ISSN 2146-2372


» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Information for Authors
» Ethical Standards and
Procedures
» Journal Archive
» Contact Information
» Publication Policies
» Writing Guide
The Effect of Self-infusion and Patient Education on Treatment Compliance in Hemophilia Patients [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 160-163 | DOI: 10.5222/buchd.2019.80269  

The Effect of Self-infusion and Patient Education on Treatment Compliance in Hemophilia Patients

Elif Güler kazancı1, Mehmet Can Uğur2, Yeşim Oymak3, Kaan Kavakli4
1Health Sciences University Bursa High Specialist Training and Research Hospital, Pediatric Hematology Clinic
2Health Sciences University Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Hematology Clinic
3Health Sciences University Dr Behçet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Hematology Clinic
4Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology

INTRODUCTION: Compliance to treatment regimens is a current issue in the treatment of hemophilia. These problems are widely reported. We aimed to investigate the effect of self-infusion and patient education on treatment compliance in hemophilia patients.
METHODS: A questionnaire developed by Hemophilia Federation was sent to Hemophilia and von Willebrand (vWH) patients who participated in the Workshop of Hemophilia Federation in 2019. Within fifteen days, patients were asked to answer the questionnaire. Survey data were evaluated by appropriate statistical methods.
RESULTS: A total of 97 patients with severe hemophilia A, 20 severe hemophilia B and 3 vWH were included in the study. Patients were participated from six different regions of Turkey. 8 patients could not complete secondary education. 60 of patients completed or continue their secondary education. 29 of were graduated from a university. 64 patients were compatible to treatment and 33 patients were incompatible to treatment. The treatment compliance ratio was 66%. No significant relationship was found between the educational status and treatment compliance of the patients (p = 0.516). The mean age of the patients who were compatible to treatment was 21.5 years, and incompatible patients were 20.6 (p = 0.015). There was no statistically significant relationship between treatment compliance and self-infusion, self-infusion learning source and internet usage period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The success in the follow-up and treatment of chronic diseases such as hemophilia is enhanced by the training of physicians and other health personnel, as well as the education of patients and their relatives.

Keywords: adolescent, hemophilia, treatment compliance


Hemofili Hastalarında Selfinfüzyon ve Hasta Eğitiminin Tedavi Uyumu Üzerine Etkisi

Elif Güler kazancı1, Mehmet Can Uğur2, Yeşim Oymak3, Kaan Kavakli4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediarik Hematoloji Bilimdalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastaların belirlenen tedavi rejimlerine uyum sorunları hemofili tedavisinde güncel bir konudur. Bu sorunlar çok yaygın olarak bildirilmektedir. Biz de hemofili hastalarında selfinfüzyon ve hasta eğitiminin tedavi uyumu üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hemofili Federasyonu’nun 2019 yılındaki Gençlik Çalıştayı’na katılan Hemofili ve von Willebrand (vWH) hastalarına elektronik posta yoluyla Hemofili Federasyonu tarafından geliştirilen anket gönderildi. On beş gün içinde hastaların anketi yanıtlanması istendi. Anket verileri uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.
BULGULAR: 74 ağır hemofili A, 20 ağır hemofili B, 3 vWH tanılı toplam 97 hastaya anket uygulandı. Hastalar Türkiye'nin 6 farklı bölgesinden çalışmaya katılmıştı. 8 hasta orta öğrenimi tamamlayamamıştı. 60’ı orta öğrenimi tamamlamış veya devam etmekteydi. 29’u ise yüksek öğrenim mezunuydu.
64 hasta tedaviye uyumlu, 33 hasta da tedaviye uyumsuzdu. Tedaviye uyum oranı %66 idi. Hastaların eğitim durumu ve tedavi uyumu karşılaştırıldığında anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.516). Tedaviye uyumlu hastaların yaş ortalaması 21.5, uyumsuz hastaların 20.6 bulundu (p=0.015). Tedavi uyumu ile self-infüzyon uygulayabilme,self-infüzyonu öğrenme kaynağı ve internet kullanım süresi arasından istatistiksel anlamlı ilişki yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemofili gibi kronik hastalıkların takip ve tedavisindeki başarı, hekimler ve diğer sağlık personelinin eğitiminin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının da eğitimi ile artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: adölesan, hemofili, tedavi uyumu


Elif Güler kazancı, Mehmet Can Uğur, Yeşim Oymak, Kaan Kavakli. The Effect of Self-infusion and Patient Education on Treatment Compliance in Hemophilia Patients. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(2): 160-163

Corresponding Author: Mehmet Can Uğur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (31 accesses)
 (469 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline and the Turkish Citation Index.

LookUs & OnlineMakale

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital