% of them had early-onset (<9 months) FPIES. The most common symptoms were vomiting (100%), diarrhea (38.88%), pallor (27.77%), lethargy (22.22%). Food-specific IgE sensitization was found in 5.55% of the patients, while tolerance developed in 33.33% of the cases during the follow-up. The mean age of tolerance development was 63±42 (19-112) months.
Conclusion: It is important to have knowledge about the symptoms of FPIES for accurate and early diagnosis. While cow’s milk is the most prevalent triggers of FPIES in the literature, fish was at the forefront in our series. Despite the limited number of cases, our results are important in terms of giving us an idea about the triggers of FPIES in the western regions of Turkey.

Keywords: Food protein-induced enterocolitis syndrome, food allergy, fish allergy, children, oral food challenge


Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromu: Tek Merkez Deneyimi

Semiha Bahçeci1, Pınar Kuyum Töz2, Murat Ayar3
1İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Birimi, İzmir, Türkiye
2Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Birimi, İzmir, Türkiye
3Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi, İzmir, Türkiye

Amaç: Besin proteini ilişkili enterokolit sendromu, çoğunlukla bebekleri ve küçük çocukları etkileyen, immünoglobulin E (IgE) aracılı olmayan, nadir görülen bir besin alerjisidir. Çalışmamızda besin proteini ilişkili enterokolit sendromlu hastalarımızın etiyoloji, klinik fenotipleri ve tolerans durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Hastanemiz Çocuk Alerji ve Çocuk Gastroenteroloji Bölümleri'nde Eylül 2016-Haziran 2022 tarihleri arasında besin proteini ilişkili enterokolit sendromu tanısı ile izlenen olguların dosya kayıtları incelendi ve düzenli takibe gelemeyen ailelere telefonla ulaşıldı.
Bulgular: Ortalama başvuru yaşı 33,0±27,5 (2-108) ay olan 18 olgunun 12’si (%66,66) erkek idi. Olguların %66,66’sında balık, %16,66’sında inek sütü, %5,55’inde yumurta, %5,55’inde yumurta ve süt, %5,55’inde patates tetikleyici idi. Olguların %94,44’ü akut, %44,4’ü erken başlangıçlı (<9 ay) besin proteini ilişkili enterokolit sendromu idi. En sık semptom kusma (%100), diyare (%38,88), solukluk (%27,77), letarji (%22,22) idi. Olguların %5,55’inde şüpheli gıdaya ait IgE duyarlılığı saptandı. İzlemde hastaların %33,33’ünde tolerans gelişti. Ortalama tolerans gelişme yaşı 63±42 (19-112) ay idi.
Sonuç: Semptomlar hakkında bilgi sahibi olmak doğru ve erken tanı için önemlidir. Literatürde en yaygın tetikleyiciler inek sütü ve soya iken, bizim serimizde balık ön plandadır. Olgu sayımız sınırlı olmasına rağmen sonuçlarımız Türkiye'nin batı bölgelerindeki tetikleyiciler hakkında bize fikir vermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Besin proteini ilişkili enterokolit sendromu, besin alerjisi, balık alerjisi, çocuk, besin yükleme testi


Semiha Bahçeci, Pınar Kuyum Töz, Murat Ayar. Food Protein-induced Enterocolitis Syndrome: A Single-center Experience. J Behcet Uz Child Hosp. 2023; 13(1): 49-53

Corresponding Author: Semiha Bahçeci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (67 accesses)
 (302 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital