» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Turkish
Diagnosing an 11 Year Old Girl with Narcolepsy in a Child Psychiatry Unit: A Case Presentation [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 71-74 | DOI: 10.5222/buchd.2019.87004  

Diagnosing an 11 Year Old Girl with Narcolepsy in a Child Psychiatry Unit: A Case Presentation

Özlem Önen, Ayşe Kutlu, Handan Özek Erkuran
Dr. Behcet Uz Children’s Hospital, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Izmir, Turkey

Narcolepsy is a chronic disorder that might cause severe morbidity and functional deterioration with a wide range of complicated symptoms and no clear identified aetiology. The condition is even more difficult to be recognised in children as clinical picture and symptoms vary and interchange even further. With this report, we aimed to present an 11- year old case diagnosed with narcolepsy in a child psychiatry unit along with relevant literature. Psychiatric assessment of the case that applied to our child psychiatry unit was carried out by using Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM-5) criteria. Detailed clinical examination, neurological tests and imaging as well as polysomnography were made. The case was diagnosed with Narcolepsy. She clinically improved with a combined treatment regimen of methylphenydate- OROS and behavioral therapy for sleep pattern and hygiene. She is still being followed up in our unit. As narcolepsy is a less common condition encountered in child psychiatry settings and symptoms might mimic other neurological and psychiatric conditions, in turn, lessening the odds to recognise early on, we believe that we, as child psychiatrists, need to bear this disorder in our minds for differential diagnosis. Since current treatment options mainly target visible symptoms, developing novel treatment strategies directed towards underlying aetiology would be important. In that sense, we believe that increasing the number of case studies and researches in this understudied field of child psychiatry shall contribute greatly to have a better understanding of the disorder.

Keywords: narcolepsy, child psychiatry, preadolescent, diagnosis, treatment


Bir Çocuk Psikiyatri Biriminde 11 Yaşında Bir Kız Ön Ergene Narkolepsi Tanısı Koymak: Olgu Sunumu

Özlem Önen, Ayşe Kutlu, Handan Özek Erkuran
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim- Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, İzmir, Türkiye

Narkolepsi bir dizi karmaşık belirtiler gösteren, etyolojisinin henüz tanımlanmamış olduğu, şiddetli morbidite ve işlev kaybı yaratabilen kronik bir bozukluktur. Narkolepsinin çocukluk döneminde tanınması fazlasıyla değişkenlik gösteren belirti kümeleri nedeni ile daha da zor olabilmektedir. Bu olgu sunumunda, çocuk psikiyatrisi birimine başvuran 11 yaşındaki bir kız olguda narkolepsinin tanılanma ve izlem sürecinin ilgili yazın eşliğinde tartışılarak sunulması amaçlanmıştır. Çocuk psikiyatrisi birimimize başvuran olgunun psikiyatrik değerlendirmesi Ruhsal Bozuklukların Tanısal Ve Sayımsal Elkitabı- 5. Baskı (DSM-5) kriterleri temel alınarak yapılmıştır. Detaylı klinik muayene, nörolojik değerlendirme ile görüntüleme teknikleri yanısıra polisomnografi uygulanmıştır.Olgu değerlendirme ve ayırıcı tanı süreçleri tamamlandıktan sonra Narkolepsi tanısı ile izleme alınmış ve metilfenidat-OROS ile uyku paterni ve hijyenine yönelik davranışsal teknikleri içeren combine tedavi ile klinik iyileşme göstermiştir. Olgu hala tarafımızca izlenmektedir. Nadir görülen bir bozukluk olan narkolepsinin çocuk psikiyatri pratiğinde daha da az görülmesi ve belirtilerin diğer nörolojik ve psikiyatrik durumları taklit edebilmesi bozukluğun erken dönemlerde tanınma olasılığını düşürmektedir; bu nedenle çocuk psikiyatristleri olarak bizlerin bu bozukluğu ayırıcı tanı süreçlerinde aklımızda tutmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Güncel tedavi seçeneklerinin genel olarak ortaya çıkan belirtileri düzeltmeyi hedeflediği düşünüldüğünde altta yatan nedene yönelik yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesi önemli olacaktır. Bu nedenle, çocuk psikiyatrisi pratiğinde fazla çalışılmamış olan bu alandaki olgu sunumları ile klinik çalışmaların sayısını artırmanın klinisyenlerce bozukluğun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: narkolepsi, çocuk psikiyatrisi, ön ergen, tanı, tedavi


Özlem Önen, Ayşe Kutlu, Handan Özek Erkuran. Diagnosing an 11 Year Old Girl with Narcolepsy in a Child Psychiatry Unit: A Case Presentation. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 71-74

Corresponding Author: Handan Özek Erkuran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


"Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital"
is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline and the Turkish Citation Index.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2019 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.