E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
A New Experimental Allergic Rhinitis Model in Mice [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 233-239 | DOI: 10.5222/buchd.2021.86658  

A New Experimental Allergic Rhinitis Model in Mice

Şükran Köse1, Tuba Tatlı Kış2, Gülden Diniz3, Ilkay Akbulut4, Başak Göl Serin5, Canberk Yılmaz6, Mine Özyazıcı7, Mesut Arıcı7, Aysu Yurdasiper7, Osman Yılmaz8
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Silopi State Hospital, Şırnak, Turkey
3Department of Pathology İzmir Democracy University Izmir, Turkey
4Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gümüşhane Kelkit State Hospital, Gümüşhane, Turkey
5Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Balıkesir City, Balıkesir,Turkey
6Foça Naval Base Command 1st Line Health Services, Izmir, Turkey
7Department of Pharmaceutical Technology, Ege university Faculty of Pharmacy, Izmir, Turkey
8Department of Laboratory Animals Science, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey

Objective: Allergic rhinitis (AR) is an inflammatory disease of the nasal mucosa mediated by IgE after exposure to an allergen. The most well known related comorbidity of AR is asthma. This study was planned due to the need for an animal model for studies on AR-asthma coexistence. In this study, the frequency of AR accompanying in the asthma model created in mice,and the usability of the related model in AR studies will be investigated.
Methods: In our study, 6-8 week-old, 18-20 g BALB/c mice were used. Chicken egg ovalbumin (OVA Grade V, Sigma) was administered through intraperitoneal (IP) route at doses of 10 μg on days 0 and 14. Mice were exposed to aerosolized 2.5% ovalbumin solution in sterile saline for 30 minutes 3 days a week for 8 weeks, starting 7 days after the last IP administration (21st day). After exposure to OVA, mice were observed for typical signs of AR including sneezing, runny nose, and nasal itching. The final diagnosis of AR was made by histopathological examination of the rhinotracheal tissues of mice.
Results: In our study, all mice exposed to ovalbumin received histopathologic diagnosis of AR. Increased number of capillaries lymphocytes, polymorphonuclear leukocytes and eosinophilsper square millimetre of rhinotracheal tissues were calculated in the murine model of AR compared to the the control group.
Conclusion: This study introduced a new AR model, not cited in the literature, and induced with the longest-term ovalbumin exposure in the literature. It was concluded that this model, known as the asthma model, can also be used to induce an AR model and can be used in studies investigating coexistence of allergic rhinitis and asthma.

Keywords: Allergic rhinitis, asthma, Mouse


Farelerde Oluşturulan Yeni Bir Alerjik Rinit Modeli

Şükran Köse1, Tuba Tatlı Kış2, Gülden Diniz3, Ilkay Akbulut4, Başak Göl Serin5, Canberk Yılmaz6, Mine Özyazıcı7, Mesut Arıcı7, Aysu Yurdasiper7, Osman Yılmaz8
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Silopi Devlet hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Şırnak, Türkiye
3İzmir Demokrasi Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Gümüşhane, Türkiye
5Balıkesir Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye
6Foça Deniz Üs Komutanlığı 1. Basamak sağlık Hizmetleri, İzmir, Türkiye
7Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
8Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Alerjik rinit (AR), allerjenle karşılaştıktan sonra IgE aracılığı ile oluşan burun mukozasının inflamatuvar hastalığıdır. AR’ in en iyi bilinen ve üzerinde en fazla durulan ilişkili komorbiditesi astım’dır. AR-astım birlikteliği üzerine yapılacak çalışmalar için hayvan modeli ihtiyacından dolayı bu çalışma planlanmıştır. Bu çalışmada farelerde oluşturulan astım modelinde AR’in ne sıklıkta eşlik ettiği araştırılacak olup, ilgili modelin aynı zamanda AR çalışmalarında da kullanılabilirliği araştırılacaktır.
Yöntem: Çalışmamızda 6-8 haftalık 18-20 gr ağılığında, BALB/c fareler kullanılmıştır. Farelere 0. ve 14. günlerde 10 μg intraperitoneal tavuk yumurtası ovalbumini (OVA Grade V, Sigma) uygulanmıştır. Son uygulamadan 7 gün sonra (21. gün) başlamak üzere, günde 30 dakika süre ile haftanın 3 günü, 8 hafta boyunca steril serum fizyolojik içindeki %2,5’lik ovalbumin solüsyonundan oluşan aerosol inhale ettirilmiştir. İnhalasyon uygulamaları tüm vücut inhalasyon sistemi ile yapılmıştır. OVA’ya maruz kaldıktan sonra fareler hapşırma, burun akıntısı, burun kaşınması dahil AR’nin tipik belirtileri açısından gözlenmiştir. AR kesin tanısı farelerin rinotrakeal materyallerinin histopatolojik incelenmesi ile konulmuştur.
Bulgular: Çalışmamızda ovalbumine maruz bırakılan tüm fareler histopatolojik olarak AR tanısı almıştır. Bu farelerin rinotrakeal dokusunda kontrol grubundaki farelerin rinotrakeal dokusuna kıyasla AR lehine milimetrekarede artmış kapiller sayısı, lenfosit, polimorfonükleer lökosit ve eozinofil sayısı saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmanın literatürde en uzun süreli ovalbümin maruziyeti ile oluşturulan yeni bir AR modeli olduğu saptanmıştır. Astım modeli olarak bilinen bu modelin AR oluşturulmak için de kullanılabileceği ve astım-AR birlikteliği üzerine yapılacak çalışmalarda bu modelin kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, astım, fare


Şükran Köse, Tuba Tatlı Kış, Gülden Diniz, Ilkay Akbulut, Başak Göl Serin, Canberk Yılmaz, Mine Özyazıcı, Mesut Arıcı, Aysu Yurdasiper, Osman Yılmaz. A New Experimental Allergic Rhinitis Model in Mice. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 233-239

Corresponding Author: Tuba Tatlı Kış, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (250 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital