E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Supravalvular Aortic Gradient Changes Following Inverted Y-Patch Repair [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 120-126 | DOI: 10.5222/buchd.2020.88155  

Evaluation of Supravalvular Aortic Gradient Changes Following Inverted Y-Patch Repair

Gökmen Akkaya, Çağatay Bilen, Osman Tuncer, Yüksel Atay
Ege University School of Medicine, Department of Pediatric Cardiovascular Surgery

INTRODUCTION: This study presents our single institute experience regarding the patients who underwent surgical correction via inverted Y-patch repair with the diagnosis of supravalvular aortic stenosis.


METHODS: A total of 16 patients who underwent inverted Y-patch (Doty) repair in our center between 2005 and 2019 were retrospectively analyzed. Complications, supravalvular residual gradient measurements, causes of re-operation were evaluated.

RESULTS: There were 9 males, 7 females and the mean age was 41.18±16.14 months (range: 4 months to 19 years). Eight (50%) patients were diagnosed with Williams-Beuren syndrome and 3 (18.7%) patients had a bicuspid aortic valve. Three (18.7%) patients had undergone simultaneous subaortic membrane resection and 2 (12.5%) had pulmonary patch plasty. There was one (6.7%) hospital death and no mortality was observed in the follow-up. The mean follow-up time was 5.25±3.37 years. During this period, 2 (12.5%) patients required pulmonary balloon dilatation and one patient required repeated Doty repair and aortic valve commissurotomy two years after the initial surgery. Thereafter the same patient needed aortic homograft valve replacement and Doty repair for the third time due to severe aortic insufficiency and suprvalvular aortic stenosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Inverted Y-patch repair provides satisfactory results, acceptable reoperation risk, and good overall survival.

Keywords: Supravalvular aortic stenosis, Doty Repair, Bicuspid aortic valve


Ters Y Şeklinde Yama Tamiri Sonrası Supravalvülar Aort Gradient Değişiminin Değerlendirilmesi

Gökmen Akkaya, Çağatay Bilen, Osman Tuncer, Yüksel Atay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, supravalvüler aort darlığı tanısı ile ters Y-yama onarımı ile cerrahi düzeltme yapılan hastalarla ilgili tek enstitü deneyimimizi sunmaktadır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: 2005-2019 yılları arasında merkezimizde Y-yama (Doty) onarımı yapılan 16 hasta retrospektif olarak incelendi. Komplikasyonlar, supravalvüler rezidüel gradyan ölçümleri, tekrar ameliyat nedenleri değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 9'u erkek, 7'si kadın olup ortalama yaş 41.18 ± 16.14 aydı (aralık: 4 ay - 19 yıl). Sekiz (% 50) hastaya Williams-Beuren sendromu ve 3 (% 18.7) hastaya biküspit aort kapağı tanısı konuldu. Üç hastaya (% 18.7) eşzamanlı subaortik membran rezeksiyonu ve 2'sine (% 12.5) pulmoner yama plasti uygulandı. Bir (% 6.7) hastane ölümü vardı ve takipte mortalite gözlenmedi. Ortalama takip süresi 5.25 ± 3.37 yıl idi. Takipte, 2 (% 12.5) hastada ilk işlemden iki yıl sonra pulmoner arter balon dilatasyonu ve bir hastada tekrarlanan Doty onarımı ve aort kapak komissürotomisi gereksinimi oldu. Daha sonra aynı hastada üçüncü kez aortik aort yetersizliği ve suprvalvüler aort darlığı sebepleriyle aortik homogreft kapak replasmanı ve yeniden Doty onarımı gerekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ters Y-yama onarımı, tatmin edici sonuçlar, kabul edilebilir yeniden operasyon riski ve iyi bir genel sağkalım sağlar.

Anahtar Kelimeler: Supravalvüler aort darlığı, Doty tamiri, Bicuspit aort kapak


Gökmen Akkaya, Çağatay Bilen, Osman Tuncer, Yüksel Atay. Evaluation of Supravalvular Aortic Gradient Changes Following Inverted Y-Patch Repair. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 120-126

Corresponding Author: Gökmen Akkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (402 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital