E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Five years of experience in transient hypogammaglobulinemia of infancy [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(3): 209-214 | DOI: 10.5222/buchd.2016.209  

Five years of experience in transient hypogammaglobulinemia of infancy

Sait Karaman1, Nesrin Gülez1, Semiha Bahçeci Erdem1, Hikmet Tekin Nacaroğlu2, Ferah Genel1
1Dr Behcet Uz Children’s Hospital, Department Of Pediatric Allergy, Izmir, Turkey
2Bağcılar Education and Research Hospital, Department Of Pediatric Allergy, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Transient hypogammaglobulinemia of infancy (THI) is a clinical entity, characterized by delay in immunoglobulin synthesis. In this study, cases which were followed with hypogammaglobulinemia pre-diagnosis and received THI diagnosis were retrospectively evaluated.
METHODS: 193 patients, who were verified THI diagnosis in Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, Department of Immunology between January 2011 and December 2015, were included in the study. Clinical, laboratory and demographic data of the patients were retrospectively analyzed.
RESULTS: In the study, 70.5% of 193 cases were male. The age of symptoms was 11.7±7.0 month, the age of hypogammaglobulinemia recovery was 30.6±10.5 month. The cases were most frequently admitted (40.9%) for the recurrent upper respiratory tract infection. Only one case had immunodeficiency in the family history. At the admission, the immunoglobulin levels were as follows; IgG: 420.2±110.6 mg/dL, IgA: 29.8±23.3mg/dL, IgM: 71±3.1mg/dL. In vaccine responses; anti tetanus 75.9% (60/79), anti HBs 91.6% (141/154) and anti hemophilus influenza type B was 86.4% (51/59) positive. Twenty five (13%) of the patients received only antibiotic prophylaxis, 19 of them (9.8%) received only IV gamma globulin replacement, and 6 of them ( 3.1%) received both. There was no statistically significant difference between age of recovery and infection frequency, clinical presentation, vaccination response, IV gamma globulin replacement and antibiotic prophylaxis (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: THI is usually recovers spontaneously around 3 years of age. There is no relationship between age of recovery and clinical presentation, vaccine responses, IV gamma globulin replacement and antibiotic prophylaxis. The cases must be monitored regularly for correct diagnosis.

Keywords: infant, intravenous immunoglobulin, transient hypogammaglobunemia


Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde beş yıllık deneyim

Sait Karaman1, Nesrin Gülez1, Semiha Bahçeci Erdem1, Hikmet Tekin Nacaroğlu2, Ferah Genel1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, İzmir
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi (SÇGH), immunoglobulin sentezindeki gecikmeden kaynaklanan, yaşla birlikte tamamen düzelen geçici primer immün yetmezliktir. Bu çalışmada hipogamaglobulinemi ön tanısı ile izlenen ve SÇGH tanısı alan olgular retrospektif olarak değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji bölümünde Ocak 2011 ile Aralık 2015 tarihleri arasında izlenip SÇGH tanısı alan 193 hasta alındı. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar verileri ile aldığı profilaksiler, izlem süreleri ve düzelme yaşları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 193 olgunun %70,5’i erkek olup semptom başlama yaşı 11,7±7,0 ay, hipogamaglobülinemi düzelme yaşı 30,6±10,5 ay saptandı. En sık başvuru nedeni (%40,9) sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu idi. Başvuruda immünoglobulin düzeyleri sırasıyla IgG: 420,2±110,6 mg/dL, IgA: 29,8±23,3 mg/dL, IgM: 71±3,1 mg/dL saptandı. Aşı yanıtlarında anti tetanos %75,9 (60/79), anti HBs %91,6 (141/154) ve anti Hemofillus influenza tip B %86,4 (51/59) pozitif idi. Olguların 25’i (%13) sadece antibiyotik profilaksisi, 19’u (%9,8) sadece IV gamaglobülin replasmanı, 6’sı ( %3,1) her ikisini almıştı. Olgular düzelme yaş gruplarına göre gruplandırıldığında, enfeksiyon sıklığı, klinik prezentasyon, aşı yanıtı, İV gamaglobülin replasmanı ve antibiyotik profilaksisi açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SÇGH çoğunlukla üç yaş civarında kendiliğinden düzelir. Düzelme yaşı ile klinik prezantasyon, aşı yanıtları, IV gamaglobülin replasmanı ve antibiyotik profilaksisi arasında ilişkisi yoktur. Doğru tanı için olguların düzenli izlenmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: geçici hipogamaglobulinemi, intravenöz immünoglobülin, süt çocuğu


Sait Karaman, Nesrin Gülez, Semiha Bahçeci Erdem, Hikmet Tekin Nacaroğlu, Ferah Genel. Five years of experience in transient hypogammaglobulinemia of infancy. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(3): 209-214

Corresponding Author: Sait Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (7564 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital