E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Iron, Vitamin D and B12 Levels of Young Children with Autism Spectrum Disorder at Diagnosis [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 142-150 | DOI: 10.4274/buchd.galenos.2022.79027  

Iron, Vitamin D and B12 Levels of Young Children with Autism Spectrum Disorder at Diagnosis

Pelin Çelik1, İclal Ayrancı Sucaklı2, Halil Ibrahim Yakut3
1Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara City Hospital, Department of Pediatrics, Division of Developmental and Behavioral Pediatrics, Ankara, Turkey
2Ankara City Hospital, Clinic of Pediatrics, Division of Developmental and Behavioral Pediatrics, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Ankara City Hospital, Clinic of Pediatrics, Ankara, Turkey

Objective: The etiology of autism spectrum disorder (ASD) remains unclear. The study aims to evaluate the relationship between ASD and preventable nutritional risk factors as iron, vitamin D, and B12 deficiency.
Method: Medical records of ASD-diagnosed children, ages 1.5-4 years old, were retrospectively reviewed. Hemoglobin (Hb), hematocrit (Htc), mean corpuscular volume (MCV), red cell distribution width (RDW), ferritin, 25-hydroxyvitamin D, and vitamin B12 levels at diagnosis were compared with age and sex-matched typically developing control group.
Results: Eighty-five ASD-diagnosed and 63 typically developing children were included. Mean Hb, Htc, B12, and median MCV, RDW, ferritin and 25-hydroxyvitamin D levels were similar between the groups (p>0.05). Iron deficiency (ID) was in 39.5% and 35.5% of the children in the study and control groups, respectively (p>0.05). Iron deficiency anemia (IDA) prevalence in the study and control groups were 6.1% and 4.8% (p>0.05). Vitamin D insufficiency and deficiency were 15.1% and 16.4% in the study group, and 23.4% and 10.6% in the control group, respectively (p>0.05). B12 deficiency was detected in 20.2% and in 8.9% of the children in the study and control groups respectively, without significance (p>0.05). No relationship was observed between the severity of ASD symptoms and Hb, ferritin, B12, and 25-hydroxyvitamin D levels (p>0.05).
Conclusion: Young children with ASD did not at greater risk for ID, IDA, vitamin D and vitamin B12 deficiency than typically developing controls. But, our results support the necessity of evaluating children with ASD in terms of iron parameters, vitamin D and B12 levels.

Keywords: Autism spectrum disorder, iron, vitamin D, vitamin B12, children


Otizmli Küçük Çocuklarda Tanı Anında Demir, Vitamin D ve B12 Seviyeleri

Pelin Çelik1, İclal Ayrancı Sucaklı2, Halil Ibrahim Yakut3
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Gelişimsel Pediatri Ünitesi, Ankara, Türkiye
2Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara, Türkiye
3

Amaç: Otizm spektrum bozukluğunun (OSB) etiyolojisi halen belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmanın amacı OSB ile demir, D vitamini ve B12 eksikliği gibi beslenme ile ilişkili önlenebilir risk faktörleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntem: Yaşları 1,5-4 arasında değişen OSB tanısı almış çocukların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Tanı anındaki hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit dağılım genişliği (RDW), ferritin, 25-hidroksivitamin D ve vitamin B12 düzeyleri benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı gelişen kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
Bulgular: OSB tanılı 85, sağlıklı gelişen 63 çocuk dahil edildi. Ortalama Hb, Htc, B12 ve ortanca MCV, RDW, ferritin ve 25-hidroksivitamin D düzeyleri gruplar arasında benzerdi (p>0,05). Demir eksikliği (DE) çalışma ve kontrol grubundaki çocukların sırasıyla %39,5’inde ve %35,5’inde saptandı (p>0,05). Çalışma ve kontrol gruplarında demir eksikliği anemisi (DEA) prevalansı %6,1 ve %4,8 idi (p>0,05). D vitamini yetersizliği ve eksikliği çalışma grubunda sırasıyla %15,1 ve %16,4, kontrol grubunda ise sırasıyla %23,4 ve %10,6 bulundu (p>0,05). B12 eksikliği, çalışma ve kontrol grubundaki çocukların sırasıyla %20,2’sinde ve %8,9’unda saptanırken, fark anlamlı değildi (p>0,05). OSB belirtilerinin şiddeti ile Hb, ferritin, B12 ve 25-hidroksivitamin D düzeyleri arasında ilişki gözlenmedi (p>0,05).
Sonuç: OSB’li küçük çocuklar, sağlıklı olarak gelişen kontrollere göre ID, DEA, vitamin D ve vitamin B12 eksikliği açısından artmış riske sahip değildir. Ancak sonuçlarımız OSB’li çocukların demir parametreleri, D vitamini ve B12 düzeyleri açısından değerlendirilmesi gerekliliğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, demir, D vitamini, B12 vitamini, çocuklar


Pelin Çelik, İclal Ayrancı Sucaklı, Halil Ibrahim Yakut. Iron, Vitamin D and B12 Levels of Young Children with Autism Spectrum Disorder at Diagnosis. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2022; 12(2): 142-150

Corresponding Author: Pelin Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (51 accesses)
 (272 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital