E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
How Does Respiratory Rate Affect Alveolar Ventilation in Pediatric Patients? [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 116-119 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.84704  

How Does Respiratory Rate Affect Alveolar Ventilation in Pediatric Patients?

Gokhan Ceylan, Gülhan Atakul, Sevgi Topal, Mustafa Çolak, Ekin Soydan, Ferhat Sarı, Pınar Seven, Özlem Saraç Sandal, Hasan Ağın
University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Intensive Care, İzmir, Turkey

Objective: Minute ventilation is a combination of alveolar ventilation (V’alv) and dead space ventilation which is also a result of multiplication of respiratory rate (RR) by tidal volume. V’alv is the volume of the air which reaches the alveoli per minute by definition. The aim of this study was to examine the effect of RR on V’alv in a pediatric physiologic bench setting.
Method: In our study, respiratory parameters of a male child, approximately 1 year old, 78 cm in length and ideal body weight of 10 kg, were simulated. This model was ventilated in two different RR settings and with two different breathing circuits which has different dead space (DS) values. However amount of CO2 was kept same during whole bench. Static compliance, static resistance, end-tidal-carbondioxide, positive end expiratory pressure, peak inspiratory pressure, inspiratory time, expiratory-time values of each breathing circuit were taken as the mean and standard deviation of repeated measurements.
Results: V’Alv decreased from 1.84±0.3 L/m to 1.63±0.5 L/m (p<0.001) in the pediatric circuit and decreased from 1.95±0.3 L/m to 1.83±0.5 L/m (p<0.001) in neonatal circuit group.
Conclusion: Younger patients should be ventilated with higher RR because of their physiology. Additionaly, regarding the current guidelines in pediatric mechanic ventilation, higher RR should be selected in restrictive lung disease condition. Therefore, clinicians should be more alert particularly in the younger and/or in the restrictive lung disease group regarding both the increased RR and the increased percentage of instrumental DS which results in a decreased V’alv.

Keywords: Alveolar ventilation, dead space, respiratory rate, minute ventilation, mecahnical ventilation, pediatric intensive care unit


Pediatrik Hastalarda Solunum Hızı Alveolar Ventilasyonu Nasıl Etkiler?

Gokhan Ceylan, Gülhan Atakul, Sevgi Topal, Mustafa Çolak, Ekin Soydan, Ferhat Sarı, Pınar Seven, Özlem Saraç Sandal, Hasan Ağın
Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım, İzmir

Amaç: Dakika ventilasyonu, alveolar ventilasyon (V’alv) ve ölü boşluk (DS) ventilasyonunun bir kombinasyonudur ve tanım olarak solunum hızının (RR) alveollere dakikada ulaşan tidal hacim ile çarpılmasının bir sonucudur. Bu çalışmanın amacı, pediatrik bir fizyolojik model ortamında RR’nin V’alv üzerindeki etkisini incelemekti.
Yöntem: Çalışmamızda yaklaşık 1 yaşında, 78 cm boyunda ve ideal vücut ağırlığı 10 kg olan bir erkek çocuğun solunum parametreleri simüle edildi. Bu model iki farklı RR ayarında ve farklı DS değerlerine sahip iki farklı solunum devresi ile ventile edilmiştir. Ancak tüm fizyolojik modelleme boyunca CO2 miktarı aynı tutulmuştur. Statik komplians, statik direnç, end-tidal-karbondioksit, ekspirium sonu pozitif basınç, tepe inspiratuvar basınç, inspirium süresi, ekspirium süresi değerleri her solunum devresinin tekrarlanan ölçümlerin ortalaması ve standart sapması olarak alınmıştır.
Bulgular: Pediatrik devrede V’Alv 1,84±0,3 L/m’den 1,63±0,5 L/m’ye (p<0,001), yenidoğan devresi kullanıldığında ise 1,95±0,3 L/m’den 1,83±0,5 L/m’ye (p<0,001) gerilemiştir.
Sonuç: Daha genç hastalar fizyolojileri nedeniyle daha yüksek RR ile ventile edilmelidir. Ayrıca pediatrik mekanik ventilasyonda güncel kılavuzlara göre restriktif akciğer hastalığı durumunda daha yüksek RR seçilmelidir. Bu nedenle klinisyenler özellikle yaşı küçük hastalarda ve/veya restriktif akciğer hastalığı grubunda hem artmış RR hem de V’alv’de azalma ile sonuçlanan artmış instrumental DS yüzdesi nedeni ile daha uyanık olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Alveolar ventilasyon, ölü boşluk, solunum hızı, dakika ventilasyonu, mekanik ventilasyon, pediatrik yoğun bakım ünitesi


Gokhan Ceylan, Gülhan Atakul, Sevgi Topal, Mustafa Çolak, Ekin Soydan, Ferhat Sarı, Pınar Seven, Özlem Saraç Sandal, Hasan Ağın. How Does Respiratory Rate Affect Alveolar Ventilation in Pediatric Patients?. J Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 116-119

Corresponding Author: Gokhan Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (73 accesses)
 (421 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital