E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Respiratory Viruses in Pediatric Patients with Suspected COVID-19 at the Early Stages of the Pandemic: A Single-center Experience [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 151-158 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.88942  

Respiratory Viruses in Pediatric Patients with Suspected COVID-19 at the Early Stages of the Pandemic: A Single-center Experience

Neslihan Zengin1, Alkan Bal2, Sinem Atik3, Semra Şen Bayturan4, Sinem Akçalı5
1Manisa Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital, Clinic of Pediatric Intensive Care Unit, Manisa, Turkey
2Manisa Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital, Clinic of Pediatric Emergency Care, Manisa, Turkey
3Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Manisa, Turkey
4Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Disease, Manisa, Turkey
5Manisa Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Manisa, Turkey

Objective: This study aimed to report the respiratory tract viruses we detected in the respiratory polymerase chain reaction (PCR) samples taken from patients admitted to the Pediatric Emergency Service with suspicion of coronavirus disease-2019 (COVID-19) in the early stages of the pandemic, in addition to the clinical course, and laboratory features of the disease caused by these identified respiratory tract viruses. Method: All upper respiratory tract PCR samples were taken simultaneously from patients suspected of having COVID-19 disease. All pediatric patients who came to the Pediatric Emergency Department with suspicion of COVID-19 disease between March and June 2020 were included in the study. We retrospectively compared the laboratory findings, clinical manifestations, and primary outcomes of the children aged between 1 month and 18 years infected with respiratory viruses (RVs) and severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) virus.
Results: Fifty-eight pediatric patients were tested. SARS-CoV-2 virus was detected in 27 (46.6%) patients and other RVs in 31 (53.4%) patients. The detection rate of SARS-CoV-2 was significantly higher in the older age group of children (p<0.01). We didn’t detect co-infections with SARS-CoV-2 and other RVs in these patients. Compared to the children with COVID-19, those infected with other RVs required markedly higher rates of oxygen supplementation (p<0.01). There was no need for hospitalization in the COVID-19 patient group, and 23 of 31 critically ill children infected with other RVs were followed up in the pediatric intensive care unit.
Conclusion: RVs are common causes of childhood infections and may cause critical illness. Infections caused by other RVs progressed with more severe clinical findings than those of COVID-19 disease in pediatric patients. During the COVID-19 pandemic, other RVs that cause mortality and morbidity in children should be also kept in mind.

Keywords: Respiratory viruses, COVID-19, pediatric intensive care unit, pediatric emergency care


COVİD-19 Şüpheli Pediatrik Hastalarda, Pandeminin Erken Döneminde Diğer Solunum Yolu Virüs Enfeksiyonları: Tek Merkez Deneyimi

Neslihan Zengin1, Alkan Bal2, Sinem Atik3, Semra Şen Bayturan4, Sinem Akçalı5
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Acil Bilim Dalı
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı
5Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada, pandeminin erken döneminde koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) şüpheli hastalarda, diğer solunum yolu virüsleri açısından nazal sürüntü polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) örnekleri çalışılarak; şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu ve diğer solunum yolu virüsleriyle enfekte hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması ve çocukluk yaş grubunda diğer virüslerin de patojen olarak akılda tutulması gerektiğini vurgulamak amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 11 Mart 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Çocuk Acil Servise başvuran ve SARSCoV- 2 enfeksiyonu şüphesi olan 1 ay-18 yaş arası tüm hastalar dahil edilmiştir. COVİD-19 şüpheli tüm hastalardan diğer solunum yolu virüsleri açısından nazal sürüntü PCR örnekleri ve COVİD-19 PCR örnekleri eş zamanlı olarak alınmıştır. Solunum yolu virüsleri ile enfekte olan hastaların laboratuvar bulguları, klinikleri ve izlemdeki sonuçları SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarla karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 58 hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların 27’sinde (%46,6) SARS-CoV-2, 31’inde (%53,4) diğer solunum virüsleri saptanmıştır. Bu hasta grubunda COVİD-19 ve diğer solunum yolu viral etkenleriyle koenfeksiyon saptanmamıştır. COVİD-19 enfeksiyonu olan hastalarla karşılaştırıldığında diğer solunum yolu virüs enfeksiyonu olan daha küçük yaşlardaki hastalarda oksijen desteği alma oranı daha yüksektir (p<0,01). COVİD-19 ile enfekte olan hastalarda hastane yatışı gerekmemiştir. Solunum yolu virüsleriyle enfekte olan 31 hastanın 23’ü solunum sıkıntısı-solunum yetmezliği nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenmiştir.
Sonuç: Solunum yolu virüsleri çocuklarda sık görülen enfeksiyon etkenlerindendir ve kritik hastalığa neden olabilirler. Özellikle daha küçük yaş grubundaki çocuklarda diğer solunum yolu virüslerinin neden olduğu enfeksiyonlar, COVİD-19’a göre daha şiddetli klinik bulgularla seyretmektedir. Çocuklarda önemli mortalite ve morbidite nedeni olan diğer solunum yolu patojenleri, pandemi sürecinde de izolasyon önlemleri ve tedavi-izlem açısından önemli olup akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Solunum yolu virüsleri, COVİD-19, çocuk yoğun bakım, çocuk acil servis


Neslihan Zengin, Alkan Bal, Sinem Atik, Semra Şen Bayturan, Sinem Akçalı. Respiratory Viruses in Pediatric Patients with Suspected COVID-19 at the Early Stages of the Pandemic: A Single-center Experience. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 151-158

Corresponding Author: Alkan Bal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital