E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Do the psychosocial risk factors of the mothers have effect on the breast milk electrolytes? [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 22-28 | DOI: 10.5222/buchd.2017.022  

Do the psychosocial risk factors of the mothers have effect on the breast milk electrolytes?

Burcu Serim Demirgören1, Aylin Özbek1, Murat Örmen2, Canem Kavurma3, Esra Özer4, Adem Aydın5
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylul University Medical Faculty, Izmir, Turkey
2Department of Biochemistry, Dokuz Eylul University Medical Faculty, Izmir, Turkey
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Manisa Mental Health Hospital, Manisa, Turkey
4Department of Pediatrics, Tepecik State Hospital, Izmir, Turkey
5Department of Pediatrics, Dokuz Eylul University Medical Faculty, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, concentrations of sodium (Na) and sodium/potassium ratio (Na/K), as an indicator of successful lactation, and their relationships with the mothers and their babies’ sociodemographic features, psychosocial risk factors of mothers and their adult type attachment styles were aimed to be investigated.
METHODS: The case group consisted of the mothers’ of 150 consecutive, exclusively breasfed, healthy babies that were administered to Dokuz Eylul University School Of Medicine and Tepecik State Hospital Healthy Children Outpatient Unit. Findings including babies’ and their mothers’ features were collected from a semi-structured interview with the mother. Relationship Scale Questionnaire (RSQ) were applied to the mothers to identify the adult type attachement styles of the mothers. Ten ml of breast milk obtained from the mothers by milking manually.
RESULTS: Fourty-nine (%32.7)Mothers had higher than expected breast milk Na concentrations and high Na/K ratio. Mothers with higher concentrations of Na in their milk were mothers that thought they were not appropriate to have a child at significance limits (p=0.059). There were no statistically significant differences between two groups of mothers, one with high mean breast milk Na and Na/K ratio, other with expected levels, regarding their adult attachment styles.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of this study it can be speculated that the some psychosocial risk factors of the mothers have effect on the breast milk electrolytes. But these results should be shown in other studies with a large sample size.

Keywords: Breast milk, attachment, electrolyte


Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?

Burcu Serim Demirgören1, Aylin Özbek1, Murat Örmen2, Canem Kavurma3, Esra Özer4, Adem Aydın5
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
3Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi, Manisa
4Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada başarılı laktasyonun bir göstergesi olarak kabul edilen anne sütü sodyum (Na) düzeyleri ve sodyum/potasyum (Na/K) oranının; anne ve bebeklerine ait sosyodemografik özellikler, annelere ait psikososyal risk etmenleri ve erişkin tipi bağlanma stilleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlıklı Çocuk Polikliniğine başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden ardışık, sadece anne sütüyle beslenen, 150 sağlıklı yeni doğan bebeğin annesi çalışmaya alınmıştır. Anne ve bebeklere ait veriler, annelerle yapılan yarı yapılandırılmış bir görüşme sonucu elde edilmiştir. Bağlanma stillerini belirleyebilmek için annelerden İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA)’ni doldurmaları istenmiştir. Tüm annelerden elle sağma yöntemi ile 10 ml. süt örneği alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 150 anneden alınan süt örneklerinin 49’unda (%32.7) sodyum düzeyi ve Na/K oranı yüksek saptanmıştır. Anne sütü Na düzeyi yüksek gruptaki anneler istatistiksel olarak anlamlılık sınırında kendilerini çocuk sahibi olmaya uygun biri olarak bulmadıklarını belirtmişlerdir (p=0.059). Anne sütü Na düzeyleri ve Na/K oranı normal ölçülen bebeklerle yüksek ölçülen bebeklerin annelerinin bağlanma stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, annelere ait bazı psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etki edebileceği söylenebilir. Ancak çalışmanın sonuçları, daha büyük örneklem grubunun alındığı başka çalışmalarca da desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, bağlanma, elektrolit


Burcu Serim Demirgören, Aylin Özbek, Murat Örmen, Canem Kavurma, Esra Özer, Adem Aydın. Do the psychosocial risk factors of the mothers have effect on the breast milk electrolytes?. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 22-28

Corresponding Author: Burcu Serim Demirgören, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (54 accesses)
 (1057 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital