E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Effect of Screen Addiction and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder on Insulin Resistance in Children [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 20-26 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.89924  

The Effect of Screen Addiction and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder on Insulin Resistance in Children

Özge Köprülü1, Şükran Darcan2, Burcu Özbaran3, Emsal Şan3, Yasemin Atik Altınok2, Samim Özen2, Damla Gökşen2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology, İzmir, Turkey
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, İzmir, Turkey

Objective: Among screen-addicted children, there is a risk of insulin resistance (IR), obesity, hypertriglyceridemia and diabetes mellitus type 2 due to decreased physical activity and irregular eating habits. Most recently, relations of screen addiction (SA) and attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) with obesity have been reported. Herein, we aimed to investigate the presence of IR and dependent factors in screen-addicted children with and without obesity.
Method: A total of 108 children in the age range of 11-17 years were included in the study. Cases were divided into three groups according to ADHD and SA scale scores. In these three groups, there were equal numbers of obese and non-obese patients. Homeostasis model assessment for insulin resistance (HOMA-IR) of the patients was assessed at baseline. Body fat analysis was performed with TANITA BC-420 MA body composition analyzers. All cases wore pedometers for 3 days to determine their basal metabolic rates (BMR) during active and sedentary periods. Carbohydrate, fat and calorie consumption was calculated using a professional nutrition program.
Results: There were no statistically significant differences between the SA and non-SA groups on the energy consumption, BMR and fat mass and dietary contents. There was no effect of ADHD and SA on HOMA-IR values.
Conclusion: We did not find any association between SA and IR. Also dependent factors were similar between groups. New studies are needed to determine how SA affects obesity.

Keywords: Insulin resistance, screen addiction, attention deficit hyperactivity disorder, HOMA-IR


Çocuklarda Ekran Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun İnsülin Direnci Üzerine Etkisi

Özge Köprülü1, Şükran Darcan2, Burcu Özbaran3, Emsal Şan3, Yasemin Atik Altınok2, Samim Özen2, Damla Gökşen2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Ekran bağımlılığı (EB) olan çocuklar, azalmış fiziksel aktivite ve bozulmuş beslenme düzenine bağlı olarak insülin direnci (İD), obezite, hiperlipidemi ve tip 2 diabetes mellitus açısından yüksek risk altındadırlar. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda EB ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) obezite ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu çalışmamızda, EB olan çocuklarda (obez olan veya olmayan) İD varlığını ve etkili faktörleri göstermeyi amaçladık. DEHB, EB ile birliktedir. EB olan çocuklarda aktivite azalmıştır ve buna bağlı olarak İD vardır.
Yöntem: Çalışmaya 11-17 yaş aralığında 108 çocuk alındı. Olgular DEHB ve EB açısından ölçekler ile değerlendirilerek üç gruba ayrıldı. Bu üç grupta eşit sayıda obez ve obez olmayan olgu bulunmaktaydı. İD’yi değerlendirmek için insülin direncinin homeostatik modeli değerlendirmesi (HOMA-IR) değerleri hesaplandı. Vücut yağ analizleri TANITA BC-420 MA vücut kompozisyon analizatörü ile yapıldı. Tüm olgulara 3 gün süre ile “Armband Sense Wear” pedometer takılarak bazal metabolik hız (BMH), aktivite ve istirahat süreleri kaydedildi. Karbonhidrat, yağ ve kalori tüketimi özel beslenme programı (BEBIS) ile hesaplandı.
Bulgular: Ekran bağımlılığı olan ve olmayan gruplar arasında enerji tüketimi, BMH ve vücut yağ kitlesi ve diyet içeriği benzerdi. DEHB ve ekran bağımlılığının, HOMA-IR üzerine etkisi saptanmadı.
Sonuç: EB ile İD arasında ilişki saptanmadı. Bağımlı faktörler gruplar arasında benzerdi. Ekran bağımlılığının obezite ile ilişkisini ve nedenlerini ortaya koymak için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, ekran bağımlılığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, HOMA-IR


Özge Köprülü, Şükran Darcan, Burcu Özbaran, Emsal Şan, Yasemin Atik Altınok, Samim Özen, Damla Gökşen. The Effect of Screen Addiction and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder on Insulin Resistance in Children. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 20-26

Corresponding Author: Özge Köprülü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (54 accesses)
 (157 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital