ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
Evaluation of early and very early onset schizophrenic disorder cases in a child and adolescent psychiatric inpatient unit [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 137-142 | DOI: 10.5222/buchd.2019.83723  

Evaluation of early and very early onset schizophrenic disorder cases in a child and adolescent psychiatric inpatient unit

Burcu Serim Demirgören
Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylul University Medical Faculty, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Early-onset and very early-onset schizophrenia is a chronic disorder characterized by symptoms of thought, perception, emotion, movement, and behavior that started before the age of 18. The aim of this study was to determine the sociodemographic characteristics and treatment modalities of early-onset and very early-onset schizophrenic disorder cases treated in a child and adolescent psychiatric inpatient unit as well as the level of improvement of the cases.
METHODS: A single-center, retrospective, descriptive study included 44 patients who were hospitalized in a child and adolescent psychiatric inpatient unit between October 2005 and January 2019. Sociodemographic data, treatment and symptom severity, and the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), as well as the The Children’s Global Assessment Scale-(CGAS) were evaluated in the study.
RESULTS: The PANSS scores on discharge showed a significant decrease compared to admission PANSS scores and it was found that the patients who were hospitalized with the diagnosis of early-onset and very early-onset schizophrenic disorder had benefit from the inpatient treatment. In addition, the CGAS scores of patients during discharge increased significantly compared to admission CGAS scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multidisciplinary treatment in children and adolescent psychiatric inpatient unit was found to be effective in the treatment of patients with early-onset and very early-onset schizophrenic disorder.

Keywords: Early-onset schizophrenia, inpatient treatment, PANSS, CGAS, antipsychotics


Bir çocuk ve ergen psikiyatri yataklı servisinde tedavi gören erken ve çok erken başlangıçlı şizofrenik bozukluk tanılı olguların değerlendirilmesi

Burcu Serim Demirgören
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Erken başlangıçlı ve çok erken başlangıçlı şizofrenik bozukluk, 18 yaşından önce başlayan, düşünce, algı, duygu, hareket ve davranış bozukluklarına ait belirtilerle kendini gösteren, kronik seyirli bir bozukluktur. Bu çalışmada çocuk ve ergen psikiyatri yataklı servisinde tedavi görmüş erken ve çok erken başlangıçlı şizofrenik bozukluk tanılı olgulara ait sosyodemografik özellikler ve uygulanan tedavi yöntemlerinin yanı sıra olguların iyileşme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek merkezli, geriye dönük, tanımlayıcı desende olan bu çalışmaya Ekim 2005-Ocak 2019 tarihleri arasında çocuk ve ergen psikiyatri servisinde yatarak tedavi görmüş ve planlı taburcu edilmiş 44 olgu dahil edilmiştir. Olgulara ait sosyodemografik veriler, uygulanan tedaviler, belirti şiddetlerine dair yatış ve çıkış Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) puanları yanı sıra yatış ve çıkış sırasında genel işlevsellik düzeyini yansıtan Çocuklar İçin genel Değerlendirme Ölçeği (The Children’s Global Assessment Scale-CGAS) puanları çalışmanın verilerini oluşturmuştur.
BULGULAR: Olguların taburculukta yapılan PANSS puanları yatışa göre anlamlı düşme göstererek, erken ve çok erken başlangıçlı şizofrenik bozukluk tanısıyla yatan olguların yataklı tedaviden yarar gördüğü bulunmuştur. Ayrıca olguların taburculuk sırasındaki işlevsellik puanları da yatış işlevsellik puanlarına göre anlamlı yükselmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ciddi yeti yitimine neden olabilen ve kronik bir seyir izleyen erken ve çok erken başlangıçlı şizofrenik bozukluk tanılı olguların tedavisinde çocuk ve ergen psikiyatri yataklı servisinde uygulanan multidisipliner tedavinin etkin olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erken başlangıçlı şizofrenik bozukluk, yataklı tedavi, PANSS, CGAS, antipsikotikler


Burcu Serim Demirgören. Evaluation of early and very early onset schizophrenic disorder cases in a child and adolescent psychiatric inpatient unit. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 137-142

Corresponding Author: Burcu Serim Demirgören, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (26 accesses)
 (383 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital