E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Femoral vascular complication incidence and possible risk factors of pediatric patients after cardiac catheterization [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 147-151 | DOI: 10.5222/buchd.2017.147  

Femoral vascular complication incidence and possible risk factors of pediatric patients after cardiac catheterization

Özge Pamukçu1, Burcu Süreyya Görkem2
1Department of Pediatric Cardiology, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of Pediatric Radiology, Erciyes University, Kayseri, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to find out the incidence of vascular complications, possible risk factors of having complication in the patients who had femoral access for cardiac catheterization. We planned to take precautions and decrease complication incidence.
METHODS: One hundred six patients who had catheterization in our center between dates 2011-2015 were included in the study. Age, weight, type of procedure, sheath size, duration after last angiography, complications, additional health problems of patients were recorded. Bilateral external iliac, femoral artery and veins are checked with Doppler ultrasonography.
RESULTS: Median age of 45 boys included was 21 months, median age of 42 girls included in the study was 42 months. Median bodyweight of boys and girls during angiography was 10kg and 13.5kg. Median time period after last angiography 28.5 months. Most common vessel that femoral sheath inserted was right femoral vein, least used femoral vessel was left femoral artery. Most common size was 5 French(Fr). Smallest sheath was 4 Fr, largest sheath was 10 Fr. Median duration of procedures was 44 minutes.
Doppler ultrasonography of total 106 patients was made. Inguinal hematoma was detected 3 months after angiography in an 18 months old boy who had VSD. It was resolved spontaneously in his follow-up.

DISCUSSION AND CONCLUSION: As technology improves; small sized sheaths and delivery catheters were brought to the market. Complication risks were decreased by providing better anti-coagulation and decreasing procedure duration.

Keywords: femoral, children, complication, catheter


Kardiyak kateterizasyon yapılan çocuklarda femoral vasküler komplikasyon sıklığı ve olası risk faktörleri

Özge Pamukçu1, Burcu Süreyya Görkem2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Pediyatrik Radyoloji Bilim Dalı, Kayseri

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak kateterizasyon için femoral girişim uyguladığımız hastalarda vasküler komplikasyon sıklığını ölçmeyi, olası risk faktörlerini belirlemeyi ve gelecekte bunlara karşı tedbirler alarak komplikasyon sıklığını azaltmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bölümümüzde 2011-2015 yılları arasında anjiyografi yapılan 106 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların yaşı, kilosu, prosedür tipi, süresi, kullanılan kılıf boyutu, işlemden sonra geçen süre, kateterizasyon sayısı, işlem sırasında karşılaşılan komplikasyon, hastanın ek sağlık problemleri hasta dosyalarından kaydedildi. Her hastanın bilateral eksternal iliak, yüzeyel femoral arter ve venleri ultrasonografi ile görüntülendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 45 erkeğin ortalama yaşı 21, 61 kızın ortalama yaşı 42 aydı. Anjiyografi esnasındaki hastaların vücut ağırlığı; erkeklerde 10, kızlarda 13,5 kgdı. Son anjiyografiden sonra geçen ortalama süre 28,5(7,75-60,25) aydı. Anjiyografide kılıfın en sık ve en az yerleştirilen damar sırasıyla sağ femoral ven iken, sol femoral arterdi. En sık kullanılan kılıf 5 French çapında, kullanılan en büyük kılıf 10Fr (3kez sağ femoral vene, 1kez sol femoral vene), en küçük kılıf ise 4 Fr’ di (sağ femoral artere 4, sağ femoral vene 2, sol femoral artere 2 kez). Ortalama işlem süresi 44 (30-50) dakikaydı.
Toplam 106 femoral ven ve arter Doppler ultrasonografi incelemesi yapıldı. VSD tanısıyla takip edilen ve basınç ve saturasyon ölçümü için anjiyografi yapılan yapılan 18 aylık erkek hastada sağ inguinalde hematom tespit edildi. Anjiyografiden sonra geçen süre 3 aydı, izleminde kendiliğinden düzeldi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Gelişen teknoloji ile daha küçük çaplı kılıf ve taşıyıcı sistem geliştirilmesi, işlem esnasında ve sonrasında iyi anti-koagülasyon sağlanması, işlem süresinin kısa tutulması ile eskiye oranla komplikasyon riski azalmıştır.

Anahtar Kelimeler: femoral, çocuk, komplikasyon, kateter


Özge Pamukçu, Burcu Süreyya Görkem. Femoral vascular complication incidence and possible risk factors of pediatric patients after cardiac catheterization. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 147-151

Corresponding Author: Özge Pamukçu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (14 accesses)
 (968 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital