E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Process Validation and Reporting in Hospital Hemovigilance Services [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 76-80 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2021.82642  

Process Validation and Reporting in Hospital Hemovigilance Services

Ekin Soydan1, Fahri Yüce Ayhan2, Yeşim Oymak3, Hasan Ağın1
1University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training Hospital, Clinic of Pediatric Intensive Care, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training Hospital, Clinic of Microbiology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training Hospital, Clinic of Pediatric Hematology, İstanbul, Turkey

Objective: Hemovigilance covers the entire transfusion chain, from the collection of the blood product and its components to the monitoring of adverse reactions. The aim of our study was to perform a process validation for the hemovigilance system of our hospital and to evaluate patients who developed blood transfusion reactions.
Method: University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Child Health and Diseases Training and Research Hospital; among the patients who received blood transfusion between January 2019 and December 2019, 238 patients were identified by systematic sampling method. Blood components used in patients undergoing treatment in different clinics; Examining the physician and nurse observation notes and the data in the hospital information system, whether the transfusion process is appropriate; It was evaluated by hospital hemovigilance coordinator, hemovigilance nurse, pediatric hematologist and pediatric intensive care specialist.
Results: Of the 238 randomly selected patients, 122 (51.3%) were male and 116 (48.7%) were determined as female. The median age was 91 (14-180) months. In the evaluation of the transfusion process; Only 1 patient (0.4%) was observed to exceed the optimal transfusion time. No error was detected in other blood transfusion processes. It was observed that 8 (3.3%) of the patients who underwent transfusion had a transfusion reaction.
Conclusion: In our study, it was found that there is no significant problem in recognizing, applying and reporting transfusion reactions before and during transfusion applications. In our country, there is no previous study on hemovigilance process validation. Prospective process validations are required.

Keywords: Hemovigilance, blood transfusion, process validation, transfusion reactions


Hastane Hemovijilans Hizmetlerinde Süreç Validasyonu ve Raporlaması

Ekin Soydan1, Fahri Yüce Ayhan2, Yeşim Oymak3, Hasan Ağın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağılğı Ve Hastalıkları, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağılğı Ve Hastalıkları, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Mikrobiyoloji Ünitesi, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağılğı Ve Hastalıkları, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Hemovijilans, kan ürünü ve bileşenlerinin toplanmasından istenmeyen reaksiyonların izlenmesine kadar tüm transfüzyon zincirini kapsar. Çalışmamızın amacı, hastanemizin hemovijilans sistemine yönelik bir süreç validasyonu yapmak ve kan transfüzyon reaksiyonu gelişen hastaları değerlendirmekti.
Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; Ocak 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında kan transfüzyonu yapılmış hastalardan sistematik örnekleme yöntemi ile 238 hasta belirlendi. Farklı kliniklerde tedavisi süren hastalara kullanılan kan bileşenlerini; hekim ve hemşire gözlem notları ve hastane bilgi yönetim sistemindeki veriler incelenerek transfüzyon sürecinin uygun olup olmadığını; hastane hemovijilans koordinatörü, hemovijilans hemşiresi, çocuk hematoloji uzmanı ve çocuk yoğun bakım hekimi tarafından değerlendirildi.
Bulgular: Randomize seçilen 238 hastanın 122’si (%51,3) erkek, 116’sı (%48,7) kız olarak belirlendi. Hastaların yaş ortanca değeri 91 (14-180) ay idi. Transfüzyon sürecinin değerlendirilmesinde; sadece 1 hastada (%0,4) optimal transfüzyon süresinin aştığı görüldü. Diğer yapılan kan transfüzyon süreçlerinde hata saptanmamıştır. Transfüzyon uygulanan hastaların 8’inde (%3,3) bir transfüzyon reaksiyonu kaydı bulunduğu gözlendi.
Sonuç: Çalışmamızda, kan transfüzyonu öncesinde ve transfüzyon uygulamalarında, transfüzyon reaksiyonlarının tanınması, uygulanması ve bildiriminde önemli bir sorun olmadığı saptanmıştır. Ülkemizde daha önce hemovijilans süreç validasyonuna yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Prospektif olarak yapılacak süreç validasyonlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemovijilans, kan transfüzyonu, süreç validasyon, transfüzyon reaksiyonu


Ekin Soydan, Fahri Yüce Ayhan, Yeşim Oymak, Hasan Ağın. Process Validation and Reporting in Hospital Hemovigilance Services. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(1): 76-80

Corresponding Author: Ekin Soydan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (64 accesses)
 (161 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital