» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Childhood obesity leading to iron deficiency and its relationship with hepcidin, leptin, interleukin-6 [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(3): 179-184 | DOI: 10.5222/buchd.2016.179  

Childhood obesity leading to iron deficiency and its relationship with hepcidin, leptin, interleukin-6

Burak Seyrek1, Zühal Örnek2, Fatih Battal3
1Çorlu State Hospital,Clinic of Child Health and Diseases, Tekirdağ
2Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Zonguldak
3Çanakkale Eighteen March University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Çanakkale

INTRODUCTION: The relationship between iron deficiency in obesity in recent years has shown. The reason is the anemia of chronic disease caused by chronic inflammation consisting induced adipose tissue. Our aim is to investigate the relationship between obesity and iron deficiency, to show the location of hepcidin in iron homeostasis in obese children.
METHODS: This study was made with 54 obese (body mass index (BMİ)>95p) and 51 normal weighted (BMİ: 5-95p) children; participant ages were between 5-16. In two groups serum iron, total iron binding capacity (TIBC), ferritin, hemoglobin, transferrin saturation index (TSI), interleukin-6 (IL-6), C- reactive protein (CRP), leptin and hepcidin were studied.
RESULTS: In obese children compared to the control group; decreased serum iron (p=0.004), hemoglobin (Hb) (p=0.010), TSI (p=0.001), increased hepcidin (p=0.001), TDBK (p=0.041), leptin (p=0.001), CRP (p=0.001) levels were found. In 18 cases (%33.3) Hb levels were determined low; while in 8 of these cases (%14.8) the parameters were found compatible with iron deficiency anemia (IDA). 5 cases (%9.2) were accepted as anemia of chronic disease. In the patient group the number of IDA was found statistically significantly high (p=0.032).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study obesity seems to be associated with iron deficiency. The effect of hepcidin was shown to be the cause of iron deficiency. Each work to be done in order to understand the relationship between inflammation, obesity and erythropoiesis; will contribute to prevent the development of nutritional iron deficiency and / or pharmacological therapies in obese patients.

Keywords: Chidhood obesity, iron deficiency, inflammation, hepcidin, interleukin-6


Çocukluk çağı obezitesinin demir eksikliğine etkisi ve hepsidin, leptin, interlökin-6 ile ilişkisi

Burak Seyrek1, Zühal Örnek2, Fatih Battal3
1Çorlu Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tekirdağ
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Zonguldak
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Obezitenin son yıllarda demir eksikliği ile ilişkisi gösterilmiştir. Bunun sebebi olarak adipoz doku kaynaklı oluşan kronik inflamasyonun neden olduğu düşünülmüştür. İnflamasyonla hepsidin artışı çesitli çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızda obezite ve demir eksikliği arasındaki ilişki, obezitede hepsidin ve leptinin demir homeostazında yeri ve obezitede oluşan inflamasyonun saptanıp demir parametrelerine etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 54 obez (vücut kitle indeksi (VKİ)>95p) ve 51 normal kiloda (VKİ: 5p-95p) olan 5-16 yaş arası çocuklarda yapılan bir vaka kontrol çalışmasıdır. İki grupta demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin, tam kan sayımı, transferrin saturasyon indeksi (TSİ), interlökin-6 (IL-6), C- reaktif protein (CRP), leptin ve hepsidin çalışıldı.
BULGULAR: Obez grup kontrol grubuyla karşılaştırıldığında; azalmış serum demir (p=0,004), hemoglobin (Hb) (p=0,010), TSİ (p=0,001) düzeyi, artmış hepsidin (p=0,001), TDBK (p=0,041), leptin (p=0,001), CRP (p=0,001) düzeyleri bulundu. Obez grubunda Hb düzeyleri 18 (%33,3) olguda düşük saptanırken bunların 8 (%14,8)’inde demir eksikliği anemisi (DEA) ile uyumlu parametreler saptanmıştır. 5 (%9,2) olgu ise kronik hastalık anemisi kabul edilmiştir. Obez grubunda DEA saptananların sayısı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p=0,032). Hasta grubu Hb düzeyine göre karşılaştırıldığında, anemisi olan olguların VKİ’nin artmış (p=0,001), hepsidin (p=0,008) ve ferritin (p=0,006) düzeylerinin ise azalmış olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda demir eksikliği ile obezite birbiriyle ilişkili bulundu. Demir eksikliği nedeni olarak hepsidinin etkisi gösterildi. Obezite, inflamasyon ve eritropoez arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik olarak yapılacak her çalışma, obez hastalarda demir eksikliği ortaya çıkmasını engellemek için nütrisyonel ve/veya farmakolojik terapiler geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi, demir eksikliği, inflamasyon, IL-6 hepsidin


Burak Seyrek, Zühal Örnek, Fatih Battal. Childhood obesity leading to iron deficiency and its relationship with hepcidin, leptin, interleukin-6. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2016; 6(3): 179-184

Corresponding Author: Zühal Örnek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.