E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
BUÇH II Fall risk scale in children patients: comparison with Harizmi and BUÇH scale [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 105-112 | DOI: 10.5222/buchd.2017.105  

BUÇH II Fall risk scale in children patients: comparison with Harizmi and BUÇH scale

Sibel Yöntem1, Derya Gök2, Hatice Yıldırım Sarı3, Fatma Aydınlık Güntürkün1
1General Secretariat Of Union Of Public Hospitals Of Southern Region Of Izmir
2İzmir Dr. Behcet Uz Children
3İzmir Katip Celebi University Faculty Of Health Science Pediatric Nursing Department, İzmir

INTRODUCTION: Although the hospital falls is an issue that lead to different health problems for the people who are treated in the hospital, it can be avoided by taking the necessary precautions. In this study, it is aimed to compare the BUÇH Fall Risk Assessment Scale developed in 2011 for children with the data from the Behcet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital and to develop BUÇH II Fall Risk Scale by revising.
METHODS: The research is designed in methodological type. The data belongs to 58 fallers hospitalized between the years 2013-2014 is collected from patient’s history retrospectively whereas prospective data is collected using the face-to-face interview method from the 148 non-fallers hospitalized between the period March to July in 2015. Information collection form consisting of 31 questions including BUÇH and HARİZMİ fall risk assessment scales besides socio-demographic information is used when collecting the data.
RESULTS: According to this; the risk of falling in “metabolic-endocrine, respiratory system, burn, gastrointestinal system and multiple disease diagnosis" patients group is 11 times higher compared to the "other" patients group. The risk of falling between the ages 1-4 is 13 times; 10 times for patients between the ages 5-8 and twice for patients between the ages 9 or higher compared to the patients less than one year old. The risk of falling in patients who do not use care equipment is 7 times higher than those who use it.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Diagnosis, care equipment, age, sex and treatment-sedation is determined as risk factors for hospital falls, so it is appropriate for falling risk assessment scale covers these items.

Keywords: Fall in hospital, child patient, fall risk scale


BUÇH II Çocuk hastalarda düşme riski skoru: Harizmi ve BUÇH ölçekleri ile karşılaştırılması

Sibel Yöntem1, Derya Gök2, Hatice Yıldırım Sarı3, Fatma Aydınlık Güntürkün1
1İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,i̇zmir
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Düşmeler; hastanede tedavi olan bireylerin farklı sağlık sorunları yaşamasına yol açan bir
unsur olmasına rağmen, gerekli önlemlerin alınması ile önlenebilir bir durumdur. Bu
çalışmada, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
2011 yılında geliştirilmiş olan BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeği’ nin HARİZMİ düşme
riski ölçeği ile karşılaştırılması ve revizyonla BUÇH II düşme riski ölçeğinin oluşturulması
amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma metodolojik türde tasarlanmıştır. Hastanede 2013-2014 yılları
arasında düşen 58 hastanın dosyasından veriler retrospektif olarak toplanmış, prospektif
veriler ise 2015 yılı Mart- Temmuz döneminde hastanede yatarak tedavi gören ve düşmeyen
148 hastadan yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında
BUÇH Düşme Riski Tanılama Ölçeği ve HARİZMİ Düşme Riski Tanılama Ölçeği
maddelerinin yer aldığı, sosyo- demografik bilgileri de içeren 31 sorudan oluşan Bilgi
Toplama Formu kullanılmıştır.

BULGULAR: Buna göre; “metabolik-endokrin, solunum sistemi, yanık,
gastrointestinal sistem ve birden fazla hastalık tanısı” grubundaki hastaların “diğer” grubu
hastalara göre düşme şansının 11 kat, 1-4 yaş arası hastaların bir yaş altı hastalara göre düşme
şansı 13 kat, 5-8 yaş aralığındaki hastaların 10 kat, 9 ve üzeri yaş aralığında olan hastaların ise
iki kat daha fazla olduğu sonucu elde edilmiştir. Bakım ekipmanı kullanmayan hastaların
kullananlara göre düşme şansının 7 kat daha fazla olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir

TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada tanı, bakım ekipmanı, yaş, cinsiyet ve tedavi-sedasyonun düşme açısından risk
faktörü olduğu, düşme ölçeğinin bu maddeleri kapsamasının uygun olduğu sonucuna
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: hastanede düşme, çocuk hasta, düşme riski ölçeği


Sibel Yöntem, Derya Gök, Hatice Yıldırım Sarı, Fatma Aydınlık Güntürkün. BUÇH II Fall risk scale in children patients: comparison with Harizmi and BUÇH scale. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 105-112

Corresponding Author: Sibel Yöntem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (2029 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital