ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
The Prevalence of Aortic Arch Anomalies in Children Who Underwent Cardiac Catheterization: A Single-center Experience [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 87-92 | DOI: 10.5222/buchd.2019.90217  

The Prevalence of Aortic Arch Anomalies in Children Who Underwent Cardiac Catheterization: A Single-center Experience

Ferit Kulalı1, Utku Örün2, Tamer Yoldaş2, Selmin Karademir2, Vehbi Doğan2, Senem Özgür2
1Department Of Pediatrics, Dr. Sami Ulus Maternity, Children Health And Diseases Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Division Of Pediatric Cardiology, Dr. Sami Ulus Maternity, Children Health And Diseases Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to determine the prevalence of aortic arch anomalies in children who underwent cardiac catheterization and angiography for various reasons.
METHODS: 1928 patients who underwent diagnostic or interventional cardiac catheterization and angiocardiography were retrospectively evaluated and 198 patients who had aortic arch anomalies were included in our study. Diagnosis was established by transthoracic echocardiography and angiography.
RESULTS: Of 1928 patients who underwent diagnostic or interventional cardiac catheterization, 198 (10.3%) had aortic arch anomalies. Ages of 198 patients (10.3%) with aortic arch anomalies ranged from one day to 192 months (mean 37.7 ± 42.8 months). Of these patients, 36,9% had tetralogy of Fallot, 23.8% had ventricular septal defect, 12.2% had double outlet right ventricle, 6.6% had transposition of the great arteries, and 20.5% had other anomalies. The commonest symptoms were cyanosis, murmur, wheezing, and recurrent lung infections. On physical examination, the most common sign was a murmur (95.5%). The commonest aortic arch anomaly was the right aortic arch (61.1%) followed by the normal left aortic arch and its variations (23.2%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalence of aortic arch anomalies varies depending on gender and accompanying congenital heart disorders.

Keywords: Aortic arch anomalies, vascular ring, congenital heart disease


Kardiyak Kateterizasyon Yapılan Çocuklarda Aortik Ark Anomalilerinin Sıklığı: Tek Merkez Deneyimi

Ferit Kulalı1, Utku Örün2, Tamer Yoldaş2, Selmin Karademir2, Vehbi Doğan2, Senem Özgür2
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; çocukluk çağında çeşitli nedenlerle kalp kateterizasyonu ve anjiyografi uygulanan hastalarda aortik ark anomalilerinin prevalansının saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanısal veya girişimsel kardiyak kateterizasyon ve anjiyokardiyografi uygulanan 1928 hasta retrospektif olarak değerlendirildi ve bu hastaların 198’inde aortik ark anomalisi saptanarak çalışmaya alındı. Tanı‚ transtorasik ekokardiyografi ve anjiyografi ile konuldu.
BULGULAR: Aortik ark anomalisi saptanan 198 hastanın (89’u kız, 109’u erkek) yaşları 1 gün ile 192 ay arasında (ortalama 37,7 ± 42,8 ay) olup, bu süre boyunca kalp kateterizasyonu uygulanan 1928 hastanın % 10,3’ünü oluşturmaktaydı. ). Bu hastaların % 36.9’unda Fallot tetralojisi,% 23.8’inde ventriküler septal defekt, % 12.2’inde çift çıkımlı sağ ventrikül, % 6.6’ında büyük arterlerin transpozisyonu ve % 20.5’inde diğer anomaliler bulunmaktaydı. En önemli semptom ve bulgular; siyanoz, üfürüm duyulması, hışıltı ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu idi. En sık saptanan fizik inceleme bulgusu ise üfürümdü. En sık görülen arkus aorta anomalileri % 61,1 oranında sağ aortik ark ve % 23,2 oranında normal sol aort arkı ve varyasyonlarıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aortik ark anomalilerinin prevalansı, cinsiyete ve eşlik eden doğumsal kalp hastalıklarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aortik ark anomalileri, vasküler ring, konjenital kalp hastalıkları


Ferit Kulalı, Utku Örün, Tamer Yoldaş, Selmin Karademir, Vehbi Doğan, Senem Özgür. The Prevalence of Aortic Arch Anomalies in Children Who Underwent Cardiac Catheterization: A Single-center Experience. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 87-92

Corresponding Author: Ferit Kulalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (503 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital