ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Medical Faculty Students' Attitudes, Behaviors and Beliefs About Covid-19 Pandemic [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 57-65 | DOI: 10.5222/buchd.2021.87360  

Medical Faculty Students' Attitudes, Behaviors and Beliefs About Covid-19 Pandemic

Osman Hasan Tahsin Kılıç1, Murat Anıl2, Merziye Gökçe Göksu3, Umut Varol4, Güven Güvendi5, Bahadır Haytabey6, Istemihan Coban7, Berna Dirim Mete8
1Izmir Democracy University, Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Izmir, Turkey
2Izmir Democracy University, Faculty Of Medicine,department Of Pediatrics, Izmir, Turkey
3Izmir Democracy University, Izmir, Turkey
4Izmir Democracy University, Department Of Internal Health And Oncology, Izmir, Turkey
5Izmir Democracy University, Department Of Physiology, Izmir, Turkey
6Adnan Menderes University, Aydin, Turkey
7Izmir Democracy University, Department Of Anatomy, Izmir, Turkey
8Izmir Democracy University, Department Of Radiology, Izmir, Turkey

Objective: The aim of this study is to evaluate the attitudes, behaviors, and beliefs of medical faculty students about the covid-19 pandemic.
Methods: Between 29/03/2020 and 04/13/2020 a total of 1,332 students had been questioned in three Turkish speaking countries (Turkey, Azerbaijan, Turkish Republic of Northern Cyprus).
Results: The average age of the students were 20.1 ± 1.6. Among all 895 (67.7%) of them were female and 427 (32.3%) were male. 1020 (77.2%) of the studens were in Turkey, 195 (14.8%) were in Azerbaijan and 107 (8.1%) were in the TRNC. 104 of the students (7.9%) had a chronic disease. It was found that number of alcohol and cigarette users decreased significantly during the pandemic. (p <0.001, p <0.001). Anxiety levels of those who quit or reduced smoking were found to be higher than those who increased or did not change their amount of smoking (p=0.034). It was found that the most benefited sources were “their faculty lecturers” (n=453, 34.3%), “Worldometer ® website” (n= 449, 34%) and “Youtube videos” (n=396, 30%).
Conclusion: Longitudinal studies are needed on the effects of pandemic on alcohol and tobacco use. It is important to educate future physicians in social media literacy, interpretation and responsibilities for social media posts. In this way, perhaps we can contribute to minimize the public’s erroneous beliefs and maladaptive behaviors regarding the pandemic and reduce stigmatizing attitudes towards physicians, elders and Asians

Keywords: COVID-19, pandemic, medical student, MSIC, social media


Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kovid-19 Pandemisine İlişkin Tutum, Davranış ve İnançları

Osman Hasan Tahsin Kılıç1, Murat Anıl2, Merziye Gökçe Göksu3, Umut Varol4, Güven Güvendi5, Bahadır Haytabey6, Istemihan Coban7, Berna Dirim Mete8
1İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
4İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ve Onkoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
5İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
6Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye
7İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
8İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin covid-19 pandemisi hakkında tutum, davranış ve inanışlarını değerlendirmektir.
Yöntem: 29.03.2020 ve 13.04.2020 tarihleri arasında Türkçe konuşulan üç ülkede (Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) toplam 1.332 Tıp Fakültesi öğrencisine çevrimiçi anket uygulandı.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.1 ± 1.6 idi. 895’i (% 67,7) kadın, 427’si (% 32,3) erkekti. Öğrencilerin 1020’si (% 77,2) Türkiye’ de, 195’i (% 14,8) Azerbaycan’da ve 107’si (% 8,1) KKTC’de eğitim görmekte idi. Öğrencilerin 104’ü (% 7,9) sürekli ilaç kullanımı gerektiren kronik bir hastalığa sahipti. Pandemi döneminde alkol tüketen ve sigara kullanan öğrenci sayısının azaldığı saptandı(p<0.001, p<0.001). Sigarayı kullanmayı bırakan veya azaltanların anksiyete düzeyleri kullanmaya devam eden veya arttıranlara göre yüksek saptandı (p=0.034). Öğrencilerin pandemi hakkındaki bilgilerini en sık olarak kendi fakültelerindeki öğretim üyelerinden (n=453, 34.3%), Worldometer internet sitesinden (n= 449, 34%) ve Youtube videolarından aldığı saptandı (n=396, 30%).
Sonuç: Pandeminin alkol ve tütün kullanımına etkilerini inceleyecek uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. Geleceğin hekimlerini sosyal medya okuryazarlığı, yorumlaması ve paylaşım sorumlulukları konusunda eğitmek önemlidir. Bu şekilde, belki de toplumun pandemiye ilişkin hatalı inançlarının ve uyumsuz davranışlarının, hekimlere, yaşlılara ve Asyalılara yönelik damgalayıcı tutumlarının azaltılmasına katkıda bulunabiliriz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, tıp fakültesi öğrencisi, MSIC, sosyal medya


Osman Hasan Tahsin Kılıç, Murat Anıl, Merziye Gökçe Göksu, Umut Varol, Güven Güvendi, Bahadır Haytabey, Istemihan Coban, Berna Dirim Mete. Medical Faculty Students' Attitudes, Behaviors and Beliefs About Covid-19 Pandemic. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 57-65

Corresponding Author: Istemihan Coban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (222 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital