ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Are Number of Passes Related with Complications in Pediatric Native Kidney Biopsies? [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 23-28 | DOI: 10.5222/buchd.2021.84829  

Are Number of Passes Related with Complications in Pediatric Native Kidney Biopsies?

Mehmet Coşkun1, Şeyma Akkuş2, Şükran Keskin Gözmen3, Malik Ergin4, Erkin Serdaroğlu3, Nida Dinçel3
1Department Of Radiology, University Of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Children’s Disease And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Pediatric, University Of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Children’s Disease And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department Of Pediatric Nephrology, University Of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Children’s Disease And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
4Department Of Pathology, University Of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Children’s Disease And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Objective: The aim of this study was to determine the relationship between number of passes and complications in pediatric native kidney biopsies performed under ultrasonography guidance.
Methods: Forty-nine children who underwent native kidney biopsies using a 16 Gauge semi-automatic needle between 03/2019-03/2020 were included in the study. All patients were evaluated with ultrasonography before and after biopsy procedure to detect complication(s). Two or more passes were performed in most cases where electron microscopy was required. Requirement for transfusion or intervention was considered as a major complication. The technical success was calculated considering number of glomeruli harvested. Number of passes were compared with complication rates and number of glomeruli sampled. In statistical analysis, chi-square, t-test, and ANOVA tests were used.
Results: Minor, major complications and technical success rates were 36.7%, 0% and 100%, respectively. Number of passes were 1 in 4, 2 in 30, 3 in 11 and 4 in 4 cases. Increasing number of passes were related with higher complication rates (p=0.002). The complication rates were 23.5%, and 66.7% when ≤2, and ≥3 passes were used. Complication rate was higher when ≥3 passes were used (p=0.009), without any increase in the number of glomeruli sampled (p=0.839).
Conclusion: Pediatric native kidney biopsy was a safe procedure using 16 Gauge needle under ultrasonography guidance. Three of more passes caused an increase in minor complication rates without any increase in the number of glomeruli sampled.

Keywords: Pediatric renal biopsy, needle biopsy, bleeding, hematoma


Pediatrik Nativ Böbrek Biyopsisinde Geçiş Sayısı Komplikasyonla İlişkili midir?

Mehmet Coşkun1, Şeyma Akkuş2, Şükran Keskin Gözmen3, Malik Ergin4, Erkin Serdaroğlu3, Nida Dinçel3
1S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir
2S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İzmir
3S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Nefrolojisi Kliniği, İzmir
4S.b.ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı çocuk hasta grubunda ultrasonografi rehberliğinde gerçekleştirilen nativ böbrek biyopsilerinde geçiş sayısı ile komplikasyon ilişkisini saptamaktır.
Yöntem: 03/2019-03/2020 arasında US eşliğinde 16 Gauge yarı otomatik iğne ile nativ böbrek biyopsisi yapılan 49 çocuğu kapsamaktadır. Tüm olgular biyopsi öncesi ve sonrası ultrasonografi ile komplikasyon varlığı açısından tarandı. Elektron mikroskopisi gereken durumlarda veya ilk örneklemin yetersiz görüldüğü olgularda 2 veya daha fazla geçiş yapıldı. Transfüzyon veya girişim gerekliliği majör komplikasyon olarak belirlendi. Glomerül sayısına göre işlemin teknik başarısı hesaplandı. Geçiş sayısı ile komplikasyon gelişimi ve glomerül sayısı birbiriyle karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde, Ki-kare, t ve ANOVA testlerinden faydalanıldı.
Bulgular: Minör, majör komplikasyon ve teknik başarı oranı sırasıyla %36,7, %0 ve %100’dü. 4 olguda 1 kez, 30 olguda 2 kez, 11 olguda 3 kez ve 4 olguda 4 kez geçiş yapıldı; artan geçiş sayısı ile komplikasyon varlığı arasında anlamlı ilişki bulundu (p=0,002). Geçiş sayısı ≤2 ile ≥3 karşılaştırıldığında: İlk grupta komplikasyon oranı %23,5, diğerinde %66,7 idi. Geçiş sayısı ≥3 olanlarda ≤2’ye kıyasla daha sık komplikasyon izlenirken (p=0,009), glomerül sayısı açısından fark yoktu (p=0,839).
Sonuç: Çocuklarda, ultrasonografi altında 16 Gauge iğne ile nativ böbrek biyopsisi güvenlidir. Üç ve üzeri geçiş, glomerül sayısını artırmazken minör komplikasyonda artışa neden olur.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik renal biyopsi, iğne biyopsisi, kanama, hematom


Mehmet Coşkun, Şeyma Akkuş, Şükran Keskin Gözmen, Malik Ergin, Erkin Serdaroğlu, Nida Dinçel. Are Number of Passes Related with Complications in Pediatric Native Kidney Biopsies?. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2021; 11(1): 23-28

Corresponding Author: Mehmet Coşkun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (22 accesses)
 (150 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital