E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About the Journal
» Editorial Board
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Central Venous Catheter Types and Association with Bloodstream Infection in the Pediatric Intensive Care Unit: Experience of two Years [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 247-254 | DOI: 10.5222/buchd.2021.78736  

Central Venous Catheter Types and Association with Bloodstream Infection in the Pediatric Intensive Care Unit: Experience of two Years

Sevgi Topal1, Özlem Saraç Sandal1, Gökhan Ceylan1, Gülhan Atakul1, Mustafa Çolak1, Ekin Soydan1, Utku Karaarslan1, Elif Boncuoğlu2, İlker Devrim2, Hasan Ağın1
1University of Health Sciences, Dr. Behcet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Izmir, Turkey.
2University of Health Sciences, Dr. Behcet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Pediatric Infectious Disease Unit, Izmir, Turkey.

Objective: Central venous catheters (CVC) provides great convenience in pediatric intensive care units (PICUs). In this study, we aimed to prospectively examine patients who underwent CVC in the PICU in terms of catheter types and infections
Methods: We conducted our monocentric, prospective, and cohort study by including patients between January 2019 and December 2020, involving all central catheters temporarily inserted, except port-line catheters, PICCs, indwelling catheters (cuffed and uncuffed tunnel catheters), and arterial catheters. The main issue we focus on is the rate of catheter-associated bloodstream infection (CLABSI). We analyzed the relationship between infection and risk factors using binary logistic regression analysis.
Results: We included 26 CLABSIs with 196 CVCs. The incidence rate was 6.2/1000 catheter days. We found that the incidence of CLABSI increased in femoral catheters (OR: 0.04 p: 0.035, 95% CI: 0.49-3.49). Moreover, the incidence was increased in catheters with 3 lumens (OR: 0.06, p: 0.031, 95% CI: 0.34-1.69). The prolongation of the catheter also increases the risk of infection (OR: 0.06, p: 0.028, 95% CI: 0.56-2.36). Also, we found that the frequency of CLABSI increased in patients with underlying immunodeficiency (OR: 0.19, p: 0.007, 95% CI: 0.85-1.39) and in patients who were given total parenteral nutrition (OR: 0.02, p: 0.041, 95% CI: 0.063-2.38).
Conclusion: The number of studies that directly compare catheter types in pediatric patients and their relationship with CLABSI is limited. Moreover, the comparison of unrelated studies is difficult because of heterogeneity in study populations. Multicenter pediatric prospective studies focused on identifying catheter-associated infections are needed.

Keywords: Catheter-associated bloodstream infections, central venous catheter, pediatric intensive care unit


Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Tipleri ve Kan Dolaşımı Enfeksiyonuyla İlişkisi: İki Yıllık Deneyimimiz

Sevgi Topal1, Özlem Saraç Sandal1, Gökhan Ceylan1, Gülhan Atakul1, Mustafa Çolak1, Ekin Soydan1, Utku Karaarslan1, Elif Boncuoğlu2, İlker Devrim2, Hasan Ağın1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye.

Amaç: Santral venöz kateterler (SVK), çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYB) büyük kolaylık sağlar. Bu çalışmada, ÇYB’de SVK uygulanan hastaları kateter tipleri ve enfeksiyon oranları açısından ileriye dönük olarak incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Port-line kateterler, periferik olarak yerleştirilen santral kateterler, kalıcı kateterler (kaflı ve kafsız tünelli kateterler) ve arteryel kateterler hariç geçici olarak takılmış olan santral keteterleri içeren Ocak 2019 ile Aralık 2020 arasındaki hastaları dahil ederek monosentrik, prospektif ve kohort olarak tasarladığımız çalışmamızı yürüttük. Odaklandığımız ana konu, SVK tiplerine göre kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (Kİ-KDE) oranıdır. Enfeksiyon ve risk faktörleri arasındaki ilişkiyi ikili lojistik regresyon analizi ile inceledik.
Bulgular: Çalışmamıza toplam 26 Kİ-KDE ile 196 SVK dahil ettik. İnsidans oranı 6.2/1000 kateter günü idi. Kateter yerleşim yerlerinden femoral kateterlerde Kİ-KDE insidansının arttığını saptadık (OR: 0.04, p: 0.035, 95% CI: 0.49-3.49). Ayrıca 3 lümenli olan kateterlerde daha az lümeni olanlara göre Kİ-KDE insidansı artmaktaydı (OR: 0.06, p: 0.031, 95%, CI: 0.34-1.69). Santral kateterin takılı kaldığı sürenin uzaması da hastalarda enfeksiyon riskinde artışa neden olmaktadır (OR: 0.06, p: 0.028, 95% CI: 0.56-2.36). Bunun yanısıra altta yatan immün yetmezliği olan hastalarda (OR: 0.19, p: 0.007, 95% CI: 0.85-1.39) ve total parenteral nutrisyon verilmiş olan hastalarda Kİ-KDE sıklığının arttığını saptadık (OR: 0.02, p: 0.041, 95% CI: 0.063-2.38).
Sonuç: Pediyatrik hastalarda kateter tiplerini ve bunların Kİ-KDE ile ilişkisini doğrudan karşılaştıran çalışma sayısı sınırlıdır. Dahası, çalışma popülasyonlarındaki heterojenlik nedeniyle çalışmaların karşılaştırılması zordur. Kateter ilişkili enfksiyonlara odaklanmış, çok merkezli pediatrik ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, santral venöz kateter, çocuk yoğun bakım ünitesi


Sevgi Topal, Özlem Saraç Sandal, Gökhan Ceylan, Gülhan Atakul, Mustafa Çolak, Ekin Soydan, Utku Karaarslan, Elif Boncuoğlu, İlker Devrim, Hasan Ağın. Central Venous Catheter Types and Association with Bloodstream Infection in the Pediatric Intensive Care Unit: Experience of two Years. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2021; 11(3): 247-254

Corresponding Author: Sevgi Topal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (149 accesses)
 (199 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital