E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Early onset neonatal problems of late preterm infants that require hospitalization to the Neonatal Intensive Care Unit [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(1): 44-50 | DOI: 10.5222/buchd.2014.044  

Early onset neonatal problems of late preterm infants that require hospitalization to the Neonatal Intensive Care Unit

Hüseyin Helvacı1, Arda Bozgül1, Yasemin Onursal Helvacı2, Burçak Tatlı Güneş2, Dilek Orbatu1, Sezgin Güneş1
1Tepecik Education And Research Hospital, Neonatology Clinic, İzmir
2Dr. Behçet Uz Children's Hospital, Pediatrics Clinic, İzmir

OBJECTIVE: Prematurity is one of the major reasons of neonatal morbidity and mortality. Late preterm birth is defined as birth at 34 (0/7) and 36 (6/7) weeks of gestation starting from the first day of the mother's last menstrual period. In this study, we examined early onset problems of 150 late preterm newborns that were born at İzmir Tepecik Education And Research Hospital, and taken under treatment at the 2nd stage newborn intensive care unit.
METHODS: 150 late preterm infants that were born in our hospital between November 2012 and November 2013 and treated at the 2nd stage neonatal intensive care unit were involved in the study. Maternal risk factors of patients, hospitalization reasons, hospitalization durations, problems encountered during hospitalization were recorded and results were statistically evaluated.
RESULTS: The mean of gestational age was 35.17 weeks. The gender ratio of patiens was 64 (42.7%) for females and 86 (57.3%) for males. Hospitalization reasons were;115 (76.7%) respiratory distress, 8 (5.3%) feeding intolerance, and 8 (5.3%) neonatal infections. The major maternal risk factors were preeclampsia (14 patients, 9.3%) and maternal diabetes (10 patients, 6.7%). Eatly onset amongst 13 (8.7%) patients and late onset sepsis amongst 14 (9.3%) patients have been detected, and 66 (44%) patients required phototherapy, and apnea was diagnosed amongst 5 (3.3%) patients during hospitalization.
CONCLUSION: Findings of the study have revealed that late preterm infants often need hospitalization in newborn intensive care units as having respiratory distress, feeding intolerance and newborn jaundice indications. The findings of this study provide data supporting the previous findings of the relevant literature. Results suggest that neonatal intensive care units tend be engaged more in such cases due to the increase in the rate of early preterm births.

Keywords: early onset problems, intensive care, late preterm


Geç preterm bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatışı gerektiren erken neonatal sorunlar

Hüseyin Helvacı1, Arda Bozgül1, Yasemin Onursal Helvacı2, Burçak Tatlı Güneş2, Dilek Orbatu1, Sezgin Güneş1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İzmir
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir

AMAÇ: Prematürite, yenidoğan morbidite ve mortalitesinin önde gelen nedenlerindendir. Geç preterm doğum, annenin son adet tarihinin ilk gününe göre 34 (0/7) ile 36 (6/7) gebelik haftaları arasındaki doğum olarak tanımlanır. Geç preterm yenidoğanlar, çoğunlukla yüksek riskli kategoride değerlendirilmemelerine rağmen, artmış kısa ve uzun dönem morbidite ve mortalite riskine sahip olup topluma önemli yük oluşturabilmektedirler. Bu çalışmada İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi’nde 2. düzey yenidoğan yoğun bakıma yatan 150 geç preterm bebeğin erken dönem sorunları incelenmiştir.
YÖNTEMLER: Kasım 2012 ile Kasım 2103 tarihleri arasında hastanemizde doğan ve yatışı yapılan 150 geç preterm bebeğin retrospektif olarak dosyaları incelenerek, maternal risk faktörleri, yatış nedenleri, yatış süresince karşılaştıkları sorunlar kaydedildi ve istatistiksel olarak irdelendi.
BULGULAR: Hastaların ortalama gestasyonel haftası 35,17 haftaydı; 64’ü (%42,7) kız, 86’sı (%57,3) erkek idi. Yatış endikasyonları incelendiğinde, 115’inin (%76,7) solunum sıkıntısı, 8’inin (%5,3) beslenme intoleransı, 8’inin (%5,3) yenidoğan enfeksiyonu, geriye kalanların hipoglisemi, konjenital anomali, hiperbilirubinemi ve asfiksi nedeniyle yatmış oldukları bulundu. Maternal sorunlar incelendiğinde 14 (%9,3) annede preeklampsi, 10 (%6,7) annede diyabet mevcuttu. İzlemde 13 (%8,7) hastada erken, 14 (%9,3) hastada geç başlangıçlı sepsis saptandı, 66 (%44) hastanın fototerapi ihtiyacı olduğu görüldü, 5 (%3,3) hastada apne izlendi.
SONUÇ: Literatür irdelendiğinde, geç preterm bebeklerde solunum sıkıntısı, beslenme intoleransı ve sarılık nedeni ile yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sıklıkla yatış ihtiyacı olduğu görülmüştür. Bu çalışmadaki bulgular konuyla ilgili literatür verilerini destekler niteliktedir. Sonuçlar, son zamanlarda erken preterm doğumların artması nedeni ile, bu sınıfa bebeklerin giderek artan bir oranda yenidoğan yoğun bakım ünitelerini meşgul edeceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: erken dönem sorunlar, geç preterm, yoğun bakım


Hüseyin Helvacı, Arda Bozgül, Yasemin Onursal Helvacı, Burçak Tatlı Güneş, Dilek Orbatu, Sezgin Güneş. Early onset neonatal problems of late preterm infants that require hospitalization to the Neonatal Intensive Care Unit. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2014; 4(1): 44-50

Corresponding Author: Hüseyin Helvacı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (2354 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital