E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The Turkish Validity Reliability Study of the Neonatal Braden Q Pressure Ulcer Risk Assessment Scale [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 94-103 | DOI: 10.5222/buchd.2020.87049  

The Turkish Validity Reliability Study of the Neonatal Braden Q Pressure Ulcer Risk Assessment Scale

Nalan Yalçın Baltacı, Nazmiye Can, Mehmet Yalaz, Elif Kocaöğüt Erol, Özgün Uygur, Demet Terek, Özge Altun Köroğlu, Mete Akısü, Nilgün Kültürsay
Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: ressure sore is a common care problem in intensive care units which prolongs hospital stay, increases mortality and treatment costs. Validity and reliability study of neonatal Braden Q scale, which is developed for the neonatal period, has yet not performed in our country. The only validity and reliability study for the neonatal period in Turkey was performed for the Newborn Skin Risk Assessment Scale which is currently in use. The aim of this study was to assess the validity and reliability of Turkish Neonatal Braden Q Scale in infants hospitalized firstly in the neonatal intensive care unit.
METHODS: A total of 201 assessments were made for 114 patients who were hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit of Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics. In the collection of data; a questionnaire form concerning characteristics of patients and individual features of study nurses; and Neonatal Braden Q Scale together with Turkish version of Newborn Skin Risk Assessment Scale were used. The same case was evaluated simultaneously by the patient’s nurse and the investigator.
RESULTS: In this study, it was found that the Turkish verison of Neonatal Braden Q Scale is reliable and valid. The correlation coefficient was high between the two scales when clinical nurse’s and responsible investigator’s measurements was compared.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, Turkish version of Neonatal Braden Q Pressure Ulcer Risk Assessment Scale is reliable for the evaluation of pressure ulcer risk in infants hospitalized in the neonatal intensive care units in our country.

Keywords: Pressure sore, Braden Q, Newborn


Neonatal Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

Nalan Yalçın Baltacı, Nazmiye Can, Mehmet Yalaz, Elif Kocaöğüt Erol, Özgün Uygur, Demet Terek, Özge Altun Köroğlu, Mete Akısü, Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Basınç yaraları, yoğun bakım ünitelerinde sık görülen, hastane yatış süresini uzatan, mortaliteyi arttıran ve tedavi giderlerini yükselten önemli bir bakım sorunudur. Yenidoğan dönemine göre geliştirilmiş olan Neonatal Braden Q Basınç Risk Değerlendirme Ölçeği’nin (NBQBRD) ise ülkemizde henüz güvenilirlik ve geçerlilik çalışması bulunmamaktadır. Konu hakkında, yenidoğan dönemine ait ülkemizde tek geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış ve halen kullanılmakta olan Yenidoğan Cilt Risk Değerlendirme (YCRD) Ölçeğidir. Çalışmamızın amacı Türkiye’de ilk defa yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi gören bebeklerde Türkçe NBQBRD Ölçeği’nin ülkemiz için geçerlilik ve güvenirliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi gören 114 olguda toplam 201 değerlendirme yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; hasta özelliklerine ve çalışmayı sürdüren hemşirelerin bireysel özelliklerine ilişkin soru formu ve Türkçe NBQBRD Ölçeği ile birlikte paralel form testi olarak Türkçe YCRD Ölçeği kullanılmıştır. Aynı vaka eş-zamanlı olarak bakım veren hemşiresi ve araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada Türkçe NBQBRD Ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu, Türkçe YCRD Ölçeği ile karşılaştırıldığında klinik hemşireleri ve araştırmacı ölçümlerinin iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısının yüksek ve aralarındaki ilişkinin ileri düzeyde anlamlı olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan bebeklerde basınç ülseri risk değerlendirmesinde Türkçe NBQBRD Ölçeği’nin ülkemizde güvenle kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Basınç ülseri, Braden Q, Yenidoğan


Nalan Yalçın Baltacı, Nazmiye Can, Mehmet Yalaz, Elif Kocaöğüt Erol, Özgün Uygur, Demet Terek, Özge Altun Köroğlu, Mete Akısü, Nilgün Kültürsay. The Turkish Validity Reliability Study of the Neonatal Braden Q Pressure Ulcer Risk Assessment Scale. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 94-103

Corresponding Author: Mehmet Yalaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (47 accesses)
 (1145 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital