E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Prevalance of iron deficiency and iron deficiency anemia among 7-14 years old children in Samsun [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 122-126 | DOI: 10.5222/buchd.2018.122  

Prevalance of iron deficiency and iron deficiency anemia among 7-14 years old children in Samsun

Olcay Güngör1, Davut Albayrak2
1Necip Fazıl City Hospital, Child Neurology,Kahramanmaraş
2Medical Park Hospitals, Child Hematology, Samsun

INTRODUCTION: Iron deficiency and iron deficiency anemia is the most common public health problem in the world. This study was conducted to investigate the prevalence of iron deficiency and iron deficiency anemia in primary school children in Samsun city center.
METHODS: This study was conducted on a total of 403 children aged between 7 and 14 years of primary school education. The children in the study were divided into cities, suburbs and villages according to the settlement. Blood samples were taken for routine hemogram analysis, serum iron, iron binding capacity and serum ferritin levels at school visits.
RESULTS: A total of 403 healthy children, 172(42.7%) male and 231(57.3%) female. The mean age of our cases was 10.3±2.1 years. 7-11 years old and 12-14 years old. In our study the prevalence of iron deficiency anemia was 9.4% (n=38) and the prevalence of iron deficiency was 28.5%(n=115). According to the age groups, the prevalence of iron deficiency anemia was found to be 6.6%(n=18) and 15.5% (n=20) in the age group of 12 to 14years. (p<0.05). The prevalence of iron deficiency was found 29.9%(n=82) between 7-11 years and 25.6%(n=33) between 12-14 years of age (p>0.05). Iron deficiency anemia was detected more frequently in the suburbs (p<0.05). There was no difference between the educational level of the parents and the incidence of Iron deficiency and iron deficiency anemia (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Iron deficiency and iron deficiency anemia continue to be a public health problem for our country. It is necessary to take preventive measures and carry out large-scale work.

Keywords: child, iron, iron deficiency anemia


Samsun ilinde 7-14 yaş arasındaki çocuklarda demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi sıklığı

Olcay Güngör1, Davut Albayrak2
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Çocuk Nöroloji, Kahramanmaraş
2Medikal Park Hastanesi, Çocuk Hematoloji, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Demir eksikliği (DE) ve demir eksikliği anemisi (DEA), gelişmemiş/gelişmekte olan ülkelerin en önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesidir. Bu çalışma, Samsun il merkezinde ilköğretim okul çağındaki çocuklarda DE ve (DEA) sıklığının belirlenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, ilköğretim okullarında öğrenim gören 7–14 yaş aralığındaki toplam 403 çocuk dahil edildi. Çalışmaya alınan çocuklar, yerleşim yerine göre; şehir, varoş, köy olarak gruplara ayrıldı. Daha sonra okul ziyaretleri yapılarak rutin hemogram analizi, serum demiri, demir bağlama kapasitesi ve serum ferritin düzeyleri için kan örnekleri alındı.
BULGULAR: Çalışmaya 172 (%42.7) erkek, 231(%57.3) kız olmak üzere toplam 403 çocuk dahil edildi. Olgularımızın ortalama yaşı 10.3±2,1 yıl idi. Çalışmamızda DEA prevalansı %9.4 (n=38), DE prevalansı %28.5 (n=115) saptandı. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde 7–11 yaş arasındaki çocuklarda DEA prevalansı % 6.6 (n=18), 12–14 yaş arasında %15.5 (n=20) saptandı. (P<0.05). DE prevalansı ise 7–11 yaş arasında %29.9 (n=82), 12–14 yaş arasında %25.6 (n=33) saptandı (p>0,05). Demir eksikliği anemisi varoşlarda daha sık saptandı (p<0.05). Anne veya babanın eğitim düzeyi ile DE ve DEA görülme oranı arasında fark yoktu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: DE ve DEA anemisi ülkemiz için bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Koruyucu önlemlerin alınması ve geniş ölçekli çalışmaların yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, demir, demir eksikliği anemisi


Olcay Güngör, Davut Albayrak. Prevalance of iron deficiency and iron deficiency anemia among 7-14 years old children in Samsun. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(2): 122-126

Corresponding Author: Olcay Güngör, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (40 accesses)
 (3327 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital