E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Kawasaki disease: An evaluation of children in Erzurum [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 113-120 | DOI: 10.5222/buchd.2017.113  

Kawasaki disease: An evaluation of children in Erzurum

Soner Sertan Kara1, Ufuk Utku Güllü2, İsmail Balaban2
1Erzurum Regional Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Infectious Diseases, Erzurum
2Erzurum Regional Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Cardiology, Erzurum

INTRODUCTION: Kawasaki disease (KD) is a frequent acquired childhood heart disease. This multisystemic vasculitic syndrome involves most organs and systems. The incidence in Turkey is unknown.
METHODS: Patients with KD at the Erzurum Regional Training and Research Hospital were retrospectively evaluated.
RESULTS: Patients’ mean age was 4.1±2.4 years; eight (66.6%) were male and four (33.3%) female. Symptoms persisted for a mean 8.5±3.5 days. Ten (83.3%) patients were diagnosed with acute KD and two (16.6%) with subacute KD. Admission was most common in the 4th and 9th months, at three cases each. All patients had fever for at least five days, and oral mucosa changes. Other findings were conjunctivitis and polymorphic exanthems in 11 (91.7%) patients. Ten (83.3%) patients had complete KD and two 2 (16.6%) incomplete KD. Two (16.6%) patients had gallbladder hydrops and two (16.6%) had BCG vaccine reactivation. White blood cell count, CRP, and ESR were above normal limits. Thrombocytosis was present in four patients (33.3%), hyponatremia in eight (66.6%), hypoalbuminemia in three (25%), and sterile pyuria in three (25%). Four (33.3%) patients had echocardiography findings (two had left coronary artery dilation, and two had minimal mitral insufficiency and decrement in left ventricular functions that reversed with IVIG treatment). All patients received IVIG; nine received high-dose and three low-dose acetylsalicylate. One (8.3%) patient received a secondary dose of IVIG. Coronary findings persisted, although these regressed on check-ups on the 3rd and 6th months, and acetylsalicylate was continued.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is important to raise awareness of KD, as rapid treatment can prevent complications.

Keywords: acetylsalicylate, intravenous immunoglobulin, Kawasaki disease


Kawasaki hastalığı: Erzurum ilinde izlenen çocuk hastaların değerlendirilmesi

Soner Sertan Kara1, Ufuk Utku Güllü2, İsmail Balaban2
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Erzurum
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Kawasaki hastalığı (KH) çocukluk çağında kazanılmış kalp hastalıklarının en sık nedenlerindendir. Ülkemizdeki insidansı bilinmeyen hastalık multisistemik vaskülitik bir sendrom olup pek çok organı ve sistemi etkilemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde KH tanısı konulan hastaların klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 4.1±2.4 yıldı, 8’i (%66.6) erkek, 4’ü (%33.3) kızdı. Hastaların başvuruda ortalama 8.5±3.5 gündür semptomları mevcuttu. On (%83.3) hastaya akut, 2 (%16.6) hastaya subakut KH (12 ve 17 gün) tanısı konuldu. Hastaneye en sık başvuru üçer olguyla 4. ve 9. aylarda oldu. Tüm hastaların en az 5 günden beri süren ateşi ve oral mukoza değişiklikleri mevcuttu. Diğer sık bulgular, onbirer (%91.7) hastada konjunktivit ve polimorfik ekzantemdi. On (%83.3) hastanın komplet, 2(%16.6) hastanın inkomplet KH vardı. İkişer (%16.6) hastada safra kesesi hidropsu ve BCG aşısı reaktivasyonu saptandı. Çalışmada beyaz küre sayısı, C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı ortalama değerleri normal sınırların üzerindeydi. Trombositoz 4 (%33.3), hiponatremi 8 (%66.6), hipoalbüminemi 3(%25) ve steril piyüri 3(%25) hastada gözlendi. Dört (%33.3) hastada ekokardiyografide bulgu (2’sinde sol koroner arterde dilatasyon, 2’sindeyse intravenöz immünglobulin [IVIG] tedavisiyle gerilemiş olan hafif mitral yetmezlik ve sol ventrikül fonksiyonlarında azalma) saptandı. Tüm hastalara tanı anında IVIG, hastaların 9’una yüksek doz, 3’üne düşük doz asetil salisilat başlandı. Bir (%8.3) hastaya ikinci doz IVIG verildi. Koroner dilatasyonu bulgularının 3. ve 6. aydaki kontrollerde gerilese de devam ettiği görülerek asetil salisilat tedavilerine devam edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nadir görülen ancak yüksek morbidite riskine sahip KH ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi’nde de görülmektedir. Hızlı tedaviyle komplikasyonlar önlenebileceği için hastalığın hakkında farkındalığın artması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: asetil salisilat, intravenöz immünglobulin, Kawasaki hastalığı


Soner Sertan Kara, Ufuk Utku Güllü, İsmail Balaban. Kawasaki disease: An evaluation of children in Erzurum. J Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(2): 113-120

Corresponding Author: Soner Sertan Kara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (2159 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital