E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of the Pediatric Neurology Consultations Requested from the Pediatric Emergency Service: A Single-Center Experience [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 81-90 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.82713  

Evaluation of the Pediatric Neurology Consultations Requested from the Pediatric Emergency Service: A Single-Center Experience

Çağatay Günay, Cem Paketçi, Gamze Sarıkaya Uzan, Didem Soydemir, Önder Karakaya, Duygu Elitez, Semra Hız Kurul, Uluç Yiş
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Neurology, İzmir, Turkey

Objective: Pediatric neurology opinion is one of the most frequently requested consultations in emergency service practice. Symptoms and/or signs such as headache, altered consciousness, seizures, and focal neurological deficits are the most common consultation reasons. We aimed to retrospectively evaluate patients who were consulted with the pediatric neurology department in the pediatric emergency service.
Method: This is a descriptive cross-sectional study in which the consultation notes of patients who presented to the pediatric emergency service and required a consultation with the pediatric neurology department between June 2016 and November 2019 were analyzed retrospectively.
Results: The number of the consulted patients was 1,265. Sixteen patients left the hospital after their parents signed treatment and examination rejection form, 1,249 consultations were included. The most common reasons for consultation were seizure, routine follow-up of patients that receive home mechanical ventilator support, and headache. The rate of emergency neurological pathologies detected in brain computed tomography and magnetic resonance imaging was 1.7%. The most common electroencephalographic abnormality was focal epileptic discharges. Consultation rate requiring emergent intervention was 14.8% and status epilepticus, central nervous system infections, intracranial masses were the most common causes.
Conclusion: The most common reason for consultation was seizure. The rate of consultations requiring acute intervention was low. We think that the emergency service admissions of patients that need examination and treatment in the outpatient clinic may harm the routine functioning of the emergency service. Community education for the use of the emergency room only when necessary is essential.

Keywords: Consultation, emergency service, neurology, epilepsy pediatrics


Çocuk Acil Servisinden İstenen Çocuk Nörolojisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Çağatay Günay, Cem Paketçi, Gamze Sarıkaya Uzan, Didem Soydemir, Önder Karakaya, Duygu Elitez, Semra Hız Kurul, Uluç Yiş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Pediatrik nöroloji görüşü acil servis pratiğinde en sık istenen konsültasyonlardan biridir. Baş ağrısı, bilinç değişikliği, nöbetler ve fokal nörolojik defisitler gibi semptom ve/veya bulgular en yaygın konsültasyon nedenleridir. Bu çalışmada çocuk acil servisinde çocuk nörolojisi bölümüne konsülte edilen hastaları retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Haziran 2016-Kasım 2019 tarihleri arasında çocuk acil servisine başvuran ve çocuk nörolojisi kliniğine konsülte edilmesi gereken hastaların konsültasyon notlarının retrospektif olarak incelendiği tanımlayıcı kesitsel bir çalışmadır.
Bulgular: Konsültasyon yapılan hasta sayısı 1265’ti. On altı hasta, ebeveynleri tedavi ve muayene red formunu imzaladıktan sonra hastaneden ayrıldı, 1249 konsültasyon dahil edildi. En sık konsültasyon nedenleri nöbet, evde mekanik ventilatör desteği alan hastaların rutin takibi ve baş ağrısı idi. Beyin bilgisayarlı tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemede tespit edilen acil nörolojik patoloji oranı %1,7’ydi. En yaygın elektroensefalografik anormallik fokal epileptik deşarjlardı. Acil müdahale gerektiren konsültasyon oranı %14,8 olup status epileptikus, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, kafa içi kitleler en sık nedenlerdi.
Sonuç: En sık konsültasyon nedeni nöbetti. Akut müdahale gerektiren konsültasyonların oranı düşüktü. Poliklinikte muayene ve tedavi gerektiren hastaların acil servise başvurularının acil servisin rutin işleyişine zarar verebileceğini düşünüyoruz. Acil servisin sadece gerektiğinde kullanımına yönelik toplum eğitimi esastır.

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon, acil servis, nöroloji, epilepsi pediatri


Çağatay Günay, Cem Paketçi, Gamze Sarıkaya Uzan, Didem Soydemir, Önder Karakaya, Duygu Elitez, Semra Hız Kurul, Uluç Yiş. Evaluation of the Pediatric Neurology Consultations Requested from the Pediatric Emergency Service: A Single-Center Experience. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 81-90

Corresponding Author: Çağatay Günay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (60 accesses)
 (124 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital