» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Ever Increasing Allergies to the Edible Seeds in Recent Years: Sesame Allergy [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 77-81 | DOI: 10.5222/buchd.2020.87513  

Ever Increasing Allergies to the Edible Seeds in Recent Years: Sesame Allergy

Rukiye İrem Yekeler, Hikmet Tekin Nacaroğlu
Department of Pediatric Allergy and Immunology, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: While being reported more often than the other seeds, sesame allergy prevalance has been estimated 0.1-0.2 %. There have been limited studies about sesame allergy in children, and it is frequently in form of case reports. In our study, evaluating clinical and laboratory features in sesame allergy cases was aimed.
METHODS: In our cross sectional-descriptive study, a retrospective review of 804 (%20.8) children who received evaluation by the diagnosis of food allergy and/or atopic dermatitis in a population of 3863 patients in pediatric allergy outpatient clinic from February 2017 to June 2019 has been conducted. Information including the demographic characteristics, presenting symptoms and laboratory examinations of 7 patients (0.87%) with sesame allergy were enrolled.
RESULTS: The median age of 7 patients who were included in the study was 11 months and all were males. All the patients had symptoms of atopic dermatitis, there was accompanying anaphylaxis related to Cow’s Milk Protein Allergy in one patient. Among the patients; median of eosinophil count was: 780 mm3, median of total IgE level was: 264 IU/L, median of sesame specific IgE level was: 2.7 IU/L.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With the growing trend of using seeds such as sesame in our daily diet, hypersensitivity reactions are being reported with ever increasing ratios. Because of the frequent consumption, it keeps the importance in our country. A careful history taking, together with food allergy testing panels including edible seeds and diagnosis confirmation by challenge testing in the suspected cases may be contributing to the rise in diagnosing incidence of sesame allergy.

Keywords: Sesame allergy, atopic dermatitis, childhood


Son Yıllarda Giderek Artan Yenilebilir Tohum Alerjileri: Susam Alerjisi

Rukiye İrem Yekeler, Hikmet Tekin Nacaroğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Susam, önemli allerjenitesi ve hipersensitivitesi ile diğer tohum allerjilerinden daha sık görülmekte olup; prevalansı % 0,1-0,2 olarak tahmin edilmektedir. Tohum alerjileri konusunda çocuklarda yapılmış çalışmalar oldukça sınırlı olup daha çok vaka takdimi şeklindedir. Çalışmamızda susam alerjisi olan olguların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tanımlayıcı çalışmamızda Şubat 2017- Haziran 2019 tarihleri arasında çocuk alerji polikliniğine başvuran 3863 hasta içerisinde, besin allerijsi ve/veya atopik dermatit tanısı ile değerlendirilen 804 (%20,8) hastanın dosyaları retros¬pektif olarak incelendi. Susam alerjisi olduğu saptanan 7 (%0,87) olgunun demografik özellikleri, başvu¬ru yakınmaları ve laboratuvar incelemeleri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 7 hastanın yaş ortancası 11 ay olup tamamı erkek idi. Hastalarımızın hepsinde atopik dermatit bulguları olup 1 hastamızda eşlik eden inek sütü proteini ilişkili anafilaksi tablosu mevcut idi. Hastaların eozinofil sayısı ortancası; 780 mm3, Total IgE düzeyi ortancası; 264 IU/L, susam spesifik IgE düzeyi ortancası 2,7 kU/L idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son yıllarda susam gibi tohumların günlük beslenme programımızda kullanımının artmasıyla, tohumlarla ilgili hipersensitivite reaksiyonları giderek artan oranlarda bildirilmektedir. Ülkemizde sık tüketilmeleri nedeniyle önem taşımaktadır. Dikkatli öykü alımı, besin alerjileri test panellerine yenilebilir tohum-çekirdeklerin eklenmesi ve şüpheli olgularda tanıların besin yükleme testleri konfirmasyonları ile susam alerjilerinde tanı konma oranları artabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Susam alerjisi, atopik dermatit, çocukluk çağı


Rukiye İrem Yekeler, Hikmet Tekin Nacaroğlu. Ever Increasing Allergies to the Edible Seeds in Recent Years: Sesame Allergy. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2020; 10(1): 77-81

Corresponding Author: Hikmet Tekin Nacaroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (105 downloaded)


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.