E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
The effect of circumcision on urinary tract infection and growth in infants without any detected postnatal urinary tract abnormalities despite antenatal diagnosis of hydronephrosis [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(1): 23-27 | DOI: 10.5222/buchd.2013.023  

The effect of circumcision on urinary tract infection and growth in infants without any detected postnatal urinary tract abnormalities despite antenatal diagnosis of hydronephrosis

Engin Köse1, Seda Şirin Köse1, Özlem Pehlivan1, Caner Alparslan1, Murat Kanğın1, Cevriye Kübra Cenkçi1, Cefa Nil Arslan1, Alkan Bal1, Önder Yavaşcan2, Nejat Aksu2
1Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pediatrics, Yenisehir-ızmir
2Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Nephrology, Yenisehir-ızmir

OBJECTIVE: Circumcision is one of the most widely used surgical procedures worldwide. It has been suggested that circumcision reduces urinary tract infection (UTI) frequency 10-20 times. However no studies exist investigating the effect of circumcision on UTI frequency and growth in infants with antenatal hydronephrosis (AH). In this study therefore, we aimed to examine the effect of circumcision on UTI frequency and growth postnatally in infants without urological abnormality having AH.
METHODS: The data were evaluated retrospectively between 1998-2010. Infants with a fetal pelvis diameter of ≥5 mm identified with antenatal ultrasound (US) were followed-up. All patients were evaluated in terms of UTI frequency and weight, height data were collected. The chi-square and student’s t tests were used for statistical analysis. P value <0.05 was considered significant.
RESULTS: In circumcised normal male infants pre-circumcision mean UTI frequency (2.27±1.75 per year) was found to be higher than the post-circumcision mean UTI frequency (0.12±0.22 per year) (p<0.05). Post-circumcision height (mean height SDS=0.19±1.2) were significantly greater than pre-circumcision height (mean height SDS=-0.03±0.55) in circumcised males (p=0.02). Pre- (0.23±1.2) and post-circumcision (0.43±0.85) mean weight SDS values were not statistically different (p>0.05).
CONCLUSION: In conclusion, in male infants without detected urological abnormalities having AH, early circumcision decreases the frequency of UTI and provides a positive contribution to the growth.

Keywords: Circumcision, antenatal hydronephrosis, urinary tract infection, growth, infant.


Postnatal dönemde ürolojik anomali saptanamayan antenatal hidronefroz tanılı bebeklerde sünnetin idrar yolu enfeksiyonu ve büyüme üzerine etkisi

Engin Köse1, Seda Şirin Köse1, Özlem Pehlivan1, Caner Alparslan1, Murat Kanğın1, Cevriye Kübra Cenkçi1, Cefa Nil Arslan1, Alkan Bal1, Önder Yavaşcan2, Nejat Aksu2
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Klinikleri, Yenişehir-izmir
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Klinikleri Çocuk Nefrolojisi Kliniği, Yenişehir-izmir

AMAÇ: Dünyada en çok uygulanan cerrahi işlemlerden birisi olan sünnetin idrar yolu enfeksiyonu (İYE) sıklığını 10-20 kat azalttığı bildirilmektedir. Ancak, antenatal hidronefroz (AH) tanılı olgularda sünnetin İYE sıklığına ve büyüme üzerine etkisi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, AH tanısı alıp postnatal izleminde her hangi bir ürolojik anomali belirlenmeyen olgularda sünnetin İYE sıklığına ve büyüme üzerine etkisinin incelemesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Veriler 1998-2010 yılları arasında geriye yönelik değerlendirildi. Antenatal ultrasonografide böbrek pelvis çapı ≥5 mm olan olgular izleme alındı. Olgular İYE sıklığı açısından değerlendirilip, boy ve kilo verileri toplandı. İstatistiksel analizlerde Ki-kare ve student t testi kullanıldı. P değeri <0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Postnatal dönemde ürolojik bir anomali saptanamayan sünnetli erkek olgularda (n=29) sünnet öncesi yıllık ortalama İYE sıklığı (2.27±1.75) sünnet sonrası yıllık ortalama İYE sıklığına (0.12±0.22) göre yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sünnet edilen olgularda sünnet sonrası boy uzaması (ort. boy SDS= 0.19±1.2), sünnet öncesi boy uzamasına (ort. boy SDS= -0.03±1.2) göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha fazla saptanmıştır (p=0.02). Sünnet öncesi (0.23±1.2) ve sonrası (0.43±0.85) ortalama ağırlık SDS değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0.05).
SONUÇ: Sonuç olarak, doğumdan sonra herhangi bir ürolojik anomali saptanamayan AH tanılı erkek çocukların erken sünnet edilmesi İYE sıklığını azaltmakta ve büyüme üzerine olumlu katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, antenatal hidronefroz, idrar yolu enfeksiyonu, büyüme, bebek.


Engin Köse, Seda Şirin Köse, Özlem Pehlivan, Caner Alparslan, Murat Kanğın, Cevriye Kübra Cenkçi, Cefa Nil Arslan, Alkan Bal, Önder Yavaşcan, Nejat Aksu. The effect of circumcision on urinary tract infection and growth in infants without any detected postnatal urinary tract abnormalities despite antenatal diagnosis of hydronephrosis. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2013; 3(1): 23-27

Corresponding Author: Engin Köse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (1890 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital