ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Determination of mothers’ attitudes and behaviors about the effects of TV-watching upon the health of children aged 1-6 years [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(3): 186-194 | DOI: 10.5222/buchd.2014.186  

Determination of mothers’ attitudes and behaviors about the effects of TV-watching upon the health of children aged 1-6 years

Zühal Altınkılıç1, Hava Özkan2
1Meram Education and Research Hospital, Konya
2Atatürk University Faculty of Health Sciences, Erzurum

INTRODUCTION: The study was descriptively undertaken in order to determine the negative effects of TV-watching upon the health of children aged 1-6 and to explore mothers’ attitudes and behaviors about TV-watching.
METHODS: The population of the study consisted of 4377 children aged 1-6 who were registered to Farabi Family Center and Horasan Family Center located in Horasan county of Erzurum Province in 2013. The sample of the study was composed of 353 mothers who had children aged 1-6 years. The data of the study were collected using an information form. For the data assessment; t test, Mann Whitney U test were used for the independent groups while one way variance analysis, Kruskal Wallis Analysis, Pearson and Yates corrected chi-square analysis were used for the independent groups.
RESULTS: It was found out that most of the children watched TV for ≥ 2 hours and 61.2% of them had health problems in case they watched TV for long hours. It was seen that there was no difference in mean attitude scores of children aged 1-6 years in terms of TVwatching as far as mothers’ age groups were concerned (p>0.05) while significant difference existed in terms of mean behavior scores (p<0.001). It was revealed that there was significant difference in mean attitude and behavior scores of the children aged 1-6 in terms of TV-watching as far as mothers’ educational status, employment status, economic status, family type, the number of the children aged 1-6 and children’s gender were concerned (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was understood that children watched TV more than the time interval recommended and had health problems-particularly; eye and sleep problems- in case they watched TV for a long time. It was seen that mothers’ educational status, family type, the number of the children they had, employment and economic status were important factors on children’s TV-watching. It will be useful to organize training programs that will make mothers aware of the fact that TV may have important psychosocial, mental, physical effects upon children.

Keywords: Child health, nurse, television, effects of TV-watching


Televizyon izlemenin 1-6 yaş çocuk sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik annelerin tutum ve davranışlarının belirlenmesi

Zühal Altınkılıç1, Hava Özkan2
1Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, televizyonun bir-altı yaş grubu çocukların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile annelerin konuya ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma evrenini 2013 yılı Erzurum ili, Horasan ilçesi, Farabi Aile Sağlığı Merkezine ve Horasan Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı bir-altı yaş toplam 4377 çocuk, örneklemini ise bir-altı yaş çocuğu olan 353 anne oluşturmaktadır. Araştırma verileri hazırlanan bilgi formu ile elde edilmiştir. Verileri değerlendirmede bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, bağımsız gruplarda tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis Analizi, Pearson ve Yates düzeltmeli ki-kare analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çocukların çoğunluğunun iki saat ve üzerinde televizyon izlediği, uzun süreli televizyon izlemeleri durumunda %61,2’sinin sağlık sorunları yaşadığı tespit edilmiştir. Annelerin yaş gruplarına göre, bir-altı yaş grubu çocukların televizyon izleme konusundaki tutum puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı (p>0,05), davranış puan ortalamaları arasında ise anlamlı düzeyde fark olduğu (p<0,001) tespit edilmiştir. Annelerin eğitim, çalışma, ekonomik durumuna, aile tipine ve bir-altı yaş arasında sahip oldukları çocuk sayısı ve cinsiyetine göre, bir-altı yaş grubu çocukların televizyon izleme konusundaki tutum ve davranış puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukların; önerilen sürenin üzerinde televizyon izlediği, uzun süreli televizyon izleme durumunda göz ve uyku sağlığı başta olmak üzere birtakım sağlık sorunları yaşadıkları bulunmuştur. Annelerin eğitim düzeyinin, aile tipinin, sahip olduğu çocuk sayısının, çalışma ve ekonomik durumunun, çocukların televizyon izleme alışkanlıkları üzerinde önemli bir etken olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk sağlığı, hemşire, televizyon, televizyon izlemenin etkileri


Zühal Altınkılıç, Hava Özkan. Determination of mothers’ attitudes and behaviors about the effects of TV-watching upon the health of children aged 1-6 years. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2014; 4(3): 186-194

Corresponding Author: Hava Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (1898 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital