E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Value of Anthropometric Measurements in Predicting Difficult Laryngoscopy in Children: A Prospective, Observational Study [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 156-163 | DOI: 10.5222/buchd.2020.81542  

Value of Anthropometric Measurements in Predicting Difficult Laryngoscopy in Children: A Prospective, Observational Study

Gaye Aydın1, Sanem Güntürk1, Meltem Çakmak1, Yücel Karaman1, Mustafa Onur Öztan2, Pervin Sutaş Bozkurt3, Gizem Cabbaroğlu1, Rıza Hakan Erbay4
1Health Sciences University, Tepecik Education And Research Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Izmir/ Turkey
2Katip Celebi University, Medical Faculty, Tepecik Education And Research Hospital, Pediatric Surgery Clinic, Izmir, Turkey
3Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Turkey
4Pamukkale University, Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: Ensuring airway security carries the utmost importance in anesthesia. Specific predictive tests or findings for difficult airway are not defined for children under 3 years old. This study is aimed at finding out the value of anthropometric measurements in the prediction of difficult laryngoscopy and intubation in children by comparing them to direct laryngoscopic evaluation of Cormack-Lehane test and intubation evaluation of Intubation Difficulty Scale.”

METHODS: A total of 108 patients (aged 0-3 years), undergoing elective surgery were included in this study. Patients with known syndrome, facial anomaly, Anesthesiologists Physical Status Classification Class >2, and laryngeal mask airway were excluded from the study. Demographic data, head circumference, weight, height measurements, body mass index and percentile values were recorded by a pediatric surgeon in the preoperative period. During laryngoscopy and intubation evaluations were made using Cormack-Lehane Score and Intubation Difficulty Scale and recorded by a blinded resient. All recorded parameters were compared with Cormack-Lehane and Intubation Difficulty Scale scores.
RESULTS: When all parameters were compared with CL Grade I-II-III, IDS scores; a statistically significant difference was found between age and head circumference and CL Grade I, II (p<0.05, p<0.05). When all parameters were compared in terms of difficult and easy direct laryngoscopy, relations between difficult direct laryngoscopy and male gender and low weight percentile were observed (p<0.05). Difficult intubation was not found according to Intubation Difficulty Scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Anthropometric measurements are not predictive for difficult direct laryngoscopy and difficult intubation in pediatric patients. The potentiality of difficult direct laryngoscopy could be higher in boys than girls and in children with low weight percentile.

Keywords: airway, pediatrics, laryngoscopy, difficult, general anesthesia, measurements.


Çocuklarda Zor Laringoskopinin Öngörüsünde Antropometrik Ölçümlerin Değeri: Prospektif, Gözlemsel Bir Çalışma

Gaye Aydın1, Sanem Güntürk1, Meltem Çakmak1, Yücel Karaman1, Mustafa Onur Öztan2, Pervin Sutaş Bozkurt3, Gizem Cabbaroğlu1, Rıza Hakan Erbay4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir/ Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir / Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Denizli/ Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hava yolu güvenliğinin sağlanması anestezide büyük önem taşımaktadır. Üç yaşından küçükler için spesifik zor havayolu ve entübasyon öngörü testleri veya zor hava yolu bulguları tanımlanmamıştır. Bu çalışma, çocuklarda zor laringoskopi ve entübasyon tahmininde antropometrik ölçümlerin doğrudan laringoskopik görüntülemeyi değerlendiren Cormack-Lehane ve entübasyon değerlendirmesini ölçen “Entübasyon Zorluk Ölçeği” skorlamaları ile karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya elektif cerrahi geçiren toplam 108 hasta (0-3 yaş) dahil edildi. Bilinen sendromu olan hastalar, yüz anomalisi, Anestezistlerin Fiziksel Durum Sınıflandırması 2’nin üzerinde, laringeal maske hava yolu uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Ameliyat öncesi dönemde çocuk cerrahı tarafından demografik veriler, baş çevresi, ağırlık, boy ölçümleri, vücut kitle indeksi ve persentil değerleri kaydedildi. Laringoskopi ve entübasyon sırasında Cormack-Lehane Skoru ve Entübasyon Zorluk Ölçeğine göre parametreler değerlendirildi ve çalışmayı bilmeyen asistan tarafından kaydedildi. Kaydedilen tüm parametreler Cormack-Lehane ve Entübasyon Zorluk Ölçeği skorları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm parametreler CL Derece I-II-III ve Entübasyon Zorluk Ölçeği skorları ile karşılaştırıldığında; yaş ve baş çevresi ile CL Derece I, II arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05, p<0.05). Zor ve kolay direkt laringoskopi açısından tüm parametreler karşılaştırıldığında, zor direkt laringoskopik görüntü ile erkek cinsiyet ve düşük ağırlıklı persentil arasında ilişki saptandı (p<0.05). Entübasyon Zorluk Ölçeği skorlarına göre hiçbir olguda zor entübasyona rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antropometrik ölçümler pediyatrik hastalarda zor direkt laringoskopi ve zor entübasyon için öngörücü değildir. Zor direk laringoskopinin potansiyeli erkeklerde kızlardan ve düşük ağırlık yüzdelikli çocuklarda daha yüksek olabilir.

Anahtar Kelimeler: hava yolu, pediatrik, laringoskopi, zor, genel anestezi, ölçümler


Gaye Aydın, Sanem Güntürk, Meltem Çakmak, Yücel Karaman, Mustafa Onur Öztan, Pervin Sutaş Bozkurt, Gizem Cabbaroğlu, Rıza Hakan Erbay. Value of Anthropometric Measurements in Predicting Difficult Laryngoscopy in Children: A Prospective, Observational Study. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2020; 10(2): 156-163

Corresponding Author: Gaye Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (432 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital