E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluation of Children with COVİD-19 in the First Month of the Outbreak in Turkey; Initial Pediatric Data from a Tertiary Hospital [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 117-122 | DOI: 10.5222/buchd.2021.80148  

Evaluation of Children with COVİD-19 in the First Month of the Outbreak in Turkey; Initial Pediatric Data from a Tertiary Hospital

Aybüke Akaslan Kara1, Elif Kıymet1, Elif Böncüoğlu1, Şahika Şahinkaya1, Ela Cem1, Kamile Arikan1, Nuri Bayram1, Yaşar Tamer Alp2, Mehmet Burak Öztop3, Tanju Çelik4, Ilker Devrim1
1Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital,Department of Pediatric Infectious Diseases, İzmir, Türkey
2İzmir Provincial Health Directorate, Public Health Directorate, Vice President, İzmir, Türkey
3Izmir Provincial Health Manager, İzmir, Türkey
4Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital,Department of Pediatric, İzmir, Türkey

Objective: SARS-CoV-2, emerged in December 2019 in the city of Wuhan in the People’s Republic of China affects children as well as all age groups. The aim of the study was to evaluate the clinical features and outcomes of pediatric cases with COVID-19 in the first month of the epidemic in Turkey.
Method: This single center cross-sectional study was conducted in University of Health Sciences Dr Behçet Uz Child Diseases and Pediatric Surgery Training and Research Hospital during the period of March 11 – April 20, 2020. Demographic, epidemiological and clinical data were collected from medical records. All patients were confirmed by real time reverse transcription- polymerase chain reaction. Chidren were classified as asymptomatic, mild, moderate, severe, and critically ill patients.
Results: In this study, we reported the clinical characteristics of a case series involving 30 chilren with COVID-19 aged from 23 days to 16 years. Twenty-nine (96.7%) patients had confirmed contact with family members for COVİD-19. The majority of patients were asymptomatic (50%) or had mild symptoms (26.7%). Fever (46.6%) and cough (33.3%) were the most common symptoms.
Conclusion: Our study indicated that COVID 19 in children exhibited less severe symptoms and had better outcomes

Keywords: COVID-19, children, Turkey


Türkiye’de Salgının İlk Ayında COVİD-19’lu Çocukların Değerlendirilmesi: Üçüncü Basamak Bir Hastaneden İlk Pediatrik Veriler

Aybüke Akaslan Kara1, Elif Kıymet1, Elif Böncüoğlu1, Şahika Şahinkaya1, Ela Cem1, Kamile Arikan1, Nuri Bayram1, Yaşar Tamer Alp2, Mehmet Burak Öztop3, Tanju Çelik4, Ilker Devrim1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı, İzmir, Türkiye
3İzmir İl Sağlık Müdürü, İzmir, Türkiye
4Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: SARS-CoV-2, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır ve tüm yaş gruplarını olduğu gibi çocukları da etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de salgının ilk ayında COVID-19 olan pediyatrik olguların klinik özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Bu tek merkezli kesitsel çalışma, 11 Mart - 20 Nisan 2020 döneminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Hastaların tıbbi kayıtlardan demografik, epidemiyolojik ve klinik veriler toplandı. Tüm hastaların tanısı gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu ile doğrulandı. Çocuklar kliniklerine göre asemptomatik, hafif, orta şiddetli, ağır ve kritik olarak sınıflandırıldı.
Bulgular: Bu çalışmada, KOVİD-19 tanısı alan 23 gün ile 16 yaş arası 30 çocuk vaka serisinin klinik özelliklerini bildirdik. Yirmi dokuz (%96,7) hastada teyit edilmiş KOVİD 19 tanısı olan erişkin aile bireyleri ile temas mevcuttu. Pediyatrik hastaların çoğunluğu asemptomatik (%50) idi veya hafif semptomlar (%26,7) vardı. Ateş (% 46,6) ve öksürük (%33,3) en sık görülen semptomlardı.
Sonuç: Çalışmamız, çocuklarda KOVİD 19’un daha az şiddetli semptomlar sergilediğini ve daha iyi sonuçlara sahip olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuk, Türkiye


Aybüke Akaslan Kara, Elif Kıymet, Elif Böncüoğlu, Şahika Şahinkaya, Ela Cem, Kamile Arikan, Nuri Bayram, Yaşar Tamer Alp, Mehmet Burak Öztop, Tanju Çelik, Ilker Devrim. Evaluation of Children with COVİD-19 in the First Month of the Outbreak in Turkey; Initial Pediatric Data from a Tertiary Hospital. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(2): 117-122

Corresponding Author: Aybüke Akaslan Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (363 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital