E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Assessment of Newborn Infants with Exchange Transfusion Due to Indirect Hyperbilirubinemia: Single Center Experience [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 236-241 | DOI: 10.5222/buchd.2017.236  

Assessment of Newborn Infants with Exchange Transfusion Due to Indirect Hyperbilirubinemia: Single Center Experience

Senem Alkan Özdemir1, Esra Arun Özer2, Özkan İlhan3, Sümer Sütçüoğlu4
1Behcet Uz Children
2Mugla University School of Medicine Department of Neonatology, Mugla
3Harran University School of Medicine Department of Neonatology, Sanlıurfa
4Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Izmir

INTRODUCTION: Neonatal hyperbilirubinemia is a common problem and may cause important mortality and morbidity when early recognition and appropriate management was not recognized. We aimed to asses the etiology of neonates who had exchange transfusion.
METHODS: Between January 2012 and January 2015, infants who were admitted to Izmir Tepecik Training and Research Hospital due to hyperbilirubinemia and underwent exchange transfusion were included. Demographic characteristics, laboratory parameters, exchange complications and development of bilirubin encephalopathy was noted. Cases with bilirubin encephalopathy were compared with non-encephalopathic ones.
RESULTS: 27 infants were included into trial and 59.3% of the cases were male and 55.6% were born with caesarean section.
The mean gestational age of the infants was 36.5 ± 3.1 weeks and the mean birth weight was 2912.5 ± 759 grams. The mean age at the time of admission was 34.2 ± 54.2 hours and 81% of infants had exchange transfusion in the first 24 hours and ABO incompatibility was found in 40.7% and Rh incompatibility in 33%. Total bilirubin and platelet counts decreased after exchange transfusion, leading to a statistical difference (p <0.05). The most common complication was hypocalcemia. Neurological effects of bilirubin encephalopathy were detected in 25.9% of the cases but there was no statistical difference in terms of demographic, etiologic and laboratory data.
.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Indirect hyperbilirubinemia is an important health problem affecting the neonatal period and unfortunately neurotoxicity due to hyperbilirubinemia still remains important. It is very important to detect infants who are at risk and they have to be followed closely.

Keywords: Bilirubin encephalopathy, indirect hyperbilirubinemia, exchange transfusion, newborn


İndirekt Hiperbilirubinemi Nedeni ile Kan Değişimi Yapılan Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Senem Alkan Özdemir1, Esra Arun Özer2, Özkan İlhan3, Sümer Sütçüoğlu4
1Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir
2Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, Muğla
3Harran Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
4İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Hiperbilirubinemi yenidoğan bebeklerde sık görülen bir klinik durum olsa da bilirubin ensefalopatisi günümüzde önemli bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda; üç yıllık sürede indirekt hiperbilirubinemi nedeni ile kan değişimi yapılan hastaların, etyolojik sebepleri, kan değişimine bağlı gelişen komplikasyonları ve bilirubin ensefalopatisi gelişimi yönünden değerlendirilmiştir
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012 ve Ocak 2015 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Kliniği’ne hiperbilirubinemi nedeni ile yatan ve kan değişimi uygulanan yenidoğanlar retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler, laboratuvar parametreleri, kan değişimine bağlı komplikasyonlar ve bilirubin ensefalopatisi gelişme sıklığı araştırıldı. Bilirubin ensefalopatisi gelişen ve gelişmeyen olgular risk faktörleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 27 bebek dahil edildi ve %59,3’ü erkek olup, %55,6’sı sezaryan ile doğmuştu. Ortalama gebelik yaşı 36,5± 3,1 hafta olup, doğum ağırlığı 2912,5±759 gramdı. Hastaların ortalama yaşı 34,2±54,2 saatti ve ilk 24 saatte bebeklerin % 81’ine kan değişimi yapıldığı ve bu bebeklerin % 40,7’sinde ABO uyuşmazlığı, % 33’ünde Rh uyuşmazlığının sebep olduğu görüldü. Kan değişimi öncesi ve sonrasında total bilirubin ve trombosit sayılarının istatistiksel farka yol açacak şekilde düştüğü görüldü (p<0,05). Kan değişimine bağlı exitus saptanmadı. Nekrotizan enterokolit ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar görülmedi. En sık rastlanan komplikasyonlar hipokalsemi (%14), trombositopeni (%7) ve hipoglisemi (%7) idi. Olguların %25,9’unda bilirubin ensefalopatisine bağlı nörolojik etkilenme saptandı ancak nörolojik etkilenmesi olmayan bebekler ile kıyaslandığında demografik, etyolojik ve laboratuar verileri açısından istatistiksel farklılık saptanmadı
TARTIŞMA ve SONUÇ: ABO ve Rh uyuşmazlığının kan değişimi için en sık sebepler olmasından dolayı, bu olgularda erken taburculukların önüne geçilmesi, ailelerin bilgilendirilmesi ve taburculuk sonrası yakın izlemleri ile kan değişim sıklığı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilirubin ensefalopatisi, indirek hiperbilirubinemi, kan değişimi, yenidoğan


Senem Alkan Özdemir, Esra Arun Özer, Özkan İlhan, Sümer Sütçüoğlu. Assessment of Newborn Infants with Exchange Transfusion Due to Indirect Hyperbilirubinemia: Single Center Experience. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(3): 236-241

Corresponding Author: Senem Alkan Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (8551 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital