E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Comparison of Characteristics of Judicial Child Abuse Cases Directed to Hospitals and Child Abuse Cases Detected by Health Care Professionals [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 189-195 | DOI: 10.5222/buchd.2018.77045  

Comparison of Characteristics of Judicial Child Abuse Cases Directed to Hospitals and Child Abuse Cases Detected by Health Care Professionals

Zeynep Sofuoğlu1, Sinem Cankardaş Nalbantçılar2
1Izmir Democracy University, Department Of Public Health, Izmir, Turkey
2Istanbul Arel University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Unreported child abuse and neglect (CAN) cases cause further abuse of the child, and these children can't receive the necessary help they need. In addition to this, without reporting, the legal process couldn't start and the perpetrator can't be punished.In this study, it was aimed to examine the CAN cases recorded in four hospitals within one year time and to compare judicial cases and cases led by the suspicion of abuse from different departments of the hospitals.
METHODS: The research was conducted in relevant departments of four hospitals in Izmir in order to registered cases under the scope of child abuse.BECAN transmission forms were used.Group comparisons were made by using independent groups t-test.
RESULTS: The sample was consist of 352 cases and 55% of them were judicial cases.It has been determined that perpetrators in suspected cases referred by health care professionals were mostly a family member and the average age of the abused children were smaller. 41.3% of males and 24.6% of females suffering from CAN have been identified by healthcare professionals.Problems with schooling, alcohol/substance abuse, self-harming behaviors, psychiatric disorders are the most common problems in exploited children in this research.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicate that child abuse inside the family and boys who experienced CAN are remained hidden at a higher rate.It is possible to detect abuse earlier and make interventions by informing parents, schools, social services, police and primary health care workers, about the types of abuse and the symptoms that appear in children who exposed to them.


Keywords: Child abuse, physical abuse, sexual abuse, psychological abuse, neglect


Hastanelere Yönlendirilen Adli Çocuk İstismarı Vakaları İle Sağlık Çalışanlarınca Saptanan Çocuk İstismarı Vakalarının Özelliklerinin Karşılaştırılması

Zeynep Sofuoğlu1, Sinem Cankardaş Nalbantçılar2
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
2İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Açığa çıkmayan çocuk ihmal ve istismarı (Çİİ) vakaları, çocuğun daha fazla örselenmesine, adli sürecin başlatılamamasına ve çocuğa gereken yardımın yapılamamasına sebep olmaktadır. Araştırmada, dört hastanede bir yıl içerisinde kaydedilmiş Çİİ vakalarının incelenmesi ve adli bildirimde bulunulmuş vakalar ile hastanelerin farklı birimlerinden istismar şüphesi ile yönlendirilmiş vakaların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya İzmir’de bulunan dört hastanenin ilgili birimlerinde çocuk istismarı kapsamında kayıt altına alınmış vakalar dâhil edilmiştir. Veri toplamak amacı ile Balkan Çocuk İhmal ve İstismarı Epidemiyolojik Çalışması için oluşturulan aktarım formları kullanılmıştır. Araştırmanın gizliliğinin korunması amacıyla veri toplama ekibi iki klinik psikologdan oluşmuştur. Araştırma veri tabanına kaydedilen bilgiler tanımlayıcı istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Grupların karşılaştırılmasında t testi kullanılmıştır.
BULGULAR: %55’i adli vaka olmak üzere toplam 352 vakaya ulaşılmıştır. Sağlık çalışanlarınca sevk edilen şüpheli vakalarda istismarcının çoğunlukla aile üyesi olduğu, çocukların yaşı ortalamasının daha küçük olduğu saptanmıştır. Çİİ mağduru erkek çocukların %41,3’ü, kız çocukların %24,6’sı ise sağlık personeli tarafından tespit edilmiştir. Bu çalışmada istismara uğrayan çocuklarda okul ile ilgili problemlerin ve alkol/madde kötüye kullanımının, kendine zarar verme davranışının ve psikiyatrik bozuklukların en sık karşılaşılan problemler olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aile içinde gerçekleşen istismarın ve erkek çocukların deneyimlediği istismarın daha yüksek oranlarda gizli kaldığına göstermektedir. İstismar türleri ve bunlara maruz kalan çocuklarda gözlenen belirtiler konusunda hem ebeveynlerin hem de okullar, sosyal servisler, kolluk kuvvetleri ve birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarının bilgilendirilmesi ile istismarın erken tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, fiziksel istismar, cinsel istismar, psikolojik istismar, ihmal,


Zeynep Sofuoğlu, Sinem Cankardaş Nalbantçılar. Comparison of Characteristics of Judicial Child Abuse Cases Directed to Hospitals and Child Abuse Cases Detected by Health Care Professionals. J Behcet Uz Child Hosp. 2018; 8(3): 189-195

Corresponding Author: Zeynep Sofuoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (46 accesses)
 (1067 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital