E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
An Investigation of depression and desparation levels in parents of subakut sklerozan panensefalit (SSPE ) patients [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(1): 54-60 | DOI: 10.5222/buchd.2015.054  

An Investigation of depression and desparation levels in parents of subakut sklerozan panensefalit (SSPE ) patients

Çimen Altay1, Duygu Arıkan2
1Dicle University Medical School Hospital, Gastroenterology Clinic
2Department Of Child Health Nursing, Health Sciences Of Faculty, Atatürk University,

OBJECTIVE: Aims of this study are detecting sociodemographics of parents of SSPE patients, determining of parents' depression and level of desparation, and detecting the relation between depression and levels of desparation
METHODS: This study was conducted with the parents of SSPE patients who are registered to Diyarbakır branch of SSPE Foundation. The investigation was carried out between December 2014 and January 2015. Data was gathered by Sociodemographic data form, Beck Depression Inventory, the Beck Hopelessness Scale. The data was evaluated with percentage, Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis, t test, mean, correlation analyses and alpha coefficient.
RESULTS: A significant difference wasn't detected between number of children, age, level of education, place, average income and depression and hopelessness levels of parents of children with SSPE.
CONCLUSION: It was detected that level of depression was moderate and level of hopelessness was mild. A significant relation is positively detected between depression and level of hopelessness (p<0.01). It was suggested that to educate the parents of SSPE patients in early period and giving personal consulting service and it was suggested that the universalization of the treatment institutes for SSPE will be important.

Keywords: Subakut Sklerozan Panensefalit, socio-demographics, child, depression, hopelessness, nurse


Subakut sklerozan panensefalit (SSPE ) hastalarının ebeveynlerindeki depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi

Çimen Altay1, Duygu Arıkan2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fak Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği
2Çocuk Sağlığı Hemşireliği,sağlık Bilimleri Fakültesi,atatürk Üniversitesi

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı SSPE hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin sosyo-demografik özelliklerini saptamak, depresyon ile umutsuzluk düzeylerini belirlemek ve depresyon umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
YÖNTEMLER: Araştırma, Diyarbakır İlinde SSPE Derneği Diyarbakır şubesine kayıtlı SSPE hastalarının ebeveynleri (73 kişi) ile yürütülmüştür. Araştırma Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler Sosyo-demografik Veri Formu, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama, standart sapma, korelasyon, Kruskal Wallis, Mann Whitney U t testi ve Alpha katsayı hesaplaması kullanılmıştır.
BULGULAR: SSPE’li çocuğa sahip ebeveynlerin depresyon ve umutsuzluk düzeyleri ile yaş, eğitim, gelir düzeyi, yaşadığı yer, çocuk sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir.
SONUÇ: Ebeveynlerin depresyon düzeyleri orta düzeyde, umutsuzluk düzeyleri hafif düzeyde olduğu saptanmıştır. Depresyon, umutsuzluk düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur(p<0.01). SSPE’li çocukların tedavilerinin yapılabileceği kurumların yaygınlaştırılması ve erken dönemlerde anne-babalara, aile eğitimi, bireysel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Subakut Sklerozan Panensefalit, sosyo-demografik, çocuk, depresyon, umutsuzluk, hemşire


Çimen Altay, Duygu Arıkan. An Investigation of depression and desparation levels in parents of subakut sklerozan panensefalit (SSPE ) patients. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2015; 5(1): 54-60

Corresponding Author: Duygu Arıkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (1258 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital