E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Effect of G6PD Deficiency on Neonatal Hyperbilirubinemia [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 115-120 | DOI: 10.5222/buchd.2011.115  

Effect of G6PD Deficiency on Neonatal Hyperbilirubinemia

İlker Günay
Dr Behcet Uz Children's Hospital

OBJECTIVE: Neonatal jaundice is one of the most frequent problems of the newborn. It may be variable in severity and may result in death. Although there are many causes of jaundice, sometimes it is not possible to find the ethiology. Neonatal jaundice is common in Ege region. Glucose-6-phosphate-dehydrogenase (G6PD) deficiency is also frequently seen in Ege region and may cause neonatal jaundice. This study is planned to investigate the effect of G6PD in neonatal jaundice cases at Behcet Uz Children’s Hospital.
METHODS: The study group was consisted of 130 jaundiced baby who were admitted to Dr Behcet Uz Children’s Hospital Neonatology Department, because of jaundice. Babies with major congenital anomalies, with severe disease, who has direct hiperbilirubinemia and preterms below 1500g did not enrolled to the study group.
RESULTS: Of the 130 jaundiced babies, 25 had G6PD deficiency. Reasons for jaundice were ABO incompetibility (29.2%), G6PD deficiency (19.2%) and Rh incompetibility (5.4%). Bilirubin decreased in G6PD deficient babies significantly slower.
There was not a significant difference between other parameters. One of the babies with G6PD deficiency had signs of hemolysis.
When girls and boys in the G6PD deficiency group were compared, more exchange transfusion for girls (0.6-0.1) and a slower drop of total bilirubin levels below 12mg/L for boys (12.8-5.8 days) were significantly different between two groups.
CONCLUSION: G6PD levels should be determined when searching for jaundice etiology, including the girls. Besides, babies with low G6PD levels may develop jaundice without hemolysis and jaundice may be prolonged especially in boys.

Keywords: Neonatal jaundice, Glucose-6-phosphate-dehydrogenase


Yenidoğan Sarılığına G6PD Eksikliğinin Etkisi

İlker Günay
Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Yenidoğan sarılığı, yenidoğan döneminde en sık rastlanan sorunlardan biridir. Klinik tablo çok çeşitlilik gösterebilmektedir ve ölümle de sonuçlanabilmektedir. Sarılık nedenleri çok çeşitli olsa da bir bölüm hastada her hangi bir neden saptanamayabilir. Yenidoğan sarılığı ülkemizde, özellikle Ege bölgesinde sık görülmektedir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliği de Ege bölgesinde sık rastlanan bir durumdur ve yenidoğan sarılığı nedenleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışma, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde sarılık nedeniyle izlenen yenidoğanlarda G6PD’nin sarılığa etkisini incelemek üzere yapılmıştır.

YÖNTEMLER: Çalışmaya, Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi yenidoğan servisinde, yenidoğan sarılığı tanısıyla izlenen 130 bebek alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 130 sarılıklı bebeğin 25’inde G6PD eksikliği saptanmıştır. Bu bebeklerde sarılık nedeni olarak en sık saptanan nedenler ABO uyuşmazlığı (%29.2), G6PD eksikliği (%19.2) ve Rh uyuşmazlığı (%5.4) olmuştur. G6PD eksikliği olan grupta total bilirubin düzeylerinin enzim eksikliği olmayanlara göre anlamlı derecede uzun sürede düştüğü görülmüştür. Bunun dışındaki parametrelerde anlamlı fark bulunmamıştır. G6PD eksikliği olan bebeklerden biri dışındakilerde hemoliz bulgusu saptanmamıştır.
G6PD eksikliği olan gruptaki kız ve erkek bebekler karşılaştırıldığında kızlarda daha fazla kan değişimi (0.6’ya karşı 0.1) uygulanması, erkeklerde ise total bilirubin düzeyinin 12 mg/dL altına daha geç düşmesi (12.8 güne karşı 5.8 gün) dışında anlamlı fark yoktu.

SONUÇ: Bölgemizde sarılık etyolojisi araştırılırken kız bebekler de dahil olmak üzere G6PD düzeylerine bakılması uygun olacaktır. Ayrıca, G6PD düzeyi düşük bebeklerde hemolizle birlikte olmayan sarılık gelişebileceği ve özellikle erkek bebeklerde sarılığın uzun sürede düzelebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan sarılığı, Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz


İlker Günay. Effect of G6PD Deficiency on Neonatal Hyperbilirubinemia. J Behcet Uz Child Hosp. 2011; 1(3): 115-120

Corresponding Author: İlker Günay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (35 accesses)
 (5150 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital