» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
A Retrospective Evaluation of Children With Rabies-Suspected Animal Contact [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 235-238 | DOI: 10.5222/buchd.2019.87699  

A Retrospective Evaluation of Children With Rabies-Suspected Animal Contact

Elif Böncüoğlu, Elif Kıymet, İlknur Çağlar, Ferhat Zora, Hurşit Apa, Nuri Bayram, İlker Devrim
Dr. Behçet Uz Children's Hospital, İzmir

INTRODUCTION: Aim of the study was to evaluate rabies-suspected animal contact (RSAC) cases admitted to our center and determine the high-risk groups and the high-risk periods during the year.
METHODS: This retrospective study was carried out at Dr. Behçet Uz Children’s Hospital between December 2017 and December 2018. All children who were admited to the emergency service due to RSAC were reviewed.
RESULTS: A total of 224 cases were analyzed. Of these, 140 (62.5%) were male and 84 (37.5%) were female. The mean age of the patients was 7.4±4.7 years, and 50.9% of the patients were older than seven years. During the study period, 97.7% of the RSAC originated from domestic animals (Dogs and cats constituted 45.9% and 35.2%, respectively). Most of the admissions due to contacts were in April (32 cases, 14.3%) and in June (28 cases, 12.5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to World Health Organization data, RSAC cases are seen more frequently under 15 years of age. While in developed countries, wild animal rabies are more common; in developing countries such as Turkey domestic animal rabies (especially caused by dogs) is seen more frequently. Rabies is still a public health problem in endemic areas such as our country. For this reason, we consider that is important to determine the risky periods and groups of contact and to take the necessary precautions.

Keywords: rabies, child, animal bite


Kuduz Riskli Temas Nedeniyle Başvuran Çocuk Olguların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Elif Böncüoğlu, Elif Kıymet, İlknur Çağlar, Ferhat Zora, Hurşit Apa, Nuri Bayram, İlker Devrim
S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; merkezimize başvuran kuduz riskli temas olgularını değerlendirerek risk gruplarını ve yıl içinde temas riskinin yüksek olduğu dönemleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, Aralık 2017 - Aralık 2018 arasında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde yapıldı. Kuduz riskli temas nedeniyle acil servise başvuran tüm çocuk olgular incelendi.
BULGULAR: Toplam 224 olgu incelendi. Bunların 140'ı (% 62,5) erkek, 84'ü (% 37,5) kızdı. Hastaların ortalama yaşı 7.4 ± 4.7 idi ve hastaların% 50.9'u yedi yaşından büyüktü. Çalışma süresi içinde, riskli temasların % 97.7'si evcil hayvanlardan kaynaklanmaktaydı. (Köpek ve kedi sırasıyla% 45.9 ve% 35.2). Kuduz riskli temas nedeniyle başvuruların çoğu nisan (32 olgu, %14,3) ve haziran ayında (28 olgu, % 12,5) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kuduz riskli temas olguları 15 yaş altında daha sık görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde genellikle yabani hayvan kuduzu, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ise evcil hayvan, özellikle de köpek kuduzu daha çok görülmektedir. Kuduz, ülkemiz gibi endemik bölgelerde halen bir halk sağlığı sorunudur. Bu nedenle temas açısından riskli dönemlerin ve gruplarının belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: kuduz, çocuk, hayvan ısırığı


Elif Böncüoğlu, Elif Kıymet, İlknur Çağlar, Ferhat Zora, Hurşit Apa, Nuri Bayram, İlker Devrim. A Retrospective Evaluation of Children With Rabies-Suspected Animal Contact. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(3): 235-238

Corresponding Author: Elif Böncüoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.